نمایه نویسندگان

آ

 • آتی، اسماعیل بررسی تحلیلی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان برنامه پنجساله دوم [دوره 3، شماره 5، 1372]
 • آیتی، اسماعیل برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرودسی مشهد [دوره 3، شماره 4، 1372]
 • آخوندی، علیرضا موزه های علوم در ایران و جهان [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • آراسته، حمید تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش روی کشوهای در حال توسعه [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • آراسته، حمیدرضا دانشگاه دیجیتالی بستری برای یادگیری دیجیتالی در دوران کرونا و پساکرونا [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 1-15]
 • آراسته، حمید رضا کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • آراسته، حمید رضا آیا کارآفرینی استراتژی دانشگاه ها را تغییر می دهد؟ [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • آراسته، حمید رضا نقش آموزش عالی در چشم انداز توسعه ایران 1404 [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • آراسته، حمید رضا فلسفه انجمن های علمی [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • آراسته، حمید رضا شناسایی، ویژگی ها و رشد نخبگان [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • آراسته، حمید رضا جهانی شدن و آموزش عالی در دنیای در حال تغییر [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • آزادی احمدآبادی، قاسم واکاوی نقش نهاد‌های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور و پیشنهاد نظام جامع پایش و ارزیابی [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 125-140]
 • آزاده، محمدعلی الگوریتمی جامع برای اجرای موفقیت آمیز برنامه های کنترل کیفیت فراگیر [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • آزاده، محمد علی معیارهای بهره وری و کیفیت در ایران و جهان [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • آقا خانی، ام البنین نقش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در افزایش ظرفیت جذب نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 53-68]
 • آقازاده ده ده، فتاح مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • آقامحمدی، امیر وضعیت پژوهش در ایران: واقعیت ها و راه چاره [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • آقا محمدی، جواد تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 75-88]
 • آقانوری، رضا مؤسسه ملی بهداشت آمریکا (NIH) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • آهنی امینه، زهرا تحلیلی بر نقش رسانه در رشد علم و فناوری [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • آهن ورز، زهرا ارائه مدل پیش‌بینی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی با توجه به نقش سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 65-76]

ا

 • ابراهیمی، سعیده سنجه‌های جایگزین در ارزیابی‌های پژوهش در نشر الکترونیکی [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 9-24]
 • ابراهیمی، سعیده اثر مهاجرت بر برون‌دادهای علمی: مطالعه موردی پژوهشگران ایرانی در پایگاه ISI [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 47-60]
 • ابراهیمی، غلامعلی هنجارهای اجتماعی و ایدئولوژی در علم [دوره 5، شماره 11، 1374]
 • ابراهیمی، قربانعلی تاثیر علم و تکنولوژی در زندگی روزمره : با نگاهی به آفریقا [دوره 2، شماره 3، 1371]
 • ابراهیمی، قربانعلی اجتماع علمی، ساختار و هنجارهای آن [دوره 3، شماره 5، 1372]
 • ابراهیمی پور، مرضیه بررسی میزان حضور ایران در همایش‏های بین‏ المللی در پایگاه وب علوم [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 1-12]
 • ابراهیمی صدر، فائزه آسیب های روانشناختی بیماری کرونا ویروس جدید - مطالعه مروری [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 37-52]
 • ابیلی، خدایار دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • ابویی اردکان، محمد مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • ابویی اردکان، محمد مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]
 • ابوالحسنی، زهرا تقویت قابلیت نوآوری و یادگیری: سیاستی برای همگرایی توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • ابوذری لطف، ابراهیم انجمن ماکس پلانک [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • ابوذری لطف، مرضیه انجمن ماکس پلانک [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • اجاق، زهرا ترویج علم: مباحث مفهومی، روش ها و اهمیت آن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • احسانی، وحید الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970 [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 53-64]
 • احمدی، حمید همکاری علمی، زمینه ساز شبکه هم نویسندگی: مطالعه موردی، روابط هم نویسندگی مجتبی شمسی پور در حوزه شیمی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • احمدی، حمید سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 69-82]
 • احمدوند، حسن علم و تکنولوژی در تایوان [دوره 6، شماره 13، 1375]
 • احمدوند، داراب اولویت بندی و مقایسه ابعاد چرخه مدیریت دانش در وضعیت موجود و مطلوب (مورد مطالعه: مهندسین مشاور نوی) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 13-27]
 • اخکان، سعید سال 2000، ریاضیات و ایران [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • اخکان، سعیده انجمن های علمی ایران [دوره 10، شماره 23، 1379]
 • اخگر، آذر نگاهی به پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 6، شماره 13، 1375]
 • اخگر، آذر نگاهی به مرکز تحقیقات نیرو (متن) [دوره 6، شماره 14، 1375]
 • اخلاقی، محمد نگاهی به تأسیس و تحول ام آی تی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • ادواردز، شرلی اندازه گیری بهره وری مهندسان و محققان در سازمانها [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • ادواردز، شرلی سنجش عملکرد پژوهشگران [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • ارفعی مقدم، عبدالمجید جایگاه پژوهش در فرآیند توسعه اجتماعی [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • ارمغان، نگار تحلیلی بر شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ایران [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 69-82]
 • ارمغان، نگار تحلیلی بر استراتژی‌های سازما‌‌‌ن‌های پژوهش و فناوری در اتحادیه اروپا [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 101-116]
 • استاد زاده، زهرا کارآفرینی، توسعه و اشتغال [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • استاد زاده، زهرا روابط علمی بین دانشگاه های داخل و خارج از کشور [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • استن مارک، میکائیل علم گرایی چیست؟ [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • اسحاقی، فاخته تأکید بر ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران در راستای اسناد بالادستی [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 14-27]
 • اسدی، مریم بررسی کنسرسیوم های منابع علمی در ایران و در برخی کشورها [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • اسدی فرد، رضا چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • اسعدی تکمه داش، محمد ارزیابی اثرات زیست محیطی ویروس کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 53-62]
 • اسکندری، عبد المجید ظرفیت سازی ملی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • اسلامی، عباس نقش درجات علمی در بهبود کیفیت مجلات (بررسی نشریه روستا و توسعه) [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • اسماعیلی، الهه السادات مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • اسملسر، نیل مسئله شناسی بین المللی کردن معرفت علوم اجتماعی [دوره 10، شماره 23، 1379]
 • اشرفی، مریم توسعه چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد اعتبارات پژوهشی کشور [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • اصغری، سعید مطالعه مروری از کاربردها و روش‌های آینده‌نگاری در سیاست‌گذاری سلامت: تجارب بین‌المللی و اقتضائات ملی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 109-133]
 • اصفهانی، فائزه سادات بررسی حکمرانی و سیاستگذاری مواجهه با پدیده کرونا در دنیا و کشور ایران [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 1-23]
 • اعتماد، شاپور جهان اسلام و جهان علم [دوره 6، شماره 14، 1375]
 • اعتماد ی فرد، علی آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • اعتمادی فرد، علی ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006 [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • افشار، سعید آکادمی ملی علوم آمریکا (NAS) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • افشاری، مسعود بررسی و تحلیل شاخص های علم و فناوری در حوزۀ فناوری اطلاعات ایران و کشورهای منطقه در افق چشم انداز [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • افقی، نادر نقش دانشگاه ها در کاهش مهاجرت نخبگان [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • افلاکی، اردلان بررسی تطبیقی فرآیند مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی شهری به منظور معرفی چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی نوین در ایران [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 83-100]
 • اکبری، حسین اسرائیل و منافع حاصل از مهاجرت دانشمندان شوروی سابق [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • اکرمی، موسی کلان علم [دوره 6، شماره 14، 1375]
 • اکرمی، موسی آینده شناسی و آینده نگری [دوره 7، شماره 16، 1376]
 • الیاسی، مهدی سیاستگذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین: مروری بر برخی تجارب برتر جهانی [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 71-88]
 • الستی، آریا پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • اللهی، صفورا جغرافیای اقتصادی و اهمیت شبکه‌های محلی دانش در خوشه‌های صنعتی؛ مورد مطالعه خوشه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 83-99]
 • الهی، شعبان چالش ها و ابهام ها در سنجش نوآوری: تناسب نماگرها با زمینه نوآوری در ایران [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • الهی، شعبان بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • الهی، شعبان نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 65-74]
 • امامی، یحیی پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • امانی، مجتبی آموزگاران علم و معنا (Mentors) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • امانی، مجتبی کرسی های پژوهشی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • امانی، مجتبی دوره ی پسادکترا [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • امید، بهمن تلاش مکزیک برای پیوستن به جهان [دوره 4، شماره 7، 1373]
 • امیدوار، حمید نگاشت فرآیندهای نظام پژوهش؛ مطالعه موردی: پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • امیری، محمد حسین مؤسسه ملی پژوهش های کشاورزی فرانسه INRA [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • امیر شیبانی، محمد علی نگرش تاریخی به انجمن های علمی در ایران [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • امیر شیبانی، محمد علی در تدارک یک شغل دائم در پژوهش علمی [دوره 4، شماره 7، 1373]
 • امینی، ساسان بنیاد علمی اروپا( ESF) [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • انصاری، رضا ضرورت توسعه نظام ملی نوآوری در ایران [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • انصاری، محمدتقی خرید دولتی نوآوری‌گرا ابزار مهم سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 83-98]
 • انصاری، محمد تقی عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • انواری‌رستمی، علی اصغر نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 65-74]

