نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آی اس آی الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970 [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 53-64]
 • آموزش کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 51-66]
 • آموزش عالی کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 51-66]
 • آموزش کارکنان تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 37-50]

ا

 • اثربخشی پژوهش‌ها نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • اثربخشی مقالات در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]
 • ارتباطات بین فردی الگویابیِ ساختاری تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبرد‌های مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 77-90]
 • ارتباطات علم نظریه‌های ارتباطات عمومی علم: کمبودها، انحراف‌ها و گفت‌وگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 99-116]
 • ارتباط با صنعت کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 51-66]
 • ارزیابی معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • استان فارس بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد تسهیم دانش [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 47-60]
 • اسطورۀ شمارش در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]
 • اسلامی کردن علم سند نقشه جامع علمی کشور: یک ارزیابی شتابزده اما نقادانه [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 117-127]
 • اشتراک دانش بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد تسهیم دانش [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 47-60]
 • اعضای هیئت علمی تبیین موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • اقتصاد دانش محور استفاده مؤثر از تحولات اثرگذار بر آینده مدیریت منابع انسانی با تکیه بر اقتصاد دانش‌محور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 67-84]
 • اقتصاد علم مباحثه تجاری‌سازی تحقیقات علمی: بازخوانی انتقادی و ترسیم مسیری برای تحقیقات آینده [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 33-54]
 • انجمن‌های علمی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 19-32]
 • انسان تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 37-50]

ب

 • برنامه‌ریزی استراتژیک مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 97-113]

ت

 • تجاری‌سازی تحقیقات علمی مباحثه تجاری‌سازی تحقیقات علمی: بازخوانی انتقادی و ترسیم مسیری برای تحقیقات آینده [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 33-54]
 • تحقیقات فرهنگی ایده رصدخانه‌‌های فرهنگی [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 91-102]
 • تحلیل استنادی مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 61-76]
 • تخصص‌های علمی نهادی‌شدن شناختی و اجتماعی تخصص‌های علمی و حوزه‌های پژوهشی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 1-20]
 • ترویج دانش در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]
 • تسهیم دانش بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد تسهیم دانش [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 47-60]
 • توانمندیهای پویا بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • توسعه نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • توسعه پژوهش شناخت عوامل موفقیت مدیریت پژوهشی (R&D) دستگاه‌های اجرایی کشور [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 1-12]
 • توسعه علم و فناوری نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 19-32]
 • توسعه محصول و خدمت جدید عوامل مؤثر بر یکپارچگی دانش فنی و دانش بازار در شرکت‌های نوآور: موانع و راهکارها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 33-46]
 • تولیدات علمی نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • تولیدات علمی مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 61-76]
 • تولید علم مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 65-80]

ج

 • جابه‌جایی شغلی چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 55-68]
 • جنبه‌های شناختی و اجتماعی نهادی‌شدن شناختی و اجتماعی تخصص‌های علمی و حوزه‌های پژوهشی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 1-20]
 • جهت گیریهای استراتژیک بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]

چ

 • چالش استفاده مؤثر از تحولات اثرگذار بر آینده مدیریت منابع انسانی با تکیه بر اقتصاد دانش‌محور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 67-84]
 • چالش‌های فناوری‌ تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 37-50]
 • چهارچوب چندسطحی چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 55-68]

ح

 • حفاظت دانش چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 55-68]
 • حوزه‌های پژوهشی نهادی‌شدن شناختی و اجتماعی تخصص‌های علمی و حوزه‌های پژوهشی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 1-20]

خ

 • خرید دولتی خرید دولتی نوآوری‌گرا ابزار مهم سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 83-98]
 • خرید دولتی نوآوری‌گرا خرید دولتی نوآوری‌گرا ابزار مهم سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 83-98]
 • خط معیار کیفیت در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]

د

 • داده باز دولتی توسعه کسب‌و‌کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، ‌داده باز دولتی و نوآوری باز [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 41-52]
 • دانش ضمنی چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 55-68]
 • دانشگاه نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • دانشگاه شهید چمران اهواز تبیین موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • دانشگاه کارآفرین کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 51-66]
 • دانشگاه و صنعت مباحثه تجاری‌سازی تحقیقات علمی: بازخوانی انتقادی و ترسیم مسیری برای تحقیقات آینده [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 33-54]
 • دیدگاه دانش بنیان بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • درک عامه از علم نظریه‌های ارتباطات عمومی علم: کمبودها، انحراف‌ها و گفت‌وگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 99-116]
 • دموکراسی علمی نظریه‌های ارتباطات عمومی علم: کمبودها، انحراف‌ها و گفت‌وگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 99-116]

ر

 • راهبردهای مدیریت تعارض الگویابیِ ساختاری تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبرد‌های مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 77-90]
 • راهکارهای نظریه‌پردازی تبیین موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • رشد علم رشد علم: مفاهیم، نظریه‌ها و الگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • رشد علمی در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]
 • ریشه های نظری ظرفیت جذب بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • رصدخانه‌‌های فرهنگی ایده رصدخانه‌‌های فرهنگی [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 91-102]

ز

 • زلزله‌شناسی مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 61-76]

