دوره و شماره: دوره 16، شماره 38، تابستان 1385 
2. وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام

اکرم نیرنیا؛ سید احمد طباطبایی فر؛ علی اکبر موسوی موحدی