نویسنده = ناصر باقری مقدم
سناریونگاری آینده انرژی ایران با ترکیب رویکرد درون‌قالبی و تحلیل ریخت‌شناسی

دوره 31، شماره 83، آذر 1400، صفحه 35-56

10.22034/rahyaft.2022.10930.1276

علیرضا نصر اصفهانی؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی؛ عباس ملکی


بررسی حکمرانی و سیاستگذاری مواجهه با پدیده کرونا در دنیا و کشور ایران

دوره 30، شماره 79، مهر 1399، صفحه 1-23

10.22034/rahyaft.2021.10412.1132

ناصر باقری مقدم؛ فائزه سادات اصفهانی؛ مصطفی زمانیان