دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی برای شرکت‌های دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22034/rahyaft.2023.11284.1367

منصوره مهدیزاده


نوآوری باز و استراتژی باز: تبیین و مقایسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

10.22034/rahyaft.2023.10873.1262

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمود فروتن مهرادرانی


ارزیابی اثربخشی رویکردهای بنیاد ملی نخبگان در ارائه تسهیلات به استعدادهای برتر دانشجویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22034/rahyaft.2023.11304.1372

رمضان شریفی؛ مالک ذوالقدر؛ فرشید جعفری پایبندی


شناسایی مولفه ها و شاخص های توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش مجازی مبتنی بر مدیریت دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.22034/rahyaft.2023.11244.1350

اباذر صادقی؛ احمد اکبری؛ مهدی زیرک؛ اسدالله زنگویی


بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مرتبط با انتشار اسناد علمی در کشورهای با درآمد میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/rahyaft.2023.11221.1340

هدی رضایی روشن؛ شفیعه قدرتی؛ سید احسان علوی