نمایه نویسندگان

ا

  • اجاق، زهرا ترویج علم: مباحث مفهومی، روش ها و اهمیت آن [دوره 19، شماره 44، 1388]
  • اسدی، مریم بررسی کنسرسیوم های منابع علمی در ایران و در برخی کشورها [دوره 19، شماره 44، 1388]
  • انصاری، محمد تقی عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین [دوره 19، شماره 44، 1388]

ب

پ

ح

خ

  • خلج، مونا دیپلماسی در علم [دوره 19، شماره 44، 1388]
  • خواستار، حمزه به گزینی الگوی توسعه پارک های علم و فنّاوری [دوره 19، شماره 44، 1388]

س

ش

  • شریعتی، سعادت نگاهی نو به تدوین نظام مدیریت پژوهشی در آموزش عالی کشور [دوره 19، شماره 44، 1388]

ط

ع

ق

  • قلی قورچیان، نادر نگاهی نو به تدوین نظام مدیریت پژوهشی در آموزش عالی کشور [دوره 19، شماره 44، 1388]

ک

  • کوشا، کیوان خود استنادی و کاربرد آن در مطالعات علم سنجی [دوره 19، شماره 44، 1388]

م

و

  • وصالی، منصور ترویج علم: مباحث مفهومی، روش ها و اهمیت آن [دوره 19، شماره 44، 1388]