نمایه نویسندگان

آ

 • آزاده، محمدعلی الگوریتمی جامع برای اجرای موفقیت آمیز برنامه های کنترل کیفیت فراگیر [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • آقامحمدی، امیر وضعیت پژوهش در ایران: واقعیت ها و راه چاره [دوره 9، شماره 20، 1378]

ا

 • اکبری، حسین اسرائیل و منافع حاصل از مهاجرت دانشمندان شوروی سابق [دوره 9، شماره 20، 1378]

ت

ج

ح

ر

 • راش، اِچ جی منبع فن آوری (تکنولوژی) در توسعه [دوره 9، شماره 20، 1378]

ش

ص

 • صباغیان، علی همایش جهانی علم برای قرن بیست و یکم [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • صباغیان، علی دستور کار علم - چارچوبی برای عمل [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • صباغیان، علی اعلامیه جهانی علم و کاربرد دانش علمی [دوره 9، شماره 21، 1378]

ط

 • طایفی، علی فرهنگ علمی - پژوهشی ایران (بررسی قابلیت ها و تنگناها) [دوره 9، شماره 21، 1378]
 • طالبی، محمد سیمای همکاری علمی مراکز تحقیقاتی داخل کشور با هم و با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور از دریچه SCI [دوره 9، شماره 21، 1378]

ع

 • عابدی، زهرا تنگناهای ساختاری علمی - صنعتی و تکنولوژیک کشور و راهبردهای لازم برای انتقال و توسعه موفق تکنولوژی [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • عصاره، فریده بررسی طرح های تحقیقاتی پیشنهاد شده و مصوب پژوهشگران ایرانی در سال 1376 [دوره 9، شماره 21، 1378]

غ

 • غضنفری، فیروزه سیر تاریخی ارتباط متقابل تحولات فرهنگی، علمی و تکنولوژیک [دوره 9، شماره 21، 1378]

ف

ل

م

ن

 • نلسن، لیتا حمایت از دارایی فکری در دانشگاه های آمریکا [دوره 9، شماره 20، 1378]

و

 • وارث، آمیتا انتقال و انتشار تکنولوژی (فن آوری) [دوره 9، شماره 20، 1378]
 • ون ویلن، جان مردم شناسی به منزله علم سیاست [دوره 9، شماره 21، 1378]

ه