نویسنده = علی پایا
تعداد مقالات: 3
2. پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی

دوره 17، شماره 41، پاییز 1386

علی پایا؛ حمید رضا برادران شرکا؛ سید محمد طباطبائی؛ محسن بهرامی؛ بهزاد سلطانی؛ سید کمال طبائیان؛ آریا الستی؛ محسن نادری منش؛ یحیی امامی؛ امیر هوشنگ حیدری