ب

 • بیات، غلامرضا پاسخی بر نقد گزارش ملی تحقیقات سال 1371 [دوره 8، شماره 18، 1377]
 • باربیری ماسینی، النورا مطالعات آینده و گرایش هایی به سوی وحدت و تنوع [دوره 7، شماره 16، 1376]
 • بازاری، محمد ابراهیم بررسی تحلیلی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان برنامه پنجساله دوم [دوره 3، شماره 5، 1372]
 • بازیار، فرزانه مرتن و اخلاقیات علم [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • بازرگان، عباس کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی: نگاهی به تجربه های ملی و بین المللی [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • باقری، سید کامران نگاهی تحلیلی به عملکرد نظام ثبت اختراع ایران [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • باقری، سهیلا بررسی وضعیت چندنویسندگی و شبکه همکاری های علمی حوزة مهندسی پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم بین سال های 2002 تا 20۱۱ [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • باقری مقدم، ناصر نگاشت فرآیندهای نظام پژوهش؛ مطالعه موردی: پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • باقری مقدم، ناصر اولویت بندی پروژه های تحقیق و توسعه در سطح ملی؛ مطالعه موردی: کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • باقری مقدم، ناصر بررسی حکمرانی و سیاستگذاری مواجهه با پدیده کرونا در دنیا و کشور ایران [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 1-23]
 • باقری مقدم، ناصر مطالعه تطبیقی راهبردها و سیاستهای امنیت انرژی کشورهای منتخب و درس‌آموخته‌هایی برای ایران [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 73-90]
 • بامدادصوفی، جهانیار چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • بائوج لاهوتی، رضا تبیین رفتار مصرف‌کننده فناوری اطلاعات برمبنای مدل پذیرش فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 63-74]
 • بحرینی، حسین شهرسازی و توسعه پایدار [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • بختیاری نژاد، فیروز تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • بختیاری نژاد، فیروز مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • بختیاری نژاد، فیروز بازبینی برنامه درسی رشته‌های مهندسی برای توسعه فناوری [دوره 26، شماره 62، 1395، صفحه 1-33]
 • بختیاری نژاد، فیروز سنجش تأثیر شاخص حمایت و پشتیبانی مدیریتی در ارزیابی کارکرد واحدهای پژوهشی [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • بدراقی، جلیل آکادمی ملی علوم هند [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • برادران شرکا، حمید رضا پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • برادران نیکو، محمدامین مباحثه تجاری‌سازی تحقیقات علمی: بازخوانی انتقادی و ترسیم مسیری برای تحقیقات آینده [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 33-54]
 • برادران نیکو، محمدامین زمانمندی و مکانمندی پدیده تجاری‌سازی تحقیقات علمی:‏ نگاهی به وضعیت ایران در مقایسه با جهان [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 51-65]
 • بیرانوند، علی بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد تسهیم دانش [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 47-60]
 • بیرانوند، علی ارائه مدل پیش‌بینی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی با توجه به نقش سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 65-76]
 • برخورداری، سجاد اقتصاد دانش محور در کشورهای جنوب شرقی آسیا [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • برخورداری، سجاد جامعه دانش و اقتصاد دانش‌محور در کشورهای عربی و تجربه‌ای برای ایران [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 1-12]
 • برشان تشنیزی، محمد تاریخچه انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • بیرشک، احمد زندگینامه علمی دانشوران [دوره 1، شماره 1، 1370]
 • برگر، آنتونی علوم زمین و محیط زیست: شناسایی آثار فعالیت های انسان بر فرآیندهای طبیعی [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • برومند، امیر علی آیا ویروس کرونا (کووید 19) می‌تواند تجارت حیات‌وحش را به چالش بکشد ؟! [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 83-98]
 • برومند کاخکی، احمد مطالعه مروری از کاربردها و روش‌های آینده‌نگاری در سیاست‌گذاری سلامت: تجارب بین‌المللی و اقتضائات ملی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 109-133]
 • بسته نگار، مهرنوش توسعه سرمایه های انسانی در صنعت الکترونیک [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • بسته نگار، مهرنوش موزه های علوم در ایران و جهان [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • بقایی، سولماز جامعه علمی، روابط علمی و هم تألیفی [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • بیگدلو، نسرین بررسی الگوهای تعاملی نهادهای پشتیبان پژوهشی و اجرایی با شوراهای عالی سیاستگذاری علم و فناوری (کشورهای منتخب) [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • بیگدلو، نسرین ابزارهای حمایتی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • بلاند، کارول خصوصیات یک محیط پژوهشی بارور [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • بنائی، اقدس آکادمی ملی علوم هند [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • بندریان، رضا رویکرد منابع مبنا به مدیریت راهبردی سازمانهای پژوهش و فناوری [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • بندریان، رضا تبیین مفهوم رقابت‌پذیری در حوزه پژوهش و فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 49-62]
 • بندریان، رضا تبیین ارکان و فرآیند مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • بندریان، رضا تبیین الزامات پیاده‌سازی مدل کسب‌و‌کار باز در سازمان‌های پژوهش و فناوری [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 13-28]
 • بینش، سیده مژگان بررسی جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • بهادری نژاد، مهدی توازن تحقیقات بین رشد، توسعه و تکامل [دوره 6، شماره 14، 1375]
 • بهرامی، محسن نیاز به برنامه ریزی صنعت هوافضا [دوره 4، شماره 7، 1373]
 • بهرامی، محسن تکنولوژی در جامعه فرا مدرن [دوره 7، شماره 16، 1376]
 • بهرامی، محسن گزارشی از کنفرانس تکنولوژی فضایی [دوره 8، شماره 18، 1377]
 • بهرامی، محسن پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • بهرامی، محسن ارزیابی آینده پژوهانه تأثیرات علوم و فناوری های همگرا بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا 1404 [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • بهرمن، حمید رضا راهکارهای وقف‌بنیان در اصلاح و توسعه نظام آموزشی ایران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 91-106]
 • بهزادی، دیهیم استراتژیهای IPCC برای «جنوب» نامناسب اند [دوره 3، شماره 4، 1372]
 • بهمنی چوب بستی، اکبر الگویابیِ ساختاری تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبرد‌های مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 77-90]
 • بهمنی چوب بستی، اکبر تأثیر هوش اخلاقی کتابداران بر بهبود رفتار شهروندی و نقش آن در ارتقای سرمایه اجتماعی کتابخانه‌ها [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 101-114]
 • بوشهری، علیرضا ارزیابی بهره وری در مراکز تحقیق و توسعه (صنایع دفاع) [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • بوشهری، علیرضا مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش های تدوین نقشه راه (ره نگاشت) فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]

پ

 • پایا، علی طرح احیای تفکر علمی در فرهنگ عمومی [دوره 8، شماره 18، 1377]
 • پایا، علی پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • پایا، علی ارزیابی آینده پژوهانه تأثیرات علوم و فناوری های همگرا بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا 1404 [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • پایا، علی نظام دانشگاهی، چالش های بومی و جهانی، و تعامل با فضای اجتماعی [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 1-22]
 • پاک، راضیه آسیب های روانشناختی بیماری کرونا ویروس جدید - مطالعه مروری [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 37-52]
 • پاکزاد، مهدی آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • پاکزاد، مهدی نگاهی به عملکرد اعتبارات تحقیقاتی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کشور [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • پاکزاد، مهدی بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • پاکزاد، مهدی بررسی جایگاه دانشگاههای مادر ایران در نظا مهای بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • پاکزاد، مهدی بررسی و تحلیل شاخص های علم و فناوری در حوزۀ فناوری اطلاعات ایران و کشورهای منطقه در افق چشم انداز [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • پاکزاد، مهدی علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • پاکزاد، مهدی بررسی کارکرد سیاست هسینه کرد درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه و آسیب شناسی آن [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • پاکزاد، مهدی تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 17-34]
 • پاکزاد، مهدی پایش و ارزیابی وضعیت آموزش عالی ایران بر مبنای اسناد بالادستی کشور [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 1-19]
 • پاکزاد بناب، مهدی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 19-32]
 • پاک نیت، مریم بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 25-48]
 • پترلا، ریکاردو آینده اورپا در زمینه علم، فناوری و جامعه [دوره 7، شماره 16، 1376]
 • پیران نژاد، علی تأثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • پیر حاجی، لیلا بنیاد پیشبرد علم کویت [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • پریسا امانی، مریم چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 55-68]
 • پژوهش جهرمی، امین نقش اعتبار سازمانی دانشگاه و اثر هالهای بر تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • پژوهش جهرمی، امین نوع‌شناسی شرکت‌های زایشی دانشگاهی: رویکرد رده‌بندی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 33-50]
 • پژوهش جهرمی، امین تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • پژوهش جهرمی، امین آرایه‌شناسی نوآوری باز [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 1-12]
 • پژوهش‌جهرمی، امین اثر نوآوری باز درون‌گرا بر مدل کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 29-40]
 • پناهنده، هومن از زارع و شهروند: تحول تکنولوژیک و دگرگونی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • پورآتشی، مهتاب کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 51-66]
 • پورآتشی، مهتاب جذب دانشجویان بین‌المللی در نظام آموزش عالی ایران و چالش‌های پیش رو [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 77-90]
 • پورحمزه، افسانه تأثیر اطلاع رسانی در آموزش و پژوهش [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • پورروحانی، ماجده » شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری» [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • پورساسان، نجمه تولید علم ایران در سال 2005 [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • پورعزت، علی اصغر دانشگاه و دولت؛ تأملی در باب خط مشی گذاری علم [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • پور عزت، علی اصغر به گزینی الگوی توسعه پارک های علم و فنّاوری [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • پورعزّت، علی اصغر علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • پورکریمی، جواد نقش اعتبار سازمانی دانشگاه و اثر هالهای بر تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • پورکریمی، جواد دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • پورکریمی، جواد نوع‌شناسی شرکت‌های زایشی دانشگاهی: رویکرد رده‌بندی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 33-50]
 • پورکریمی، جواد تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • پور مسجدی، ملیحه آکادمی علوم جهان اسلام [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • پوروشسب، ساناز بررسی روابط سه‏گانه دانشگاه – صنعت - دولت ‏در طرح‏های پژوهشی کاربردی در ایران [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 58-71]
 • پوروشسب، ساناز تحلیل کتاب‌سنجی و علم‌سنجی فصلنامه رهیافت بین سال‌های 1377-1397 [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 85-98]

ت

 • تاتینا، شیوا ویژگی های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • ترابی، ماشالله نظام اطلاع رسانی علوم پزشکی [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • ترابی زنوز، سحر آسیب های روانشناختی بیماری کرونا ویروس جدید - مطالعه مروری [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 37-52]
 • ترکاشوند، فتانه مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 97-113]
 • ترکمان، طاهره بررسی وضعیت شاخصهای دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب 2012 در دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • تسبیح سازان، رضا روانشناسی رشد خلاقیت و ارتباط آن با شخصیت و هوش [دوره 11، شماره 26، 1380]
 • تسو، چن - لو دانش و دانشمندان در چین [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • تقی زاده مطلق، محمد علم و تکنولوژی در سال 2030 علم و تکنولوژی دنیای آینده را شکل می دهند [دوره 4، شماره 7، 1373]
 • تقوی، مصطفی آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • تقوی، مصطفی بررسی نظریۀ کارکرد تکنیکی مبتنی بر طرح کاربرد و شرح مزایای آن [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 69-84]
 • تقوا، محمدرضا چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • تیموری، مهتاب بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • تیموری خانه سری، ناصر تخصیص مؤثر منابع پژوهش و توسعه [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • تیواری، اس. ان. نقش علم در جامعه هند [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • توسلی، علی آزمایشگاه زنده، محیطی برای نوآوری‌های مشترک: یک مرور نظام‌مند [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • توسلی، غلامعباس تأملی در آموزش، پژوهش و توسعه آتی علوم اجتماعی در ایران [دوره 5، شماره 9، 1374]
 • توفیقی، شهرام مطالعه مروری از کاربردها و روش‌های آینده‌نگاری در سیاست‌گذاری سلامت: تجارب بین‌المللی و اقتضائات ملی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 109-133]
 • توفیقی، طیبه گزارش- مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشور [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • توکل، محمد آثار فعالیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در ایران (ازمنظر مسئولان مراکز آموزش عالی غیر دولتی) [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 23-40]
 • توکلی زاده راوری، محمد بررسی مطالعات استنادی پروانه های ثبت اختراع [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • توکلی زاده راوری، محمد بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 75-88]
 • توکلی‌زاده‌راوری، محمد تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]

ث

 • ثقفی، فاطمه واکاوی نقش رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های دانش‌بنیان: تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهومی [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 35-52]
 • ثنائی، مهدی دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • ثنائی‌پور، فاطمه آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 43-54]

ج

 • جانعلی زاده چوب بستی، حیدر تحلیلی بر نظریه های اجتماعی توسعه علم و تکنولوژی [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • جباری، ندا بنیاد نوآوری آلتران [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • جعفری، ابوالفضل راهکارهای وقف‌بنیان در اصلاح و توسعه نظام آموزشی ایران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 91-106]
 • جعفری، افسانه مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 61-76]
 • جعفری، سکینه سنجش آمادگی الکترونیکی برای پیاده‌سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (مورد مطالعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 61-74]
 • جعفربیگلو، موسی اطلاع رسانی گزینشی رویکرد ویژه سال 2000 [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • جعفری جلوه، محمدرضا تحلیلی بر نقش رسانه در رشد علم و فناوری [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • جلال آبادی، اسدالله اولویت های بودجه 2000 کانادا [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • جلال آبادی، اسدالله شاخص های مهم تحقیقاتی در ایران و جهان [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • جلالی کروه، محمود مطالعه علم محور تحولات تجارت الکترونیک در عصر بلاکچین [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 131-142]
 • جلیلی، پرستو تعیین اولویت های تحقیقاتی کشور و شاخص های انتخاب طرح های کلان ملی در حوزه صنایع، معادن و ارتباطات [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • جلیلی، پرستو پیشنهاد ساختاری برای ارزیابی و اجرای طرح های کلان ملی توسعه فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • جلیلی، پرستو مقایسه وضعیت علم و فناوری ایران با کشورهای منطقه با استفاده از شاخص های منتخب [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • جمالی مهموئی، حمیدرضا ارزیابی پژوهش: رویکردها، شیوه ها و چالش ها [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • جمالی مهموئی، حمیدرضا انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • جمعه، احمد بررسی کارکرد سیاست هسینه کرد درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه و آسیب شناسی آن [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • جنوی، المیرا ارتباطات علمی چهره‌های ماندگار ایران در علوم انسانی، فنی و مهندسی: بررسی دو پدیده استناد دیرهنگام و زودهنگام [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 13-24]
 • جنوی، المیرا سرنوشت مقالات سلب اعتبارشده کشورهای خاورمیانه در حوزه سلامت [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 53-64]
 • جنوی، المیرا پایش و ارزیابی وضعیت آموزش عالی ایران بر مبنای اسناد بالادستی کشور [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 1-19]
 • جنوی، المیرا تحلیل شاخص‌های سنجش و ارزیابی فناوری و نوآوری در اسناد بالادستی کشور [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 25-44]
 • جهان، مجید بررسی جایگاه دانشگاههای مادر ایران در نظا مهای بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • جهانی، مهشید نقش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در افزایش ظرفیت جذب نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 53-68]
 • جوادی، فریدون موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی [دوره 8، شماره 18، 1377]
 • جوان، خسرو نظام تحقیقاتی در ژاپن [دوره 1، شماره 1، 1370]
 • جوان فر، سارا انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]

چ

 • چینی فروشان، پیام سنجش دانش و مهارت با تکیه ‌بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 39-58]

