نمایه نویسندگان

ا

س

ش

  • شجاع الساداتی، عباس محور های برنامه توسعه تحقیقات بیو تلنولوژی صنعتی در برنامه بیست ساله اینده کشور به انضمام پیشنهاد تاسیس مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی صنعتی [دوره 2، شماره 3، 1371]

م

  • مهدیان، حمید وضعیت بکارگیری نتایج تحقیقات در ایران [دوره 2، شماره 3، 1371]

و