دوره و شماره: دوره 18، شماره 43، پاییز 1387 
4. موزه های علوم در ایران و جهان

مهرنوش بسته نگار؛ علی فرقانی؛ علیرضا آخوندی


10. ارائه شیوه علمی برای سازماندهی مطالعه آینده نگاری فناوری

کلثوم عباسی شاه کوه؛ محمد سلطانی دلگشا؛ افسانه واحدیان؛ علی عبدالهی