ح

 • حیاتی، رهیر بررسی رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • حیاتی، زهیر کتابداران در چالش با فناوریهای اطلاعاتی [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • حاجی ترخانی، امیرحسن بررسی بودجه تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1374 [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • حاجی ترخانی، امیر حسن بررسی چگونگی ایجاد مراکز تحقیقاتی [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • حاجی ترخانی، امیر حسن بررسی سازمان و تشکیلات پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • حاجی حسینی، حجت الله عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • حاجی حسینی، حجت اله نقش مؤسسه سیاست علم و فناوری STEPI در مطالعه و تدوین سیاست علوم و فناوری در کرۀ جنوبی [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • حاجی حسینی، حجت اله پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 1-8]
 • حاجی حسینی، حجت اله نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • حاجی حسینی، حجت‌اله خرید دولتی نوآوری‌گرا ابزار مهم سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 83-98]
 • حاذق، سید محمد اثر شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان بر کنترل بیکاری (مطالعه موردی استان‌های ایران) [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 91-108]
 • حاضری، افسانه بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تألیفی در حوزه نانو فناوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • حبیبی، حسن وضعیت کتابداری و اطلاع رسانی در کشورهای مسلمان [دوره 5، شماره 9، 1374]
 • حبیبی، حسن همگامیهای برنامه توسعه و برنامه ملی تحقیقات [دوره 6، شماره 14، 1375]
 • حبیبی، حسن زمینه ها و راه کارهای تدوین برنامه ملی تحقیقات [دوره 6، شماره 14، 1375]
 • حبیبی، حسن فناوری و نقش انجمن های علمی [دوره 10، شماره 23، 1379]
 • حبیب زاده، الناز تحلیلی بر وضعیت انتشارات علمی و ثبت پتنت در نظام ملی نوآوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • حجازی، الهه پژوهش‌های مرتبط با شایستگی‌ها اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران (مرور نظامند مدل‌ها، چالش‌ها و راهکارها) [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 63-81]
 • حجازی، بنفشه مختصری درباره کلمات علم و دانش، تحقیق و پژوهش، و صنعت در ادب فارسی [دوره 5، شماره 10، 1374]
 • حجازی، سید علیرضا آشنایی با فناوری پرتال و کاربردهای آن [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • حیدری، امیر هوشنگ پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • حیدری، غلامرضا تبیین موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • حیدریان دولت آبادی، محمدجواد مطالعه علم محور تحولات تجارت الکترونیک در عصر بلاکچین [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 131-142]
 • حیدری تاشه‌کبود، اکبر آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 43-54]
 • حیدر زاده، توفیق نقش رسانه های همگانی در ترویج زبان علم - مشکلان موجود در ترویج زبان علم از رسانه ها [دوره 3، شماره 5، 1372]
 • حیدری عبدی، احمد جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه های تازه تأسیس [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • حری، عباس مطالعه عملکرد نهادها و برنامه های پژوهشی در حوزه اطلاع رسانی ایران [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • حیرانی، حسین نگاشت فرآیندهای نظام پژوهش؛ مطالعه موردی: پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • حیرانی، حسین اولویت بندی پروژه های تحقیق و توسعه در سطح ملی؛ مطالعه موردی: کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • حسنی، کسری خوشه های فناوری [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • حسینی، افضل السادات بررسی نگرش دبیران دبیرستان به خلاقیت [دوره 11، شماره 26، 1380]
 • حسینی، سید جعفر نگاهی به نقش آموزش در توسعه سرمایه انسانی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • حسینی، سید مهدی دسترس پذیری وب: مفاهیم و کاربردها [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • حسینی، سیده آیدا بررسی تطبیقی فرآیند مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی شهری به منظور معرفی چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی نوین در ایران [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 83-100]
 • حسینی، نیره تبیین چارچوب تعالی پژوهش: گامی به سوی ارائه الگوی نظام ارزیابی کیفیت پژوهش در آموزش عالی کشور [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • حسینی پاکدهی، علیرضا نگاهی به نخستین نشریه علمی ایران [دوره 5، شماره 8، 1374]
 • حسن زاده، علیرضا بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • حسن زاده، محمد بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت موثر ایران در دانش جهانی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • حسن زاده، محمد جامعه علمی، روابط علمی و هم تألیفی [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • حسن زاده، محمد دسترس پذیری وب: مفاهیم و کاربردها [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • حسین زاده، علی حسین علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • حسینی مقدم، محمد مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • حسینی مقدم، محمد بین‌المللی‌شدن آموزش عالی و آینده‌ ارزیابی علم و فنّاوری در ایران [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 141-154]
 • حسن نایبی، عرفان مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن بهبودیافته و روش دیماتل برای ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 19-36]
 • حسن نژاد، زهره پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 1-8]
 • حسنوی، رضا آشنایی با فناوری پرتال و کاربردهای آن [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • حقیرالسادات، فاطمه نقش مبانی ارزشی و اخلاقی در توسعه فناوری با بررسی خاص در شبیه سازی [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • حق طلب، علی گزارش برنامه ملی تحقیقات 1376 [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • حکمت، آزاده سنای دانشگاهی [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • حمیدی زاده، محمد رضا فرآیندها و مدل های طراحی نظام تحقیقات [دوره 6، شماره 13، 1375]

خ

 • خیاطیان یزدی، محمدصادق بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]
 • خالدی، آرمان بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • خان چمنی، جمشید نانو تکنولوژی: نگین علوم آینده [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • خان چمنی، جمشید موتور جستجوگر علمی سایروس (Scirus) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • خان چمنی، جمشید مراحل فهرست شدن نشریات در بانک اطلاعات علمی ISI [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • خان چمنی، جمشید آشنایی با شورای پژوهشی علوم زیستی و زیست فناوری انگلستان [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • خان چمنی، جمشید معرفی بانک اطلاعاتی Science Direct [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • خباره، کبری دانشگاه دیجیتالی بستری برای یادگیری دیجیتالی در دوران کرونا و پساکرونا [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 1-15]
 • خدا بخشی، محمد استفاده مؤثر از تحولات اثرگذار بر آینده مدیریت منابع انسانی با تکیه بر اقتصاد دانش‌محور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 67-84]
 • خداوردی ازغندی، زینب افق پیش‏روی سیاست‏گذاری و مدیریت پسماند [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 57-72]
 • خزاعی، معصومه آکادمی علوم چین (CAS) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • خزائی کوهپر، میثم آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جدید [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 39-54]
 • خطیبی، وحید تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • خطیبی، وحید نشریات با دسترسی آزاد: رهیافتی جدید در اشاعة اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • خطیبی، وحید تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • خطیبی، وحید مدلی برای پایش شاخص‌های علم و فنّاوری کشور با رویکرد هوش تجاری [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 25-42]
 • خلج، مونا دیپلماسی در علم [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • خلیفه ای، اکبر آینده علم در روسیه [دوره 6، شماره 13، 1375]
 • خوارزمی، شهیندخت علم و موانع جذب آن در فرهنگ [دوره 5، شماره 9، 1374]
 • خواستار، حمزه به گزینی الگوی توسعه پارک های علم و فنّاوری [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • خوانساری، نعمت الله بیوتکنولوژی شمشیر دولبه فن آوری مدرن و خطرات زیست محیطی آن [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • خویدکی، سمانه کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • خورسندی طاسکوه، علی بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]
 • خوش سیرت، محسن تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 17-34]

د

 • دادجوی توکلی، عطیه تحلیل بنیادی نهاد علم: راهی به سوی توسعه کشور [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 99-114]
 • دادخواه، مهدی مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 43-61]
 • دانا، مرضیه بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 75-88]
 • داوودی فر، حسین طرحی جهت انتخاب مجلات علمی [دوره 5، شماره 8، 1374]
 • دلیلی، حمید معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • دیلمقانی، میترا آشنایی با فناوری پرتال و کاربردهای آن [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • دمرچی لو، صدیقه علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • دهقان اشکذری، محمدجواد نظام نوآوری و مسئله عدالت اجتماعی مورد مطالعه: رژیم صهیونیستی [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • دولتخواه، شهروز پیوندگاه علم و تکنولوژی شهرک علمی - تحقیقاتی اصفهان [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • دولتخواه، شهروز علوم پایه و ایران 1400 : نگاهی به سمینار علوم پایه و ایران 1400 [دوره 7، شماره 16، 1376]

ذ

 • ذاکر صالحی، غلامرضا بررسی کارکردهای آشکار و پنهان انجمن های علمی و پژوهشی [دوره 10، شماره 23، 1379]
 • ذاکر صالحی، غلامرضا دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • ذوالفقاری، ثریا تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]
 • ذوالفقارزاده، محمدمهدی دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • ذوالفقارنسب، سلیمان چهارچوب سامانه نوآوری و کارکرد آن در رشد و توسعه ملی: رویکردی بر پایة نشانگرهای سازمان ملل متحد [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • ذولفقار زاده، محمد مهدی واکاوی نقش رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های دانش‌بنیان: تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهومی [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 35-52]

ر

 • راب، والتر وضعیت پژوهش ما چگونه است؟ [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • ریاحی، پریسا چالش ها و ابهام ها در سنجش نوآوری: تناسب نماگرها با زمینه نوآوری در ایران [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • ریاحی، عارف بررسی میزان همکاری های علمی کشورهای حوزه خلیج فارس با کشورهای اسکاندیناوی در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس طی سال های 1989-2009 [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • ریاحی، محمد اسماعیل مجلات علمی: مجرای ارتباط دانشمندان [دوره 5، شماره 8، 1374]
 • ریاحی، محمد اسماعیل علم، تکنولوژی و مطالعات آینده [دوره 5، شماره 9، 1374]
 • ریاحی، محمد اسماعیل بررسی شاخص های کمی و کیفی کتابخانه های عمومی ایران و سایر کشورهای جهان [دوره 5، شماره 11، 1374]
 • راش، اِچ جی منبع فن آوری (تکنولوژی) در توسعه [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • ریاضی، عبدالمهدی علم، تکنولوژی و آموزش علم در توسعه کشورهای جنوب [دوره 6، شماره 14، 1375]
 • راه جو، آمنه معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • رحیمی، اعظم نقش رسانه های ارتباط جمعی در تعمیم علم و فناوری (نگاهی به آموزش عالی در قرن بیست و یکم) [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • رحمانی، مژده خودارزیابی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • رحمانی، مژده ارزیابی عملکرد موسسات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - سال 1383 [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • رحمانی، مژده ساختار صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • رحمانی، مژده شبکه آزمایشگاههای ملی توسعه کشور (شامتک موضوعی) [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • رزاقی، منظر فرهنگ، خلاقیت و توسعه علم و فناوری - مقایسه جامعه ایران و ژاپن [دوره 11، شماره 26، 1380]
 • رزمی، آرش بررسی کارکرد سیاست هسینه کرد درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه و آسیب شناسی آن [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • رزمی، علی اکبر برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرودسی مشهد [دوره 3، شماره 4، 1372]
 • رزمجو، فاطمه بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تألیفی در حوزه نانو فناوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • رستگار، احمد ارائه مدل پیش‌بینی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی با توجه به نقش سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 65-76]
 • رضایی توابع، فاطمه ارزیابی اثرات زیست محیطی ویروس کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 53-62]
 • رضا زاده، حجت الله دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • رضائیان، مجید آثار فعالیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در ایران (ازمنظر مسئولان مراکز آموزش عالی غیر دولتی) [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 23-40]
 • رضوی، سید علی اصغر مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 97-113]
 • رضوی، سیده حوری آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟ [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 89-99]
 • رضوی پور، سیدرضا نگاشت فرآیندهای نظام پژوهش؛ مطالعه موردی: پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • رضوی پور، سید رضا اولویت بندی پروژه های تحقیق و توسعه در سطح ملی؛ مطالعه موردی: کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • رعنایی سیادت، سید امید تاریخچه انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • رمضانپور نرگسی، قاسم پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 1-8]
 • رمضانزاده سبوئی، مهدی نقش درجات علمی در بهبود کیفیت مجلات (بررسی نشریه روستا و توسعه) [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • رنجبر، بیژن آکادمی علوم چین (CAS) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • رنجبر، بیژن آکادمی ملی علوم بلاروس [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • روسوال، توماس تغییر جهانی چالش تحقیقاتی و معمای سیاستگذاری [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • روشن، احمد رضا نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی در کشورهای جهان [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • روشنی، سعید طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • رؤوف، علی معلمان برزیگران ترویج علم [دوره 14، شماره 34، 1383]

