نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بیات، غلامرضا پاسخی بر نقد گزارش ملی تحقیقات سال 1371 [دوره 8، شماره 18، 1377]
 • بهرامی، محسن گزارشی از کنفرانس تکنولوژی فضایی [دوره 8، شماره 18، 1377]

پ

 • پایا، علی طرح احیای تفکر علمی در فرهنگ عمومی [دوره 8، شماره 18، 1377]

ت

ج

 • جوادی، فریدون موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی [دوره 8، شماره 18، 1377]

خ

س

 • سامانی، امیرعباس سیاست ها و برنامه های بانک جهانی در زمینه بیوتکنولوژی [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • سعیدی، عباس بیوتکنولوژی در کشاورزی [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • سهرابی، حمید برآورد عرضه نیروی انسانی متخصص کشور [دوره 8، شماره 18، 1377]

ش

 • شاهوردی، احمدرضا نقش بیوتکنولوژی در فرآوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی [دوره 8، شماره 19، 1377]

ص

 • صانعی، اشرف السادات نظام اطلاع رسانی علوم پزشکی [دوره 8، شماره 19، 1377]
 • صبوری، علی امیر گزارشی از کار همایش روش شناسی و فنون تحقیق و کارگاه آموزشی شبکه های رایانه ای مبادلات علمی [دوره 8، شماره 18، 1377]

ض

ط

 • طایفی، علی بررسی اهداف، سیاستها و عملکرد طرح های ملی تحقیقات (قابلیتها و تنگناها) [دوره 8، شماره 19، 1377]

ع

 • عزیزی، فریدون سیر آموزش پزشکی در ایران - ارتقاء کمی و کیفی آموزشی پزشکی کشور [دوره 8، شماره 18، 1377]

م

ن

و

 • واد، آتول سیاست علم و تکنولوژی (فن آوری) [دوره 8، شماره 18، 1377]

ه

 • هازن، نورستن ایده دانشگاه: نقش های رو به تغییر بحران معاصر و درگیری های آینده [دوره 8، شماره 18، 1377]