سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 برای اشتراک نشریه می توانید بعد از پر کردن فرم زیر  با شماره تلفن 88036144 داخلی 103 آقای چشمی بخش انتشارات مرکز تحقیقات جهت پیگیری  تماس بگیرید

برگ درخواست اشتراک

فصلنامه علمی ترویجی رهیافت

لطفا دوره یکساله / از شماره .......تا شماره .... فصلنامه سیاستگذاری علم و پژوهش  رهیافت را برای اینجانب / موسسه .............. به نشانی ....................................................................................................... ارسال نمایید. (قبض مبلغ واریزشده به حساب شماره 2172049001002 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه تهران به نام درآمدهای اختصاصی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ضمیمه است‌)

امضا :

تاریخ :

شماره تماس برای پیگیری:

 qبهای تک شماره 60000 هزار ریال

q بهای اشتراک یک ساله: 200000 هزار ریال

نشانی دفتر مجله‌: تهران‌. میدان ونک‌، خیابان ملاصدرا‌، خیابان شیراز جنوبی‌، خیابان سهیل‌، پلاک 9، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور‌. طبقه سوم  تلفن 88036144 داخلی 209     دور نگار :88069760

کدپستی 1435894461 نشانی الکترونیکی‌:  Rahyaft.nrisp@gmail.com