ز

 • زلفی گل، محمد علی از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • زلفی گل، محمد علی مهاجرت ژنها [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • زلفی گل، محمد علی ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • زلفی گل، محمد علی اهمیت رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • زمانی، اصغر حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 1-22]
 • زمانی، اصغر جذب دانشجویان بین‌المللی در نظام آموزش عالی ایران و چالش‌های پیش رو [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 77-90]
 • زمانیان، مصطفی بررسی حکمرانی و سیاستگذاری مواجهه با پدیده کرونا در دنیا و کشور ایران [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 1-23]
 • زوارقی، رسول دانشگاه های نامرئی [دوره 18، شماره 43، 1387]

س

 • ساپ چوی، هیونگ نقش تکنولوژی در توسعه ملی: تجربه کره [دوره 3، شماره 5، 1372]
 • ساجدی نژاد، آرمان مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن بهبودیافته و روش دیماتل برای ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 19-36]
 • ساریخانی، حسن انجمن پیشبرد علم ژاپن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • ساکس، ولفگانگ محیط زیست [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • سامانی، امیرعباس سیاست ها و برنامه های بانک جهانی در زمینه بیوتکنولوژی [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • سبوحی، یدالله تحقیقات و تحول بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • سبّوحی، ید الله خط مشی تحقیقات و تکنولوژی دولت فدرال آلمان [دوره 2، شماره 3، 1371]
 • سپاسی طهرانی، حسام انجمن پیشبرد علم در بریتانیا [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • ستارزاده، اصغر تیپ‌شناسی و روش تحقیق مطالعات همکاری علمی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393، صفحه 51-63]
 • ستاره، فاطمه سنجه‌های جایگزین در ارزیابی‌های پژوهش در نشر الکترونیکی [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 9-24]
 • ستاره، فاطمه اثر مهاجرت بر برون‌دادهای علمی: مطالعه موردی پژوهشگران ایرانی در پایگاه ISI [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 47-60]
 • ستوده، هاجر گذاری بر ضریب تأثیر مجله ها و دلایل ناکارامدی آن در ارزیابی پژوهش در رشته های مختلف [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • سجادی فر، مهدی ارائه مدل منطقی ابزارهای سیاستی مالی و مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 67-84]
 • سیدین، سید مهرداد الگویابیِ ساختاری تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبرد‌های مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 77-90]
 • سیدین، سید مهرداد تأثیر هوش اخلاقی کتابداران بر بهبود رفتار شهروندی و نقش آن در ارتقای سرمایه اجتماعی کتابخانه‌ها [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 101-114]
 • سیدنظری، نیر ارائه مدل ادراکی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • سرتاج، مجید ارزیابی اثرات زیست محیطی ویروس کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 53-62]
 • سرخوش، نیکو سیاستگذاری تکنولوژی در انگلستان تلاش برای تعیین اولویتها با بهره گیری از پیش بینی [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • سرخوش، نیکو اولویت های تحقیقاتی با توجه به نیازهای اساسی انسانی [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • سرخوش، نیکو پیش به سوی یک استراتژی دموکراتیکی برای علم [دوره 6، شماره 13، 1375]
 • سرداری، احمد دولت الکترونیکی [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • سریع القلم، محمد ویژگیهای یک جامعه علمی - تحقیقاتی [دوره 1، شماره 1، 1370]
 • سروری شاد، مرضیه نقش پزشکی شخصی در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مانند کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 99-111]
 • سعیدی، عباس بیوتکنولوژی در کشاورزی [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • سعدآبادی، علی اصغر علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • سعدآبادی، علی‌اصغر مروری بر نقش شهرداری‌ها و دولت‌های محلی در توسعه اکوسیستم نوآوری منطقه‌ای و شهری (مطالعه‌ای تطبیقی با تمرکز بر شهر تهران) [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 27-41]
 • سعد آبادی، علی اصغر تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 17-34]
 • سیفی، کیوان تحلیل جریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتی [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • سلاجقه، مژده بررسی رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • سلامی، رضا بررسی اجمالی توسعه پایدار [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • سلامی، سیدرضا بررسی و مقایسه تطبیقی عوامل موفقیت در توسعه صنعتی و فناورانه برخی کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا [دوره 10، شماره 23، 1379]
 • سلطانی، بهزاد خودارزیابی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • سلطانی، بهزاد پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • سلطانی دلگشا، محمد ارائه شیوه علمی برای سازماندهی مطالعه آینده نگاری فناوری [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • سلیمی، قاسم تبیین چارچوب تعالی پژوهش: گامی به سوی ارائه الگوی نظام ارزیابی کیفیت پژوهش در آموزش عالی کشور [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • سمندر علی اشتهاردی، مژگان نوآوری مسئولانه مشخصه ها، چالش ها و ساز و کارهای پیاده سازی آن [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 43-58]
 • سینایی، حسین کم و کیف کار در بخش تحقیقات - مروری بر تحقیقات در سال 1371 [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • سهرابی، حمید برآورد عرضه نیروی انسانی متخصص کشور [دوره 8، شماره 18، 1377]
 • سهراب زاده، مهران علم و توسعه : مورد ژاپن [دوره 2، شماره 3، 1371]
 • سهیلی، فرامرز همکاری علمی، زمینه ساز شبکه هم نویسندگی: مطالعه موردی، روابط هم نویسندگی مجتبی شمسی پور در حوزه شیمی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • سهیلی، فرامرز بررسی مطالعات استنادی پروانه های ثبت اختراع [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • سهیلی، فرامرز تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]
 • سهیلی، فرامرز بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 75-88]
 • سهیلی، فرامرز بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تألیفی در حوزه نانو فناوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • سودی، حورا ارائه مدل ادراکی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • سوداگر، هاشم دانشگاه و دولت؛ تأملی در باب خط مشی گذاری علم [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • سوینبنکس، دیوید ثابت ماندن هزینه های تحقیقاتی شرکتهای مهم ژاپنی [دوره 3، شماره 5، 1372]

ش

 • شاقول، یوسف میان رشته ای ها: تعاریف و ضرورتها [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • شاکر اردکانی، احمد ارزیابی شاخص‌های کارکردی در زمینه تحقیقات پسته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 89-100]
 • شامرادی، زهرا پژوهش‌های مرتبط با شایستگی‌ها اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران (مرور نظامند مدل‌ها، چالش‌ها و راهکارها) [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 63-81]
 • شاه حسینی، محمد علی فن‌کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 83-90]
 • شاهرودی، فاطمه پیامدهای بحران بیماری کرونا در هنر معاصر ایران با تکیه بر حوزه های هنری نقاشی، مجسمه سازی، سینما و تئاتر [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 113-125]
 • شاهمرادی، بهروز سنجش دانش و مهارت با تکیه ‌بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 39-58]
 • شاه منصوری، سمیرا ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • شاه نظری، فریبا علم و تکنولوژی در تاریخ مدرن ژاپن «تقلید یا خلاقیت درونزا» [دوره 3، شماره 4، 1372]
 • شاهوردی، احمدرضا نقش بیوتکنولوژی در فرآوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • شجاعی، سید محمدحسین طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • شجاعی، سید محمدحسین بررسی انتشارات علمی استان آذربایجان شرقی و دلالت‌های آن برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای علم و فناوری [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 73-90]
 • شجاع الساداتی، سید عباس اهمیت بیوتکنولوژی برای کشورهای جهان سوم [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • شجاع الساداتی، عباس محور های برنامه توسعه تحقیقات بیو تلنولوژی صنعتی در برنامه بیست ساله اینده کشور به انضمام پیشنهاد تاسیس مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی صنعتی [دوره 2، شماره 3، 1371]
 • شجره، مسعود انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • شجره، مسعود بنیاد بین المللی علم [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • شیخان، ناهید کارآفرینی در کشورهای اروپایی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • شیخان، ناهید دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • شیخان، ناهید آموزش و ترویج مهارتهای دانش محور در بعضی از کشورهای اروپایی [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • شیخان، ناهید تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • شیخان، ناهید مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • شیخان، ناهید بازبینی برنامه درسی رشته‌های مهندسی برای توسعه فناوری [دوره 26، شماره 62، 1395، صفحه 1-33]
 • شیخان، ناهید سنجش تأثیر شاخص حمایت و پشتیبانی مدیریتی در ارزیابی کارکرد واحدهای پژوهشی [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • شیری، علی اصغر اقتصاد مجلات علمی [دوره 5، شماره 8، 1374]
 • شیری، مرتضی اهمیت رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • شریعتی، سعادت نگاهی نو به تدوین نظام مدیریت پژوهشی در آموزش عالی کشور [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • شریعت زاده، مهدی ویژگی های نیروی انسانی توسعه یافته [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • شریعتمداری، علی علم و ارزش در تجربه آدمی [دوره 5، شماره 11، 1374]
 • شریف تابع بردبار، محمد جایزه علمی برای دانش پژوهان جوان [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • شریف خطیبی، لیلا شاخص توسعه انسانی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • شرقی، عبدالعلی ارزیابی و کاربرد علم و فن آوری [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • شرکا، حمیدرضا ارزیابی آینده پژوهانه تأثیرات علوم و فناوری های همگرا بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا 1404 [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • شرودر، گرهارد موفقیت از طریق نوآوری [دوره 10، شماره 23، 1379]
 • شکرزاده هشترودی، نگین تحلیل مقاله‌های حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری در کشورهای جهان در بازه زمانی 2019-1980 [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 37-50]
 • شکروی، سمیه بنیاد نوآوری کانادا [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • شکروی، سمیه (سارا) بنیاد الکساندر فن هامبولد [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • شکروی، عباس مؤسسه مبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • شکروی، عباس بنیاد الکساندر فن هامبولد [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • شکروی، عباس بنیاد نوآوری کانادا [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • شمس، ناصر اولویت های بودجه 2000 کانادا [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • شمس، ناصر شرکتهای تجاری دانشگاهی بستری برای توسعه استقلال دانشگاه ها (تجربه دانشگاههای بریتانیا) [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • شمس الدینی، علی بررسی تطبیقی فرآیند مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی شهری به منظور معرفی چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی نوین در ایران [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 83-100]
 • شیوایی، شیوادخت جایگاه علم و تکنولوژی در هشتمین برنامه پنجساله هند (1997-1992) [دوره 4، شماره 7، 1373]
 • شیوایی، شیوادخت بنای عظیم ترین بزرگراه اطلاعاتی آمریکا [دوره 5، شماره 10، 1374]
 • شیوایی، شیوادخت آیا سیاست علمی در حالت رکود قرار دارد؟ [دوره 5، شماره 10، 1374]
 • شوال پور، سعید جغرافیای اقتصادی و اهمیت شبکه‌های محلی دانش در خوشه‌های صنعتی؛ مورد مطالعه خوشه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 83-99]
 • شوکتیان، طه شناسایی مسائل پیچیده اخلاقی فراروی مهندسان صنعت ساخت و ساز ایران [دوره 25، شماره 58، 1394]

ص

 • صابری، امیر آشنایی با انجمن ترویج علوم هند [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • صادقی، عباس نقش دانشگاه ها در کاهش مهاجرت نخبگان [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • صادقی، محمد ابراهیم تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 17-34]
 • صادقی، مصطفی عوامل مؤثر بر یکپارچگی دانش فنی و دانش بازار در شرکت‌های نوآور: موانع و راهکارها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 33-46]
 • صارمی، محمد صادق مروری بر نقش شهرداری‌ها و دولت‌های محلی در توسعه اکوسیستم نوآوری منطقه‌ای و شهری (مطالعه‌ای تطبیقی با تمرکز بر شهر تهران) [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 27-41]
 • صالحی عمران، ابراهیم آموزش عالی مهارتی در زمان کرونا: چالش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 17-31]
 • صانعی، اشرف السادات نظام اطلاع رسانی علوم پزشکی [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • صباغیان، علی همایش جهانی علم برای قرن بیست و یکم [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • صباغیان، علی دستور کار علم - چارچوبی برای عمل [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • صباغیان، علی اعلامیه جهانی علم و کاربرد دانش علمی [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • صبوری، علی اکبر استانداردسازی مجلات علمی و معیارهار ارزیابی نشریات ISI [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • صبوری، علی اکبر مروری بر تولید علم در سال 2003 [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • صبوری، علی اکبر رشد علمی در کره جنوبی [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • صبوری، علی اکبر تولید علم ایران در سال 2004 [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • صبوری، علی اکبر ارزیابی مجلات ایرانی فهرست شده در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • صبوری، علی اکبر تولید علم ایران در سال 2005 [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • صبوری، علی اکبر تولید علم ایران در سال 2006 [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • صبوری، علی اکبر تولید علم ایران در سال 2007 [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • صبوری، علی اکبر تولید علم ایران در سال 2008 [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • صبوری، علی امیر گزارشی از کار همایش روش شناسی و فنون تحقیق و کارگاه آموزشی شبکه های رایانه ای مبادلات علمی [دوره 8، شماره 18، 1377]
 • صدیقی، محمدصادق مطالعه مروری از کاربردها و روش‌های آینده‌نگاری در سیاست‌گذاری سلامت: تجارب بین‌المللی و اقتضائات ملی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 109-133]
 • صراف زاده، مریم انعکاس مقالات محققان ایرانی در دو بانک اطلاعاتی کب (CAB) و اگریس (AGRIS) [دوره 10، شماره 22، 1379]
 • صیفی، محمد حسن بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد تسهیم دانش [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 47-60]
 • صفدری رنجبر، مصطفی سیاستگذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین: مروری بر برخی تجارب برتر جهانی [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 71-88]
 • صفر پور دهکردی، سپیده تحلیل بنیادی نهاد علم: راهی به سوی توسعه کشور [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 99-114]
 • صفوی، بهاره اهمیت ترویج علم درکاهش شبه علم دردوران کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 25-36]
 • صمدی، لاله تحلیل ضرورت‌های همترازسازی ارزش تولیدات علمی حوزه‌های تخصصی در علم‌سنجی و آسیب‌شناسی سنجش و ارزیابی همسان: مطالعه موردی حوزه هنر [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 1-24]
 • صنیع اجلال، مریم بین‌المللی‌شدن آموزش عالی و آینده‌ ارزیابی علم و فنّاوری در ایران [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 141-154]
 • صولتی کرانلو، ایران واکاوی نقش رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های دانش‌بنیان: تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهومی [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 35-52]

