نمایه نویسندگان

آ

  • آتی، اسماعیل بررسی تحلیلی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان برنامه پنجساله دوم [دوره 3، شماره 5، 1372]
  • آیتی، اسماعیل برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرودسی مشهد [دوره 3، شماره 4، 1372]

ا

ب

  • بازاری، محمد ابراهیم بررسی تحلیلی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان برنامه پنجساله دوم [دوره 3، شماره 5، 1372]
  • بهزادی، دیهیم استراتژیهای IPCC برای «جنوب» نامناسب اند [دوره 3، شماره 4، 1372]

ح

  • حیدر زاده، توفیق نقش رسانه های همگانی در ترویج زبان علم - مشکلان موجود در ترویج زبان علم از رسانه ها [دوره 3، شماره 5، 1372]

ر

  • رزمی، علی اکبر برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرودسی مشهد [دوره 3، شماره 4، 1372]

س

ش

  • شاه نظری، فریبا علم و تکنولوژی در تاریخ مدرن ژاپن «تقلید یا خلاقیت درونزا» [دوره 3، شماره 4، 1372]

ع

ل

م

ن

  • نراقی، یوسف علم و تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه: استراتژیهایی برای دهه 1990 [دوره 3، شماره 4، 1372]