دوره و شماره: دوره 28، شماره 69، بهار 1397 
7. بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب

صفحه 81-96

حمید کاظمی؛ شهره نصری نصرآبادی