ض

 • ضرغام، نصرت الله شاخص ها و معیارها در انتخاب موضوعها و پروژه های تحقیق و توسعه و روش های تعیین اولویت تحقیق و توسعه [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • ضرغام، نصرت الله فعالیتهای علمی و تکنولوژیکی [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • ضرغام، نصرت الله اولویت های تحقیقاتی کمیسیون فناوری زیستی (بیوتکنولوژی) [دوره 12، شماره 27، 1381]

ط

 • طایفی، علی بررسی اهداف، سیاستها و عملکرد طرح های ملی تحقیقات (قابلیتها و تنگناها) [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • طایفی، علی فرهنگ علمی - پژوهشی ایران (بررسی قابلیت ها و تنگناها) [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • طایفی، علی سیاست های علمی و پژوهشی در ایالات متحده آمریکا [دوره 10، شماره 22، 1379]
 • طایفی، علی سیاستهای علمی - پژوهشی در انگلستان [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • طالبی، بهنام ارائه مدل ادراکی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • طالبی، محمد سیمای همکاری علمی مراکز تحقیقاتی داخل کشور با هم و با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور از دریچه SCI [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • طالب بیدختی، ناصر توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • طالب بیدختی، ناصر ارزیابی اثرات زیست محیطی ویروس کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 53-62]
 • طالب پور، زهرا نقش پزشکی شخصی در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مانند کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 99-111]
 • طاهری، سعید تحلیل جریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتی [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • طاهری، سعید توسعه کسب‌و‌کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، ‌داده باز دولتی و نوآوری باز [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 41-52]
 • طاهری عطار، غزاله به گزینی الگوی توسعه پارک های علم و فنّاوری [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • طاهری فرد، علی نگاهی به نقش آموزش در توسعه سرمایه انسانی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • طیب، علیرضا تکنولوژی اطلاعات [دوره 6، شماره 14، 1375]
 • طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین استفاده مؤثر از تحولات اثرگذار بر آینده مدیریت منابع انسانی با تکیه بر اقتصاد دانش‌محور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 67-84]
 • طباطبایی فر، سید احمد وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • طباطبائی، سیدمحمد ارزیابی آینده پژوهانه تأثیرات علوم و فناوری های همگرا بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا 1404 [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • طباطبائی، سید محمد پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • طباطبائی، یوسف خود استنادی و کاربرد آن در مطالعات علم سنجی [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • طباطبائیان، سید حبیبالله کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • طباطبائیان، سید حبیب الله سازمان‌های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 1-16]
 • طباطبائیان، سید حبیب اله چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • طباطبائیان، سید حبیب اله طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • طباطبائیان، سید حبیب‌اله تبیین ضعف‌های نظام ملی نوآوری ایران با رویکرد کارکردگرا [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • طبائیان، سیدکمال آزمایشگاه زنده، محیطی برای نوآوری‌های مشترک: یک مرور نظام‌مند [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • طبائیان، سید کمال استراتژی تکنولوژی مفهوم، جایگاه و تأکیدات اساسی [دوره 6، شماره 13، 1375]
 • طبائیان، سید کمال پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • طبرسا، غلامعلی اولویت بندی و مقایسه ابعاد چرخه مدیریت دانش در وضعیت موجود و مطلوب (مورد مطالعه: مهندسین مشاور نوی) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 13-27]
 • طهماسبی، عباس تحلیل جریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتی [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • طهوری، حمیدرضا تعیین اولویت های تحقیقاتی کشور و شاخص های انتخاب طرح های کلان ملی در حوزه صنایع، معادن و ارتباطات [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • طهوری، حمیدرضا پیشنهاد ساختاری برای ارزیابی و اجرای طرح های کلان ملی توسعه فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • طهوری، حمیدرضا مقایسه وضعیت علم و فناوری ایران با کشورهای منطقه با استفاده از شاخص های منتخب [دوره 22، شماره 52، 1391]

ع

 • عابدی، زهرا تنگناهای ساختاری علمی - صنعتی و تکنولوژیک کشور و راهبردهای لازم برای انتقال و توسعه موفق تکنولوژی [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • عابدی، سمانه تحلیلی بر جایگاه ابزارهای تأمین مالی بازآفرینی شهری در اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه ایران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 31-52]
 • عابدی جعفری، حسن مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • عاقلی، میثم مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 97-113]
 • عباسی، محمد توسعه چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد اعتبارات پژوهشی کشور [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • عباسی اسفنجانی، حسین شناسایی ابزارهای حمایتی دولتها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • عباسی شاه کوه، کلثوم ارائه شیوه علمی برای سازماندهی مطالعه آینده نگاری فناوری [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • عبدی، ساجده علم باز و اخلاق: تبیین ظرفیت‌ها، و موانع دستیابی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 59-72]
 • عبدی، ساجده چالش ها، مسائل و الزامات ساختاری پیاده سازی نظام ملی ارزیابی اثر بخشی علم، فناوری و نوآوری [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 89-106]
 • عبدی، منصوره ملاحظات اخلاقی در حوزه مهندسی؛ یک رویکرد تصمیم‌گیری [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • عبد السلام، محمد آینده علم در اسلام [دوره 3، شماره 5، 1372]
 • عبدالله، الجیو رشد علم در برزیل و دورنماهای آینده آن [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • عبداللهی، محمد جامعه شناسی و توسعه اجتماعی در ایران [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • عبداللهی، محمد جامعه شناسی در ایران وضعیت آن در گذشته و حال و جایگاه و نقش آن در آینده [دوره 6، شماره 13، 1375]
 • عبدالهی، حسین تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 75-88]
 • عبدالهی، علی ارائه شیوه علمی برای سازماندهی مطالعه آینده نگاری فناوری [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • عدلی، فریبا ضرورت دانش آفرینی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • عدلی، فریبا آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟ [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 89-99]
 • عرفان منش، محمدامین همکاری‌های پژوهشی و تعاملات استنادی نخبگان علمی: مطالعه برندگان مدال پرایس در حوزه اطلاع‌سنجی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 22-39]
 • عرفان منش، محمدامین مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 65-80]
 • عزتی، حمید رضا فن‌کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 83-90]
 • عزیزی، فریدون افق تحقیقات پزشکی در کشور [دوره 5، شماره 11، 1374]
 • عزیزی، فریدون سیر آموزش پزشکی در ایران - ارتقاء کمی و کیفی آموزشی پزشکی کشور [دوره 8، شماره 18، 1377]
 • عزیزی، فریدون پژوهش در آموزش پزشکی [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • عزیزی، فریدون اولویت های تحقیقات علوم پزشکی کشور [دوره 12، شماره 27، 1381]
 • عزیزی، فریدون معرفی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • عزیزیان، سعید انجمن پیشبرد علم ژاپن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • عسگری، امجد بنیاد ملی علوم سوییس [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • عسگری، امیر بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]
 • عصاره، فریده بررسی طرح های تحقیقاتی پیشنهاد شده و مصوب پژوهشگران ایرانی در سال 1376 [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • عصاره، فریده روشها و کاربردهای اطلاع سنجی [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • عصاره، فریده مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین (حوزه علوم پایه و بین رشته ای پزشکی) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • عصاره، فریده همکاری علمی، زمینه ساز شبکه هم نویسندگی: مطالعه موردی، روابط هم نویسندگی مجتبی شمسی پور در حوزه شیمی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • عصاره، فریده سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 69-82]
 • عصاره، فریده الگوی ارزیابی شایستگی‌های مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی: تحلیل محتوای مدل‌های شایستگی مدیران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 1-16]
 • عصاره، فریده ضرورت شناسایی و تدوین شاخص‌های موضوعی علم، فناوری و نوآوری: مطالعه موردی: حوزه واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 33-49]
 • عطارپور، محمدرضا سیاستگذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین: مروری بر برخی تجارب برتر جهانی [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 71-88]
 • عظیمی، ناصرعلی اقتصاد دانش محور در کشورهای جنوب شرقی آسیا [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • عظیمی، ناصر علی جامعه دانش و اقتصاد دانش‌محور در کشورهای عربی و تجربه‌ای برای ایران [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 1-12]
 • عظیمی، ناصر علی شناخت عوامل موفقیت مدیریت پژوهشی (R&D) دستگاه‌های اجرایی کشور [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 1-12]
 • عظیمی، ناصر علی بررسی بودجۀ عمومی و پژوهشی دانشگاه های منتخب در ایران و جهان [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 83-96]
 • علی احمدی، علیرضا شناسایی ابزارهای حمایتی دولتها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • علائی، سوسن ترویج فرهنگ کارآفرینی عاملی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • علیائی، محمد صادق شبکه آزمایشگاههای ملی توسعه کشور (شامتک موضوعی) [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • علیجانیان زاده، مهدی تونل علم [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • علی زاده، حانیه نقش پزشکی شخصی در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مانند کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 99-111]
 • علیزاده، پریسا الزام‌ها، چالش‌ها و راهکارهای سیاستی اندازه‌گیری هزینه‏ کرد تحقیق‏ و توسعه در ایران [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 107-124]
 • علیزاده، نوید از سوپر کامپیوترها تا کامپیوترهای قلمی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • علیزاده، نوید کامپیوترهای DNA [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • علوی، سید ابوالفضل کارآفرینی و رسالت دانشگاه [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • علوی، سیدمهدی روند تولید و کشت گیاهان تراریخت و چشم اندازهای توسعه ای آنها [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • علوی، سیده ساجده غربالگری سریع ناقلین ویروس کرونااز طریق سیستم‌های فاضلابی در جهت ارزیابی و مدیریت زودهنگام بیماری کوید-19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 77-81]
 • عموزاده، محمد میان رشته ای ها: تعاریف و ضرورتها [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • عینی، الهه معرفی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • عنایت تبار، محمد فنّاوری کتاب های الکترونیکی و ویژگی های آن [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • عین خواه، فرناز آموزش عالی مهارتی در زمان کرونا: چالش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 17-31]
 • عوادزاده، محمد همکاری علمی بین المللی - مورد کانادا [دوره 5، شماره 10، 1374]
 • عوادزاده، محمد چشم انداز علم در فرانسه [دوره 5، شماره 11، 1374]

غ

 • غیاثی ندوشن، سعید بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]
 • غریبی، جلیل نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 65-74]
 • غضنفری، فیروزه سیر تاریخی ارتباط متقابل تحولات فرهنگی، علمی و تکنولوژیک [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • غفاری فرد، محمد سنجش فضایی اقتصاد دانش‌بنیان در استان‌های مختلف ایران (رویکرد شاخص ترکیبی) [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 55-72]
 • غفاری فرد، محمد اثر شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان بر کنترل بیکاری (مطالعه موردی استان‌های ایران) [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 91-108]
 • غفرانی، محمد باقر مطالعات و روش های آینده شناسی [دوره 10، شماره 22، 1379]
 • غفرانی، محمد باقر تأثیر شرایط منطقه ای بر سیاست گذاری علم و فن آوری در ایران [دوره 10، شماره 22، 1379]
 • غفرانی، محمد باقر بررسی تطبیقی تجارب سیاستگذاری علم و فناوری در جهان [دوره 11، شماره 24، 1380]

