دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، پاییز 1377 
1. نظام اطلاع رسانی علوم پزشکی

اشرف السادات صانعی؛ ماشالله ترابی