نمایه نویسندگان

ا

  • اخکان، سعیده انجمن های علمی ایران [دوره 10، شماره 23، 1379]
  • اسملسر، نیل مسئله شناسی بین المللی کردن معرفت علوم اجتماعی [دوره 10، شماره 23، 1379]

ح

  • حبیبی، حسن فناوری و نقش انجمن های علمی [دوره 10، شماره 23، 1379]

ذ

س

  • سلامی، سیدرضا بررسی و مقایسه تطبیقی عوامل موفقیت در توسعه صنعتی و فناورانه برخی کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا [دوره 10، شماره 23، 1379]

ش

ص

  • صراف زاده، مریم انعکاس مقالات محققان ایرانی در دو بانک اطلاعاتی کب (CAB) و اگریس (AGRIS) [دوره 10، شماره 22، 1379]

ط

  • طایفی، علی سیاست های علمی و پژوهشی در ایالات متحده آمریکا [دوره 10، شماره 22، 1379]

غ

ف

ق

  • قاسم، صبحی جایگاه علم و تکنولوژی در کشورهای عربی [دوره 10، شماره 22، 1379]

م

ه

  • هنری، پُل مشارکت دانش و روابط سلطه [دوره 10، شماره 23، 1379]