ف

 • فاتح راد، مهدی نقش مبانی ارزشی و اخلاقی در توسعه فناوری با بررسی خاص در شبیه سازی [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • فاتح راد، مهدی تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • فاتح راد، مهدی طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • فاضلی، طه زمان ارزیابی دانشگاههای ژاپن فرا رسیده است [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • فاضلی، عصمت فناوری و آموزش باز و انعطاف پذیر [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • فاضلی، محمد ماهیت فرهنگ و تکنولوژیک [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • فتاحی، مهدی تأثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • فخرایی، مرضیه نوآوری فناورانه در شرکت های کوچک و کشورهای در حال توسعه [دوره 11، شماره 26، 1380]
 • فراستخواه، مقصود بررسی نقش های انجمن های علمی و دانشگاهیان در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • فراستخواه، مقصود در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]
 • فراشی، آزیتا آیا ویروس کرونا (کووید 19) می‌تواند تجارت حیات‌وحش را به چالش بکشد ؟! [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 83-98]
 • فراهانی، فاطمه علوم گمشده جهان سوم [دوره 5، شماره 11، 1374]
 • فرتاش، کیارش مروری بر نقش شهرداری‌ها و دولت‌های محلی در توسعه اکوسیستم نوآوری منطقه‌ای و شهری (مطالعه‌ای تطبیقی با تمرکز بر شهر تهران) [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 27-41]
 • فرتاش، کیارش یادداشتی در دفاع از مدل خطی نوآوری [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 107-132]
 • فرزاد فرد، فهیم شبکه بین المللی برای دسترسی به انتشارات علمی (INASP) [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • فرزین، فرزانه فرهنگ اطلاع رسانی [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • فرقانی، علی ضرورت توسعه نظام ملی نوآوری در ایران [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • فرقانی، علی موزه های علوم در ایران و جهان [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • فرنیا شلمانی، فریدون سرمایه گذاری برای آینده: دولتها چه مبلغی را صرف تحقیقات دانشگاهی می کنند؟ [دوره 5، شماره 9، 1374]
 • فرنودی، صنم السادات کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • فرهادی لنگرودی، فریبرز آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جدید [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 39-54]
 • فرهنگ نژاد، محمدعلی نوآوری باز و نقش آن در نظام علم و فناوری با رویکرد اجتماعی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • فیروزجایی، محمد مروری بر نقش شهرداری‌ها و دولت‌های محلی در توسعه اکوسیستم نوآوری منطقه‌ای و شهری (مطالعه‌ای تطبیقی با تمرکز بر شهر تهران) [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 27-41]
 • فروزنده، لطف ا... شناسایی ابزارهای حمایتی دولتها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • فروزنده شهرکی، مرجان مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 65-80]
 • فیض، جواد آموزش مهندسی در دانشگاه های ایران - گذشته و حال [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • فیضی، علیرضا خدمات کتابداری و اطلاع رسانی در تایلند [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • فیض بخش، سید علیرضا اهداف برنامه های توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • فضلی یزد، هما جذب دانشجویان بین‌المللی در نظام آموزش عالی ایران و چالش‌های پیش رو [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 77-90]
 • فکور، بهمن تجاری سازی نتایج تحقیقات [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • فکور، بهمن مروری بر مفاهیم نظری تجاری سازی نتایج تحقیقات [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • فکور، بهمن شرایط زمینه ساز برای پیشبرد تجاری سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • فکور، بهمن چارچوبی برای ارزش‌گذاری فناوری‌های در مراحل ابتدایی توسعه [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 61-74]
 • فکور، بهمن خرید دولتی نوآوری‌گرا ابزار مهم سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 83-98]
 • فلاح، محمد بررسی میزان حضور ایران در همایش‏های بین‏ المللی در پایگاه وب علوم [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 1-12]
 • فلاح، محمد مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 61-76]
 • فلاح حقیقی، نگین تحلیلی بر شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ایران [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 69-82]
 • فلاح حقیقی، نگین تحلیلی بر استراتژی‌های سازما‌‌‌ن‌های پژوهش و فناوری در اتحادیه اروپا [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 101-116]
 • فهیمی، مهدی فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • فهیم یحیایی، فریبا شاخص های تحقیقاتی کشور و برنامه اول و دوم [دوره 4، شماره 7، 1373]
 • فهیم یحیایی، فریبا تحول روند شاخص های تحقیقاتی (77-1357) [دوره 10، شماره 23، 1379]
 • فهیم یحیایی، فریبا بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]

ق

 • قارون، معصومه سیاست های علمی و فناوری در توسعه اشتغال [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • قاسم، صبحی جایگاه علم و تکنولوژی در کشورهای عربی [دوره 10، شماره 22، 1379]
 • قاسمی، احمدرضا تبیین رفتار مصرف‌کننده فناوری اطلاعات برمبنای مدل پذیرش فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 63-74]
 • قاسم زاده، بهنام آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جدید [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 39-54]
 • قاسم زاده، حسن خلاقیت، نوید بخش آینده ای درخشان برای همه افراد بشر [دوره 11، شماره 26، 1380]
 • قاسم زاده، حسن اهمیت خلاقیت در توسعه [دوره 11، شماره 26، 1380]
 • قاسم زاده، سعید آموزش مهندسی در دانشگاه های ایران - گذشته و حال [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • قاسمی طابق، فاطمه آسیب های روانشناختی بیماری کرونا ویروس جدید - مطالعه مروری [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 37-52]
 • قاضی نوری، سپهر ارائه مدل منطقی ابزارهای سیاستی مالی و مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 67-84]
 • قاضی نوری، سپهر مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]
 • قاضی نوری، سید سپهر سیاست گذاری علم و فناوری در قالب سیاست های عام و خاص [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • قاضی نوری، سید سپهر ویژگی های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • قاضی نوری، سیدسروش الزام‌ها، چالش‌ها و راهکارهای سیاستی اندازه‌گیری هزینه‏ کرد تحقیق‏ و توسعه در ایران [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 107-124]
 • قاضی نوری، سید سروش سیاست گذاری علم و فناوری در قالب سیاست های عام و خاص [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • قاضی نوری، سید سروش طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • قاضی نوری، سید سروش بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]
 • قانعی راد، روانشناسی و خلاقیت علمی [دوره 11، شماره 26، 1380]
 • قانعی راد، دربارۀ یک نظریۀ جامعه‌شناختیِ تغییر علمی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 79-98]
 • قانعی راد، محمد امین نهادی‌شدن شناختی و اجتماعی تخصص‌های علمی و حوزه‌های پژوهشی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 1-20]
 • قائم پناه، عباس بررسی جایگاه دانشگاههای مادر ایران در نظا مهای بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • قائم پناه، عباس بررسی کارکرد سیاست هسینه کرد درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه و آسیب شناسی آن [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • قدرتی، حسین زمانمندی و مکانمندی پدیده تجاری‌سازی تحقیقات علمی:‏ نگاهی به وضعیت ایران در مقایسه با جهان [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 51-65]
 • قدسی پور، سیدحسن نگاهی به عملکرد اعتبارات تحقیقاتی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کشور [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • قدسی زاده، عارفه بنیادهای خیریه پشتیبان علم [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • قدیمی، اکرم ساختار و عملکرد انجمن های علمی ایران [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • قدیمی، اکرم گزارش پیشرفت انجمن های علمی ایران تا سال 1383 [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • قدیمی، اکرم بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت ها [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • قدیمی، اکرم نظریه‌های ارتباطات عمومی علم: کمبودها، انحراف‌ها و گفت‌وگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 99-116]
 • قدیمی، اکرم سخن سردبیر [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-1]
 • قدیمی، اکرم سخن سردبیر [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 1-1]
 • قدیمی، اکرم مروری کوتاه به گزارش پروژه استنفورد - ایران 2040 «تولید علمی ایران: کمیت، کیفیت و فساد» [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 157-160]
 • قدیمی، اکرم سخن سردبیر [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 1-2]
 • قدیمی، اکرم اهمیت ترویج علم درکاهش شبه علم دردوران کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 25-36]
 • قدیمی، اکرم سخن سردبیر [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 1-1]
 • قرآنی، اعظم آسیب های روانشناختی بیماری کرونا ویروس جدید - مطالعه مروری [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 37-52]
 • قرائی، نوا شبکه بین المللی برای دسترسی به انتشارات علمی (INASP) [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • قربی، علی مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 61-76]
 • قرونه، داود آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 43-54]
 • قلی پور، آرین تأثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • قلی زاده، احمد دولت و قوانین مربوط به نخبگان [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • قلی قورچیان، نادر نگاهی نو به تدوین نظام مدیریت پژوهشی در آموزش عالی کشور [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • قلن بر، زهرا آشنایی با بنیاد و جایزه نوبل [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • قنادی نژاد، فرزانه تبیین موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • قنادی نژاد، فرزانه الگوی ارزیابی شایستگی‌های مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی: تحلیل محتوای مدل‌های شایستگی مدیران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 1-16]
 • قورچیان، نادرقلی شاخص ها و معیارها در انتخاب موضوعات و پروژه های تحقیق و توسعه [دوره 6، شماره 12، 1375]

ک

 • کیاء، علی اصغر بررسی وضعیت و عوامل موثر بر انتشار و عدم انتشار نشریات علمی در ایران [دوره 5، شماره 8، 1374]
 • کارگر، علی رضا بررسی نظریۀ کارکرد تکنیکی مبتنی بر طرح کاربرد و شرح مزایای آن [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 69-84]
 • کارگزار، محمد مهدی راهکارهای وقف‌بنیان در اصلاح و توسعه نظام آموزشی ایران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 91-106]
 • کاظمی، حمید طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • کاظمی، حمید آسیب شناسی راهبردی نظام مدیریت منابع انسانی در مراکز پژوهشی (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 29-46]
 • کاظمی، حمید بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • کاظمی، مصطفی بررسی کارکرد سیاست هسینه کرد درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه و آسیب شناسی آن [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • کاظمی پور، عبدالمحمد طرح موانع توسعه در ایران [دوره 1، شماره 2، 1370]
 • کیامهر، مهدی شناخت توانمندی شرکت های عرضه کننده کالاهای سرمایه ای پیشرفته در کشورهای در حال توسعه [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • کیامهر، مهدی عوامل مؤثر بر یکپارچگی دانش فنی و دانش بازار در شرکت‌های نوآور: موانع و راهکارها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 33-46]
 • کیانی بختیاری، ابوالفضل ظرفیت سازی ملی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • کیانی بختیاری، ابوالفضل ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • کیانی بختیاری، ابوالفضل اهمیت رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • کیانی بختیاری، ابو الفضل آموزگاران علم و معنا (Mentors) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • کاهانی، محسن مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 43-61]
 • کاویانی کوثرخیزی، کیارش مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش های تدوین نقشه راه (ره نگاشت) فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • کبودین، بابک غربالگری سریع ناقلین ویروس کرونااز طریق سیستم‌های فاضلابی در جهت ارزیابی و مدیریت زودهنگام بیماری کوید-19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 77-81]
 • کرامتی، عباس مدلی برای پایش شاخص‌های علم و فنّاوری کشور با رویکرد هوش تجاری [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 25-42]
 • کریمی‌‏زاده اردکانی، سمیه تحلیل کتاب‌سنجی و علم‌سنجی فصلنامه رهیافت بین سال‌های 1377-1397 [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 85-98]
 • کریما، اویس دوره ی پسادکترا [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • کیقبادی، مرضیه خلاقیت، یادگیری و توسعه [دوره 11، شماره 26، 1380]
 • کلانتری، اسماعیل مفاهیم، رویکردها و روش‌های نگاشت نهادی (با تأکید بر مطالعات نظام نوآوری) [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • کلانتری، نادیا تحلیل تماتیک شاخص‌های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشورهای منطقه سند چشم‌انداز 1404 [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 45-70]
 • کلاهی، مهدی افق پیش‏روی سیاست‏گذاری و مدیریت پسماند [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 57-72]
 • کلاه چی، محمدرضا ابزاری برای ارزیابی مجلات علمی [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • کلدی، علیرضا رهیافت علمی [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • کلدی، علیرضا علم و روشهای آن [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • کلدی، علیرضا فرهنگ، خلاقیت و توسعه علم و فناوری - مقایسه جامعه ایران و ژاپن [دوره 11، شماره 26، 1380]
 • کوثری، سحر چشم‌انداز کارکردهای نظام آموزش عالی با رویکرد مدیریت منطقه‌ای در آینده‌ [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 1-18]
 • کوشا، کیوان خود استنادی و کاربرد آن در مطالعات علم سنجی [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • کوکبی، مرتضی فنآوری اطلاعات و نرم افزار کامپیوتری [دوره 11، شماره 25، 1380]

