نمایه نویسندگان

ا

 • ابیلی، خدایار دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]

ب

پ

 • پاکزاد، مهدی علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • پورروحانی، ماجده » شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری» [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • پورعزّت، علی اصغر علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • پورکریمی، جواد دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]

ج

 • جمالی مهموئی، حمیدرضا انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • جوان فر، سارا انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]

خ

 • خویدکی، سمانه کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]

د

 • دمرچی لو، صدیقه علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]

ذ

 • ذاکر صالحی، غلامرضا دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]

س

 • ستارزاده، اصغر تیپ‌شناسی و روش تحقیق مطالعات همکاری علمی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393، صفحه 51-63]
 • سعدآبادی، علی اصغر علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]

ش

 • شجاعی، سید محمدحسین طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • شیخان، ناهید تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]

ط

ف

 • فاتح راد، مهدی طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • فرنودی، صنم السادات کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]

گ

 • گلینی مقدم، گلنسا تیپ‌شناسی و روش تحقیق مطالعات همکاری علمی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393، صفحه 51-63]
 • گودرزی، مریم بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • گودرزی، مهدی بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]

م

 • مرادی، مرتضی گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • مزارعی، سید حامد کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مصطفوی فرد، حامد طبقه بندی علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • موسوی، آرش بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مؤمنی، عصمت تیپ‌شناسی و روش تحقیق مطالعات همکاری علمی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393، صفحه 51-63]

ن

 • نظرزاده زارع، محسن دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • نقی زاده، محمد کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • نوروزی، یعقوب کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]

ی

 • یوسفی، احمد بررسی تأثیر خوداستنادی نویسنده بر رتبهبندی کشورهای منطقه چشمانداز 1404 بر اساس میانگین استناد به هر مقاله [دوره 24، شماره 56، 1393]