نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالحسنی، زهرا تقویت قابلیت نوآوری و یادگیری: سیاستی برای همگرایی توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • اسدی فرد، رضا چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • الهی، شعبان بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • امیدوار، حمید نگاشت فرآیندهای نظام پژوهش؛ مطالعه موردی: پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]

ب

 • باقری مقدم، ناصر نگاشت فرآیندهای نظام پژوهش؛ مطالعه موردی: پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • باقری مقدم، ناصر اولویت بندی پروژه های تحقیق و توسعه در سطح ملی؛ مطالعه موردی: کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • بامدادصوفی، جهانیار چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • بیگدلو، نسرین ابزارهای حمایتی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • بندریان، رضا رویکرد منابع مبنا به مدیریت راهبردی سازمانهای پژوهش و فناوری [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • بوشهری، علیرضا مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش های تدوین نقشه راه (ره نگاشت) فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]

پ

 • پاکزاد، مهدی بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • پاکزاد، مهدی بررسی جایگاه دانشگاههای مادر ایران در نظا مهای بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • پورعزت، علی اصغر دانشگاه و دولت؛ تأملی در باب خط مشی گذاری علم [دوره 22، شماره 53، 1391]

ت

 • تاتینا، شیوا ویژگی های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • تقوا، محمدرضا چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • تیموری، مهتاب بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 50، 1391]

ج

 • جلیلی، پرستو پیشنهاد ساختاری برای ارزیابی و اجرای طرح های کلان ملی توسعه فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • جلیلی، پرستو مقایسه وضعیت علم و فناوری ایران با کشورهای منطقه با استفاده از شاخص های منتخب [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • جهان، مجید بررسی جایگاه دانشگاههای مادر ایران در نظا مهای بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 53، 1391]

ح

 • حیرانی، حسین نگاشت فرآیندهای نظام پژوهش؛ مطالعه موردی: پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • حیرانی، حسین اولویت بندی پروژه های تحقیق و توسعه در سطح ملی؛ مطالعه موردی: کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • حسن زاده، علیرضا بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • حقیرالسادات، فاطمه نقش مبانی ارزشی و اخلاقی در توسعه فناوری با بررسی خاص در شبیه سازی [دوره 22، شماره 52، 1391]

خ

 • خالدی، آرمان بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 50، 1391]

ذ

 • ذوالفقارنسب، سلیمان چهارچوب سامانه نوآوری و کارکرد آن در رشد و توسعه ملی: رویکردی بر پایة نشانگرهای سازمان ملل متحد [دوره 22، شماره 51، 1391]

ر

 • رضوی پور، سیدرضا نگاشت فرآیندهای نظام پژوهش؛ مطالعه موردی: پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • رضوی پور، سید رضا اولویت بندی پروژه های تحقیق و توسعه در سطح ملی؛ مطالعه موردی: کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]

س

 • سوداگر، هاشم دانشگاه و دولت؛ تأملی در باب خط مشی گذاری علم [دوره 22، شماره 53، 1391]

ش

 • شاه منصوری، سمیرا ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی [دوره 22، شماره 53، 1391]

ط

 • طباطبائیان، سید حبیب اله چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • طهوری، حمیدرضا پیشنهاد ساختاری برای ارزیابی و اجرای طرح های کلان ملی توسعه فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • طهوری، حمیدرضا مقایسه وضعیت علم و فناوری ایران با کشورهای منطقه با استفاده از شاخص های منتخب [دوره 22، شماره 52، 1391]

ع

 • علائی، سوسن ترویج فرهنگ کارآفرینی عاملی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 22، شماره 50، 1391]

ف

 • فاتح راد، مهدی نقش مبانی ارزشی و اخلاقی در توسعه فناوری با بررسی خاص در شبیه سازی [دوره 22، شماره 52، 1391]

ق

 • قاضی نوری، سید سپهر سیاست گذاری علم و فناوری در قالب سیاست های عام و خاص [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • قاضی نوری، سید سپهر ویژگی های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • قاضی نوری، سید سروش سیاست گذاری علم و فناوری در قالب سیاست های عام و خاص [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • قائم پناه، عباس بررسی جایگاه دانشگاههای مادر ایران در نظا مهای بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 53، 1391]

ک

 • کیامهر، مهدی شناخت توانمندی شرکت های عرضه کننده کالاهای سرمایه ای پیشرفته در کشورهای در حال توسعه [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • کاویانی کوثرخیزی، کیارش مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش های تدوین نقشه راه (ره نگاشت) فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]

گ

 • گودرزی، مهدی درک نادرست از مفاهیم تجاری سازی فناوری و رسالت نهادهای سیاست گذار فناوری در عرصه فرهنگ سازی تجاری سازی فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]

م

 • محمدی، علیرضا ابزارهای حمایتی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • منصوریان، فاطمه نقش مبانی ارزشی و اخلاقی در توسعه فناوری با بررسی خاص در شبیه سازی [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • منطقی، منوچهر مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش های تدوین نقشه راه (ره نگاشت) فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]

ن

 • نامداریان، لیلا بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • نامداریان، لیلا ارائه مدلی برای شناسایی موانع پیش روی زنان در تولید علم [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • نوری، مینا پیشنهاد ساختاری برای ارزیابی و اجرای طرح های کلان ملی توسعه فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • نوری، مینا مقایسه وضعیت علم و فناوری ایران با کشورهای منطقه با استفاده از شاخص های منتخب [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • نوروزی، ناصر ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی [دوره 22، شماره 53، 1391]

ی

 • یادگارزاده، غلامرضا چهارچوب سامانه نوآوری و کارکرد آن در رشد و توسعه ملی: رویکردی بر پایة نشانگرهای سازمان ملل متحد [دوره 22، شماره 51، 1391]