گ

 • گروین، رابرت ساختار و سازماندهی شهرک دانشگاهی سازمان ماکس پلانک [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • گزنی، علی قدرت علمی اوپک [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • گزنی، علی بررسی جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • گلستان هاشمی، سید مهدی خلاقیت و نوآوری سازمانی و فناورانه [دوره 11، شماره 26، 1380]
 • گلشنی، مهدی قرآن و علوم طبیعت [دوره 1، شماره 1، 1370]
 • گلینی مقدم، گلنسا تیپ‌شناسی و روش تحقیق مطالعات همکاری علمی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393، صفحه 51-63]
 • گنجی، احمد مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن بهبودیافته و روش دیماتل برای ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 19-36]
 • گودرزی، مریم بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • گودرزی، مهدی درک نادرست از مفاهیم تجاری سازی فناوری و رسالت نهادهای سیاست گذار فناوری در عرصه فرهنگ سازی تجاری سازی فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • گودرزی، مهدی مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • گودرزی، مهدی بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • گودرزی، مهدی نقش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در افزایش ظرفیت جذب نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 53-68]
 • گودرزی، مهدی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]

ل

م

 • متولی، حمیدرضا سیاست علم و تکنولوژی [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • مجتهد زاده، مهشید بررسی وضعیت مقالات علوم پایه فهرست شده محققان مقیم ایران [دوره 8، شماره 18، 1377]
 • مجیدپور، مهدی نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 65-74]
 • محرم نژاد، ناصر توسعه و فن آوری پایدار و مسأله آلودگی هوا [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • محسنی، حمید اقتصاد اطلاعات مفاهیم و چشم اندازها [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • محسنی کیاسری، مصطفی تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 17-34]
 • محسنی کیاسری، مصطفی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 19-32]
 • محمدی، احسان مفهوم نقشه های ساختاری علوم [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • محمدی، رضا تأکید بر ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران در راستای اسناد بالادستی [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 14-27]
 • محمدی، علیرضا بررسی الگوهای تعاملی نهادهای پشتیبان پژوهشی و اجرایی با شوراهای عالی سیاستگذاری علم و فناوری (کشورهای منتخب) [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • محمدی، علیرضا ابزارهای حمایتی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • محمدی، مجید تحقیقات دانشگاهی: حال و آینده [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • محمدی، یونس سیاست توسعه منطقه‌ای نوآوری در اتحادیه اروپا [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 91-108]
 • محمداسماعیلی، صدیقه بررسی وضعیت چندنویسندگی و شبکه همکاری های علمی حوزة مهندسی پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم بین سال های 2002 تا 20۱۱ [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • محمدی می آبادی، ماندانا نگاهی به مرکز پژوهش های شیمی و مهندسی شیمی ایران [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • محمدهاشمی، زهرا ارائه مدل منطقی ابزارهای سیاستی مالی و مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 67-84]
 • محمد هاشمی، زهرا ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهادهای میانجی (موردپژوهی:کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 75-88]
 • محمودپور، بختیار بازسازی معنایی تجربه بازدیدکنندگان از جشنواره علم برای همه [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 97-106]
 • محمود علیلو، مجید آسیب های روانشناختی بیماری کرونا ویروس جدید - مطالعه مروری [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 37-52]
 • مُحنک، کاووس سیر تفکر علمی در نزد مسلمانان [دوره 3، شماره 5، 1372]
 • مخبر، عباس فرهنگ اسلامی، علم و توسعه [دوره 5، شماره 10، 1374]
 • مدهوشی، مهرداد نقش نظام اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در تصمیم گیری مؤثر [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • مرادی، شیما ارتباطات علمی چهره‌های ماندگار ایران در علوم انسانی، فنی و مهندسی: بررسی دو پدیده استناد دیرهنگام و زودهنگام [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 13-24]
 • مرادی، شیما سرنوشت مقالات سلب اعتبارشده کشورهای خاورمیانه در حوزه سلامت [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 53-64]
 • مرادی، شیما پایش و ارزیابی وضعیت آموزش عالی ایران بر مبنای اسناد بالادستی کشور [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 1-19]
 • مرادی، شیما علم باز و اخلاق: تبیین ظرفیت‌ها، و موانع دستیابی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 59-72]
 • مرادی، شیما سخن سردبیر مهمان [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 1-2]
 • مرادی، لیدا آمارهای پایه علوم و تکنولوژی در ایران و بررسی تطبیقی آن با سایر کشورها [دوره 6، شماره 14، 1375]
 • مرادی، مرتضی گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • مرادی پور، حجت الله آینده پژوهی، مفاهیم و روش ها [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • مرادی مقدم، حسین رشد علم: مفاهیم، نظریه‌ها و الگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • میرجلیلی، علی ضرورت شناسایی و تدوین شاخص‌های موضوعی علم، فناوری و نوآوری: مطالعه موردی: حوزه واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 33-49]
 • میرزایی، احمد تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]
 • میر شاهی، منوچهر آکادمی علوم فرانسه [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • میرعرب رضی، رضا مقایسه هرم دانشجویان در ایران و شش کشور توسعه یافته جهان [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • میرعماد ی، طاهره برنامه ریزی توسعه تکنولوژی: شرط اصلی توسعه [دوره 6، شماره 13، 1375]
 • میر عمادی، طاهره مدل تحلیل دیپلماسی علم و فناوری در یک کشور [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 1-16]
 • میر عمادی، طاهره نظام نوآوری و مسئله عدالت اجتماعی مورد مطالعه: رژیم صهیونیستی [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • مزارعی، سید حامد کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مزارعی، سید حامد تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 17-34]
 • مزارعی، سید حامد نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 19-32]
 • مزارعی، سید حامد بررسی انتشارات علمی استان آذربایجان شرقی و دلالت‌های آن برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای علم و فناوری [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 73-90]
 • مزینانی، علی بررسی وضعیت مصرف و تولید اطلاعات علمی از جانب اعضای هیأت علمی - آموزشی کشور [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • مسرت، صادق بازتاب و مقایسه فعالیتهای علمی پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی ایران در مطبوعات علمی جهان [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • مصطفوی فرد، حامد طبقه بندی علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مضطر زاده، فتح الله وضعیت فعلی مجلات علمی در ایران [دوره 5، شماره 8، 1374]
 • مضطر زاده، فتح الله انجمن های علمی ایران: گذشته، حال و آینده [دوره 5، شماره 11، 1374]
 • مضطر زاده، فتح الله مروری بر اهداف کمی تحقیقات در ساختار [دوره 8، شماره 18، 1377]
 • مضطر زاده، فتح الله فعالیت های کمیسیون صنعت [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • مضطر زاده، فتح الله بررسی شاخص و نیروی انسانی و تأثیر آن در روند توسعه علم و فناوری [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • مضطر زاده، فتح الله اولویت تحقیقات صنعت [دوره 12، شماره 27، 1381]
 • معتمدی، اسفندیار از انجمن معارف تا انجمن ترویج علم [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • معرفت، رحمان مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین (حوزه علوم پایه و بین رشته ای پزشکی) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • معصوم زاده، سید محسن عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • مقدم، فاطمه آکادمی ملی علوم هند [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • مقدم حیدری، غلامحسین چگونگی و علل پیدایی فیزیک کوانتومی [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • مقیسه، زهره همکاری‌های پژوهشی و تعاملات استنادی نخبگان علمی: مطالعه برندگان مدال پرایس در حوزه اطلاع‌سنجی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 22-39]
 • مقیسه، زهره مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 65-80]
 • مقیسه، زهره تحلیل مقاله‌های حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری در کشورهای جهان در بازه زمانی 2019-1980 [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 37-50]
 • مقیمی، سیدمحمد کارآفرینی اجتماعی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • مکی زاده، فاطمه بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 75-88]
 • مکی زاده، فاطمه بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تألیفی در حوزه نانو فناوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • مکنون، رضا فعالیت های شورای پژوهش های علمی کشور و برنامه پنجساله دوم [دوره 4، شماره 7، 1373]
 • مکنون، رضا بررسی روشهای تعیین اولویتهای تحقیقاتی توسط کمیسیون های شورای پژوهش های علمی کشور [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • مکنون، رضا عملکرد و فعالیت های شورا در سال 74 [دوره 6، شماره 14، 1375]
 • مکنون، رضا نگرشی نظام یافته برای طراحی ایران 1400 [دوره 7، شماره 16، 1376]
 • مکنون، رضا نگرشی نظام یافته برای طراحی ایران 1400 [دوره 7، شماره 16، 1376]
 • ملایی، نجمه تحلیل جریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتی [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • ملایی، نجمه توسعه کسب‌و‌کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، ‌داده باز دولتی و نوآوری باز [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 41-52]
 • ملبوبی، محمدعلی بررسی روش های داوری در انتخاب طرح های پژوهشی [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • ملکیان، منصوره فرصت ها و تهدیدهای ویروس کرونا برای محیط زیست [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 63-76]
 • ملک زاده، غلامرضا تعیین و تدوین راهبردها در پژوهش های علمی و صنعتی [دوره 10، شماره 22، 1379]
 • ملکی فر، عقیل خلاقیت، یادگیری و توسعه [دوره 11، شماره 26، 1380]
 • ملکی نصر، هاشم سنجش فضایی اقتصاد دانش‌بنیان در استان‌های مختلف ایران (رویکرد شاخص ترکیبی) [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 55-72]
 • ملکی نصر، هاشم اثر شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان بر کنترل بیکاری (مطالعه موردی استان‌های ایران) [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 91-108]
 • ملکوتی، سید کاظم نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • منتظر، غلامعلی فنّاوری کتاب های الکترونیکی و ویژگی های آن [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • منتظر، غلامعلی تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • منتظر، غلامعلی نشریات با دسترسی آزاد: رهیافتی جدید در اشاعة اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • منتظر، غلامعلی تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • منتظر، غلامعلی مفاهیم، رویکردها و روش‌های نگاشت نهادی (با تأکید بر مطالعات نظام نوآوری) [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • منتظر، غلامعلی مدلی برای پایش شاخص‌های علم و فنّاوری کشور با رویکرد هوش تجاری [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 25-42]
 • منصوری، رضا نگرشی بر وضعیت تحقیقات در ایران [دوره 1، شماره 1، 1370]
 • منصوری، رضا نقش نهاد دانشگاه در جامعه نوین [دوره 5، شماره 9، 1374]
 • منصوری، رضا توسعه: گره ها و رگه های فرهنگی [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • منصوری، رضا دانشگاه و تعریف آن [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • منصوری، رضا شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • منصوری، رضا جلسه داری: نقش و آسیب شناسی آن در اداره کشور [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • منصوریان، فاطمه نقش مبانی ارزشی و اخلاقی در توسعه فناوری با بررسی خاص در شبیه سازی [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • منصوریان، فاطمه تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • منصوری فر، لیلا نوآوری مسئولانه مشخصه ها، چالش ها و ساز و کارهای پیاده سازی آن [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 43-58]
 • منطقی، منوچهر مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش های تدوین نقشه راه (ره نگاشت) فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • منیعی، رضا توسعه آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی (فرصتها و چالشها) [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • مهبودی، فریدون جایگاه بیوتکنولوژی (فن آوری زیستی) در ایران [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • مهدی، رضا ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • مهدی، رضا آینده پژوهی در آموزش عالی: شرایط و ویژگی های دانشگاه های سرآمد در آینده [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • مهدیان، حمید وضعیت بکارگیری نتایج تحقیقات در ایران [دوره 2، شماره 3، 1371]
 • مهدیانی، علیرضا سیمای نشر کتاب در ایران طی دو دهه اخیر [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • مهدیقلی، حمید بررسی کنسرسیوم های منابع علمی در ایران و در برخی کشورها [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • مهدی نژاد نوری، محمد نگاهی به عملکرد اعتبارات تحقیقاتی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کشور [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • مهدوی، محمد نقی نقش دانشگاه در توسعه صنعتی - اهمیت کارآموزی در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت [دوره 5، شماره 10، 1374]
 • مهدوی، محمد نقی نقش دولتها در توسعه فناوری [دوره 10، شماره 23، 1379]
 • مهدوی، محمد نقی بررسی تطبیقی تجارب سیاستگذاری علم و فناوری در جهان [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • مهدوی، محمد نقی راهبردهای ملی فناوری اطلاعات [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • مهراد، جعفر قدرت علمی اوپک [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • موسوی، آرش بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • موسوی، آرش اختصاص منابع مالی به پژوهش: مدل های پشتیبان [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • موسوی، آرش مباحثه تجاری‌سازی تحقیقات علمی: بازخوانی انتقادی و ترسیم مسیری برای تحقیقات آینده [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 33-54]
 • موسوی، آرش زمانمندی و مکانمندی پدیده تجاری‌سازی تحقیقات علمی:‏ نگاهی به وضعیت ایران در مقایسه با جهان [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 51-65]
 • موسوی، آرش مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]
 • موسوی، زهرا شورای بین المللی علوم (ICSU) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • موسوی، میر فضل الله احراز جایگاه نخست علمی در منطقه [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • موسوی موحدی، علی اکبر روش های تولید و اشاعه یافته های علمی [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • موسوی موحدی، علی اکبر آموزگاران علم و معنا (Mentors) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • موسوی موحدی، علی اکبر ظرفیت سازی ملی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • موسوی موحدی، علی اکبر نقش دولتها در توسعه علم [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • موسوی موحدی، علی اکبر کرسی های پژوهشی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • موسوی موحدی، علی اکبر وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • موسوی موحدی، علی اکبر سخن سردبیر- اصلاح الگوی مصرف [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • موفقیان، ن. علم خرد، علم کلان، علم چند ملیتی [دوره 5، شماره 9، 1374]
 • موفقیان، ن. راهیابی به فضای سیبرنتیکی [دوره 5، شماره 9، 1374]
 • موقر نژاد، کامیار بیانیه ای برای علم در بریتانیا [دوره 3، شماره 4، 1372]
 • مومبینی، محمدعلی علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • مؤمنی، عصمت تیپ‌شناسی و روش تحقیق مطالعات همکاری علمی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393، صفحه 51-63]

