نویسنده = مصطفی محسنی کیاسری
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری

دوره 28، شماره 72، اسفند 1397، صفحه 19-32

سید حامد مزارعی؛ مهدی پاکزاد بناب؛ مصطفی محسنی کیاسری


تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 25، شماره 60، دی 1394، صفحه 17-34

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی پاکزاد؛ علی اصغر سعد آبادی؛ خلیل نوروزی؛ سید حامد مزارعی؛ محمد ابراهیم صادقی؛ محسن خوش سیرت