دوره و شماره: دوره 11، شماره 24، بهار 1380 
4. رهیافت علمی

فاضل لاریجانی؛ علیرضا کلدی