ن

 • نایبی، هوشنگ علم و تکنولوژی در چین: انتقال و تنگنا [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • نایبی، هوشنگ مکتب های تحقیق و تاریخچه آنها [دوره 5، شماره 10، 1374]
 • نایبی، هوشنگ سیاست علمی آمریکا [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • نادری، ابوالقاسم آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • نادری شهاب، محبت علی تحقیقات بیوتکنولوژی در راستای افزایش بازده جنگل ها و مراتع [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • نادری منش، محسن پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • نارنحی ثانی، فاطمه پژوهش‌های مرتبط با شایستگی‌ها اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران (مرور نظامند مدل‌ها، چالش‌ها و راهکارها) [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 63-81]
 • ناصری‌پور‌، مسعود نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • ناظمی، مسلم بررسی پدیده فن‌هراسی و دلالت‌های سیاستی آن در ایران [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 75-94]
 • نامداریان، لیلا بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • نامداریان، لیلا ارائه مدلی برای شناسایی موانع پیش روی زنان در تولید علم [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • نامداریان، لیلا نقش وابستگی به مسیر در ناکارآمدی نظام‌های ملی نوآوری [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 18-30]
 • نامداریان، لیلا تحلیل تماتیک شاخص‌های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشورهای منطقه سند چشم‌انداز 1404 [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 45-70]
 • نامدار قشقایی، نیلوفر تأثیر اجتماعی تکنولوژیهای ارتباطاتی و اطلاعاتی [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • نجفی، امیر عامل‌های کلیدی اثرگذار در همکاری‌های دانشگاه‌ها و صنایع دفاعی کشور [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 67-82]
 • نجفی، سید محمد باقر الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970 [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 53-64]
 • ندیرخانلو، سمیرا تجاری سازی علم در ایران: ملاحظات انتقادی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • ندیر خانلو، سمیرا مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]
 • نراقی، یوسف علم و تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه: استراتژیهایی برای دهه 1990 [دوره 3، شماره 4، 1372]
 • نریمانی، میثم سیاستگذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین: مروری بر برخی تجارب برتر جهانی [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 71-88]
 • نیرنیا، اکرم وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • ن.رهنی، داوود فرصت ها و رقابت های علمی کشورهای در حال توسعه در قرن بیست و یکم [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • نصر، علی نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • نصر اصفهانی، علیرضا مطالعه تطبیقی راهبردها و سیاستهای امنیت انرژی کشورهای منتخب و درس‌آموخته‌هایی برای ایران [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 73-90]
 • نصر اصفهانی، مهدی تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 37-50]
 • نصری نصرآبادی، شهره آسیب شناسی راهبردی نظام مدیریت منابع انسانی در مراکز پژوهشی (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 29-46]
 • نصری نصرآبادی، شهره بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • نظرزاده زارع، محسن دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • نظرزاده زارع، محسن آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • نظرزاده زارع، محسن نگاهی به رویکردهای ایجاد دانشگاه‌ ترازجهانی در ایران [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 53-66]
 • نظرزاده زارع، محسن همخونی دانشگاهی به عنوان رویکردی چالش برانگیز در جذب اعضاء هیأت علمی [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 51-61]
 • نظیف کار، غزاله بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت ها [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • نعمتی انارکی، لیلا نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • نقاده، حمیده آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟ [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 89-99]
 • نقی زاده، رضا بررسی راهکارهای عملیاتی‌سازی مدیریت منطقه‌ای در سند آمایش آموزش عالی کشور [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 19-27]
 • نقی زاده، محمد کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • نقش، زهرا پژوهش‌های مرتبط با شایستگی‌ها اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران (مرور نظامند مدل‌ها، چالش‌ها و راهکارها) [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 63-81]
 • نلسن، لیتا حمایت از دارایی فکری در دانشگاه های آمریکا [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • نواح، عبدالرضا علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • نوذری، حسینعلی رسالت دانشگاه در جامعه مدرن [دوره 4، شماره 6، 1373]
 • نوری، مینا تعیین اولویت های تحقیقاتی کشور و شاخص های انتخاب طرح های کلان ملی در حوزه صنایع، معادن و ارتباطات [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • نوری، مینا پیشنهاد ساختاری برای ارزیابی و اجرای طرح های کلان ملی توسعه فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • نوری، مینا مقایسه وضعیت علم و فناوری ایران با کشورهای منطقه با استفاده از شاخص های منتخب [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • نور محمدی، حمزه علی ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006 [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • نوروزی، آذین بنیاد جان تمپلتون [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • نوروزی، خلیل تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 17-34]
 • نوروزی، عفت سازمان‌های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 1-16]
 • نوروزی، عفت تبیین ضعف‌های نظام ملی نوآوری ایران با رویکرد کارکردگرا [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • نوروزی، یعقوب کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • نوروزی، یعقوب سنجش آمادگی الکترونیکی برای پیاده‌سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (مورد مطالعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 61-74]
 • نوروزی، علیرضا مجله هاس دسترسی آزاد و نقش آنها در گسترش دانش و پیشرفت علمی ایران [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • نوروزی، علیرضا بررسی میزان همکاری های علمی کشورهای حوزه خلیج فارس با کشورهای اسکاندیناوی در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس طی سال های 1989-2009 [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • نوروزی، علیرضا بررسی وضعیت شاخصهای دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب 2012 در دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • نوروزی، علیرضا بررسی میزان حضور ایران در همایش‏های بین‏ المللی در پایگاه وب علوم [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 1-12]
 • نوروزی، علیرضا مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 61-76]
 • نوروزی، ناصر ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • نوروزی، ناصر بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 25-48]
 • نوروزی، ناصر تحلیلی بر وضعیت انتشارات علمی و ثبت پتنت در نظام ملی نوآوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • نوروزیان، مسعود علم و تکنولوژی در کره جنوبی [دوره 8، شماره 18، 1377]
 • نوروزیان، مهدی آشنایی با سازمان اسلامی آموزشی علمی و فرهنگی آیسسکو (ISESCO) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • نوروزیان، مهدی آشنایی با سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • نوروزیان، مهدی کمیته دائمی همکاریهای علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی کامستک (COMESTECH) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • نوروزی چاکلی، عبدالرضا چالش ها، مسائل و الزامات ساختاری پیاده سازی نظام ملی ارزیابی اثر بخشی علم، فناوری و نوآوری [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 89-106]
 • نوروزی چاکلی، عبد الرضا ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006 [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • نوروزی چاکلی، عبد الرضا معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]

و

 • واحدیان، افسانه ارائه شیوه علمی برای سازماندهی مطالعه آینده نگاری فناوری [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • واد، آتول سیاست علم و تکنولوژی (فن آوری) [دوره 8، شماره 18، 1377]
 • وارث، آمیتا انتقال و انتشار تکنولوژی (فن آوری) [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • وحیدی، پریدخت پژوهش های پایه ای در ایران [دوره 2، شماره 3، 1371]
 • ورع، نرجس بررسی وضعیت و نرخ رشد مجلات علمی در ایران (طی بازه زمانی 1394-1388) [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 91-98]
 • ورع، نرجس بررسی وضعیت و ارزیابی نشریات معتبر وزارت عتف مبتنی بر شاخص‌های آیین‌نامه تعیین اعتبار [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 115-129]
 • ورهرام، غلامرضا سیاست های علمی و پژوهشی در کشور آلمان [دوره 2، شماره 3، 1371]
 • وزیری، اسماعیل ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006 [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • وصالی، منصور ترویج علم: مباحث مفهومی، روش ها و اهمیت آن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • وفایی، ابوالحسن آینده علم، تحقیق و تکنولوژی [دوره 5، شماره 11، 1374]
 • وکیل آبادی، محمد عباس مقایسه هرم دانشجویان در ایران و شش کشور توسعه یافته جهان [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • ون جنکل، هانس دانشگاه 2050؛ سازمانی برای پرورش خلاقیت و نوآوری [دوره 7، شماره 16، 1376]
 • ون ویلن، جان مردم شناسی به منزله علم سیاست [دوره 9، شماره 21، 1378]

ه

 • هاتفی، محمد جایگاه هیأت حمایت از کرسی های نظره پردازی، نقد و مناظره در ساختار علمی کشور [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • هاتفی، محمد ارزش‌ها و داوری‌ها، در فضای گفتمانی نظریه‌پردازی در کرسی‌های علوم انسانی [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 41-66]
 • هادی پیکانی، مهربان تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 37-50]
 • هایراپتیان، تئودیک یادداشتی در دفاع از مدل خطی نوآوری [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 107-132]
 • هاردینگ، ساندرا نقش سیاست در جهت گیری نتایج پژوهش های علمی [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • هازن، نورستن ایده دانشگاه: نقش های رو به تغییر بحران معاصر و درگیری های آینده [دوره 8، شماره 18، 1377]
 • هالک، فرح سادات نقش زن در تحقیقات [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • هاوکینگ، استیفن آینده جهان [دوره 7، شماره 16، 1376]
 • هداوند، سعید عامل‌های کلیدی اثرگذار در همکاری‌های دانشگاه‌ها و صنایع دفاعی کشور [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 67-82]
 • هراتی، خلیل پیشرفت علم و فرهنگ علمی [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • هنری، پُل مشارکت دانش و روابط سلطه [دوره 10، شماره 23، 1379]

ی

 • یادگارزاده، غلامرضا چهارچوب سامانه نوآوری و کارکرد آن در رشد و توسعه ملی: رویکردی بر پایة نشانگرهای سازمان ملل متحد [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • یزدی‌زاده، علی آزمایشگاه زنده، محیطی برای نوآوری‌های مشترک: یک مرور نظام‌مند [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • یگانه، سیروس مروری بر گزارش ملی تحقیقات سال 1372 [دوره 5، شماره 9، 1374]
 • یگانه، سیروس ایران و جایگاه تحقیق و توسعه [دوره 6، شماره 14، 1375]
 • یل، بهروز کاربرد رسانه‌های اجتماعی – تعاملی وب 2 در انجام تحقیقات دانشگاهی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 61-78]
 • یوسفی، احمد بررسی تأثیر خوداستنادی نویسنده بر رتبهبندی کشورهای منطقه چشمانداز 1404 بر اساس میانگین استناد به هر مقاله [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • یوسفی، احمد ضرورت شناسایی و تدوین شاخص‌های موضوعی علم، فناوری و نوآوری: مطالعه موردی: حوزه واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 33-49]
 • یوسفی، الهام ایده رصدخانه‌‌های فرهنگی [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 91-102]
 • یوسف پور، پریسا جایزه بین المللی کیلبی (Kilby) [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • یوسف حسن، احمد تاریخ مصور تکنولوژی اسلامی [دوره 7، شماره 15، 1376]