نویسنده = علی پایا
پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی

دوره 17، شماره 41، آبان 1386

علی پایا؛ حمید رضا برادران شرکا؛ سید محمد طباطبائی؛ محسن بهرامی؛ بهزاد سلطانی؛ سید کمال طبائیان؛ آریا الستی؛ محسن نادری منش؛ یحیی امامی؛ امیر هوشنگ حیدری