س

ش

 • شاخص‌های کسب‌وکار تحلیلی بر شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ایران [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 69-82]
 • شبکه نظریه‌های ارتباطات عمومی علم: کمبودها، انحراف‌ها و گفت‌وگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 99-116]
 • شرکت‌های دانش‌بنیان اثر نوآوری باز درون‌گرا بر مدل کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 29-40]
 • شناخت مدیریتی بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]

ص

 • صنعت نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]

ظ

 • ظرفیت جذب بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]

ع

 • علم سنجی الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970 [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 53-64]
 • علم سنجی مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 65-80]
 • علم‏ سنجی مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 61-76]
 • علم و فناوری سند نقشه جامع علمی کشور: یک ارزیابی شتابزده اما نقادانه [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 117-127]
 • علوم انسانی و اجتماعی تبیین موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • علوم انسانی و اجتماعی در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]

ف

 • فرایندهای کلیدی اجرای مدل کسب‌و‌کار باز تبیین الزامات پیاده‌سازی مدل کسب‌و‌کار باز در سازمان‌های پژوهش و فناوری [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 13-28]
 • فضای کسب‌وکار تحلیلی بر شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ایران [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 69-82]
 • فلسفه‌های مضاف سند نقشه جامع علمی کشور: یک ارزیابی شتابزده اما نقادانه [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 117-127]
 • فناوری تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 37-50]

ک

 • کار آفرینی کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 51-66]
 • کارکردهای سازمان‌های مردم‌نهاد علمی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 19-32]
 • کتابخانه‌های عمومی الگویابیِ ساختاری تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبرد‌های مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 77-90]
 • کتابداران الگویابیِ ساختاری تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبرد‌های مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 77-90]
 • کسب و کار الکترونیک توسعه کسب‌و‌کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، ‌داده باز دولتی و نوآوری باز [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 41-52]
 • کیفیت نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • کلیدواژه‌ها: مهارت‌های ارتباطی الگویابیِ ساختاری تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبرد‌های مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 77-90]
 • کمیت نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]

م

 • ماهیت فناوری تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 37-50]
 • مبانی نظری تجاری‌سازی مباحثه تجاری‌سازی تحقیقات علمی: بازخوانی انتقادی و ترسیم مسیری برای تحقیقات آینده [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 33-54]
 • مدیریت ایده رصدخانه‌‌های فرهنگی [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 91-102]
 • مدیریت دانش مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 97-113]
 • مدیریت دانش چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 55-68]
 • مدیریت دانش بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد تسهیم دانش [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 47-60]
 • مدیریت روابط بین سازمانی چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 55-68]
 • مدیریت کیفیت جامع مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 97-113]
 • مدیریت منابع انسانی استفاده مؤثر از تحولات اثرگذار بر آینده مدیریت منابع انسانی با تکیه بر اقتصاد دانش‌محور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 67-84]
 • مدیریت منابع انسانی مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 97-113]
 • مدل کسب‌و‌کار تبیین الزامات پیاده‌سازی مدل کسب‌و‌کار باز در سازمان‌های پژوهش و فناوری [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 13-28]
 • مدل کسب‌و‌کار اثر نوآوری باز درون‌گرا بر مدل کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 29-40]
 • مدل منطقی توسعه کسب‌و‌کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، ‌داده باز دولتی و نوآوری باز [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 41-52]
 • معیارهای ارزیابی معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • مقاله های پزشکی الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970 [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 53-64]
 • مقاله های علوم انسانی ،اجتماعی الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970 [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 53-64]
 • مقاله های فنی مهندسی الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970 [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 53-64]
 • منابع انسانی استفاده مؤثر از تحولات اثرگذار بر آینده مدیریت منابع انسانی با تکیه بر اقتصاد دانش‌محور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 67-84]
 • موانع بر سر راه در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]
 • موانع نظریه‌پردازی تبیین موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • مؤلفه‌های کسب‌وکار تحلیلی بر شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ایران [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 69-82]

ن

 • نظریه‌ها و الگوهای رشد علم رشد علم: مفاهیم، نظریه‌ها و الگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • نقشه جامع علمی کشور سند نقشه جامع علمی کشور: یک ارزیابی شتابزده اما نقادانه [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 117-127]
 • نمایه استنادی مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 61-76]
 • نمایه های تخصصی معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • نهادی‌شدن نهادی‌شدن شناختی و اجتماعی تخصص‌های علمی و حوزه‌های پژوهشی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 1-20]
 • نوآوری بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • نوآوری عوامل مؤثر بر یکپارچگی دانش فنی و دانش بازار در شرکت‌های نوآور: موانع و راهکارها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 33-46]
 • نو آوری باز توسعه کسب‌و‌کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، ‌داده باز دولتی و نوآوری باز [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 41-52]
 • نو آوری باز درون گرا اثر نوآوری باز درون‌گرا بر مدل کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 29-40]
 • نوآوری در داده توسعه کسب‌و‌کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، ‌داده باز دولتی و نوآوری باز [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 41-52]

و

 • واحدهای پژوهشی شناخت عوامل موفقیت مدیریت پژوهشی (R&D) دستگاه‌های اجرایی کشور [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 1-12]

ه

 • هلند کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 51-66]
 • هم تکاملی بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • همکاری صنعت و دانشگاه مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 65-80]

ی

 • یادگیری بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • یکپارچگی دانش عوامل مؤثر بر یکپارچگی دانش فنی و دانش بازار در شرکت‌های نوآور: موانع و راهکارها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 33-46]