نمایه نویسندگان

ا

ب

 • باربیری ماسینی، النورا مطالعات آینده و گرایش هایی به سوی وحدت و تنوع [دوره 7، شماره 16، 1376]
 • بازرگان، عباس کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی: نگاهی به تجربه های ملی و بین المللی [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • بحرینی، حسین شهرسازی و توسعه پایدار [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • برگر، آنتونی علوم زمین و محیط زیست: شناسایی آثار فعالیت های انسان بر فرآیندهای طبیعی [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • بلاند، کارول خصوصیات یک محیط پژوهشی بارور [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • بهرامی، محسن تکنولوژی در جامعه فرا مدرن [دوره 7، شماره 16، 1376]
 • بوشهری، علیرضا ارزیابی بهره وری در مراکز تحقیق و توسعه (صنایع دفاع) [دوره 7، شماره 15، 1376]

پ

ح

د

 • دولتخواه، شهروز پیوندگاه علم و تکنولوژی شهرک علمی - تحقیقاتی اصفهان [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • دولتخواه، شهروز علوم پایه و ایران 1400 : نگاهی به سمینار علوم پایه و ایران 1400 [دوره 7، شماره 16، 1376]

ر

 • راب، والتر وضعیت پژوهش ما چگونه است؟ [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • روسوال، توماس تغییر جهانی چالش تحقیقاتی و معمای سیاستگذاری [دوره 7، شماره 17، 1376]

س

ض

 • ضرغام، نصرت الله شاخص ها و معیارها در انتخاب موضوعها و پروژه های تحقیق و توسعه و روش های تعیین اولویت تحقیق و توسعه [دوره 7، شماره 17، 1376]

ط

ک

ل

م

 • محرم نژاد، ناصر توسعه و فن آوری پایدار و مسأله آلودگی هوا [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • محمدی می آبادی، ماندانا نگاهی به مرکز پژوهش های شیمی و مهندسی شیمی ایران [دوره 7، شماره 17، 1376]
 • مسرت، صادق بازتاب و مقایسه فعالیتهای علمی پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی ایران در مطبوعات علمی جهان [دوره 7، شماره 15، 1376]
 • مکنون، رضا نگرشی نظام یافته برای طراحی ایران 1400 [دوره 7، شماره 16، 1376]
 • مکنون، رضا نگرشی نظام یافته برای طراحی ایران 1400 [دوره 7، شماره 16، 1376]
 • منصوری، رضا توسعه: گره ها و رگه های فرهنگی [دوره 7، شماره 17، 1376]

و

 • ون جنکل، هانس دانشگاه 2050؛ سازمانی برای پرورش خلاقیت و نوآوری [دوره 7، شماره 16، 1376]

ه

ی