نمایه نویسندگان

ا

ب

پ

  • پناهنده، هومن از زارع و شهروند: تحول تکنولوژیک و دگرگونی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه [دوره 4، شماره 6، 1373]

ت

س

  • سینایی، حسین کم و کیف کار در بخش تحقیقات - مروری بر تحقیقات در سال 1371 [دوره 4، شماره 6، 1373]

ش

ع

ف

  • فیض، جواد آموزش مهندسی در دانشگاه های ایران - گذشته و حال [دوره 4، شماره 6، 1373]
  • فهیم یحیایی، فریبا شاخص های تحقیقاتی کشور و برنامه اول و دوم [دوره 4، شماره 7، 1373]

ق

  • قاسم زاده، سعید آموزش مهندسی در دانشگاه های ایران - گذشته و حال [دوره 4، شماره 6، 1373]

گ

  • گروین، رابرت ساختار و سازماندهی شهرک دانشگاهی سازمان ماکس پلانک [دوره 4، شماره 6، 1373]

ل

م

  • محمدی، مجید تحقیقات دانشگاهی: حال و آینده [دوره 4، شماره 6، 1373]
  • مکنون، رضا فعالیت های شورای پژوهش های علمی کشور و برنامه پنجساله دوم [دوره 4، شماره 7، 1373]

ن