دوره و شماره: دوره 28، شماره 71، پاییز 1397، صفحه 1-140 
7. خرید دولتی نوآوری‌گرا ابزار مهم سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا

صفحه 83-98

بهمن فکور؛ حجت‌اله حاجی حسینی؛ محمدتقی انصاری