دوره و شماره: دوره 23، شماره 54، بهار 1392 
2. علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی

عبدالرضا نواح؛ علی حسین حسین زاده؛ محمدعلی مومبینی