نمایه نویسندگان

ا

پ

ت

ج

ح

 • حیاتی، زهیر کتابداران در چالش با فناوریهای اطلاعاتی [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • حیدری عبدی، احمد جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه های تازه تأسیس [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • حری، عباس مطالعه عملکرد نهادها و برنامه های پژوهشی در حوزه اطلاع رسانی ایران [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • حسینی، افضل السادات بررسی نگرش دبیران دبیرستان به خلاقیت [دوره 11، شماره 26، 1380]

ر

 • رحیمی، اعظم نقش رسانه های ارتباط جمعی در تعمیم علم و فناوری (نگاهی به آموزش عالی در قرن بیست و یکم) [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • رزاقی، منظر فرهنگ، خلاقیت و توسعه علم و فناوری - مقایسه جامعه ایران و ژاپن [دوره 11، شماره 26، 1380]

ش

 • شمس، ناصر اولویت های بودجه 2000 کانادا [دوره 11، شماره 24، 1380]

ط

 • طایفی، علی سیاستهای علمی - پژوهشی در انگلستان [دوره 11، شماره 24، 1380]

ع

 • عزیزی، فریدون پژوهش در آموزش پزشکی [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • عصاره، فریده روشها و کاربردهای اطلاع سنجی [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • علوی، سیدمهدی روند تولید و کشت گیاهان تراریخت و چشم اندازهای توسعه ای آنها [دوره 11، شماره 24، 1380]

غ

ف

 • فاضلی، طه زمان ارزیابی دانشگاههای ژاپن فرا رسیده است [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • فخرایی، مرضیه نوآوری فناورانه در شرکت های کوچک و کشورهای در حال توسعه [دوره 11، شماره 26، 1380]
 • فرزین، فرزانه فرهنگ اطلاع رسانی [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • فیضی، علیرضا خدمات کتابداری و اطلاع رسانی در تایلند [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • فهیمی، مهدی فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش [دوره 11، شماره 25، 1380]

ق

ک

گ

ل

م

 • محسنی، حمید اقتصاد اطلاعات مفاهیم و چشم اندازها [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • مدهوشی، مهرداد نقش نظام اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در تصمیم گیری مؤثر [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • مزینانی، علی بررسی وضعیت مصرف و تولید اطلاعات علمی از جانب اعضای هیأت علمی - آموزشی کشور [دوره 11، شماره 25، 1380]
 • مضطر زاده، فتح الله بررسی شاخص و نیروی انسانی و تأثیر آن در روند توسعه علم و فناوری [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • ملبوبی، محمدعلی بررسی روش های داوری در انتخاب طرح های پژوهشی [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • ملکی فر، عقیل خلاقیت، یادگیری و توسعه [دوره 11، شماره 26، 1380]
 • منصوری، رضا دانشگاه و تعریف آن [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • مهدوی، محمد نقی بررسی تطبیقی تجارب سیاستگذاری علم و فناوری در جهان [دوره 11، شماره 24، 1380]
 • مهدوی، محمد نقی راهبردهای ملی فناوری اطلاعات [دوره 11، شماره 25، 1380]

ن