نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ابویی اردکان، محمد مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • اسلامی، عباس نقش درجات علمی در بهبود کیفیت مجلات (بررسی نشریه روستا و توسعه) [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • اعتماد ی فرد، علی آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]

پ

 • پاکزاد، مهدی آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]

ت

 • تقوی، مصطفی آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]

ح

خ

 • خطیبی، وحید تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • خطیبی، وحید نشریات با دسترسی آزاد: رهیافتی جدید در اشاعة اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 47، 1389]

ر

س

 • ستوده، هاجر گذاری بر ضریب تأثیر مجله ها و دلایل ناکارامدی آن در ارزیابی پژوهش در رشته های مختلف [دوره 20، شماره 47، 1389]

ط

 • طاهری فرد، علی نگاهی به نقش آموزش در توسعه سرمایه انسانی [دوره 20، شماره 47، 1389]

ع

ف

 • فروزنده، لطف ا... شناسایی ابزارهای حمایتی دولتها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • فهیم یحیایی، فریبا بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]

ق

 • قدیمی، اکرم بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت ها [دوره 20، شماره 47، 1389]

م

 • منتظر، غلامعلی تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • منتظر، غلامعلی نشریات با دسترسی آزاد: رهیافتی جدید در اشاعة اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • مهدی، رضا ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی [دوره 20، شماره 47، 1389]

ن

 • نظیف کار، غزاله بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت ها [دوره 20، شماره 47، 1389]