نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آینده پژوهی مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • آینده نگاری فناوری آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]

ا

 • ابزارها و ابتکارات حمایتی دولت شناسایی ابزارهای حمایتی دولتها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • ارزیابی نقش درجات علمی در بهبود کیفیت مجلات (بررسی نشریه روستا و توسعه) [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • ارزیابی پژوهش گذاری بر ضریب تأثیر مجله ها و دلایل ناکارامدی آن در ارزیابی پژوهش در رشته های مختلف [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • ارزیابی نهادی مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • اسکاپوس تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • انتشارات الزویر تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • انتقال فناوری شناسایی ابزارهای حمایتی دولتها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • اولویت گذاری آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]

ب

 • بافتار اقتصادی، سیاسی مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • بخش دولتی بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • بخش غیردولتی بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]

پ

 • پایگاه اطلاعاتی تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • پایگاه راهنمای نشریه ها با دسترسی آزاد نشریات با دسترسی آزاد: رهیافتی جدید در اشاعة اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • پیچیدگی مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • پروژه 21 فناوری آینده آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • پروژ ه های ملی بسیار پیشرفته آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • پژوهش بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی [دوره 20، شماره 47، 1389]

ت

 • تجاری سازی تحقیقات شناسایی ابزارهای حمایتی دولتها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • ترویج علم بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت ها [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • تولید علم ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی [دوره 20، شماره 47، 1389]

د

ر

 • راهکارها گذاری بر ضریب تأثیر مجله ها و دلایل ناکارامدی آن در ارزیابی پژوهش در رشته های مختلف [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • رصد مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • رقابت پذیری مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • رویکرد بهره وری نگاهی به نقش آموزش در توسعه سرمایه انسانی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • رویکرد قابلیتی نگاهی به نقش آموزش در توسعه سرمایه انسانی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • روند مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]

س

 • سایروس تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • سرمایه انسانی نگاهی به نقش آموزش در توسعه سرمایه انسانی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • سرمایه گذاری بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]

ض

 • ضریب تأثیر گذاری بر ضریب تأثیر مجله ها و دلایل ناکارامدی آن در ارزیابی پژوهش در رشته های مختلف [دوره 20، شماره 47، 1389]

ع

 • علم بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت ها [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • علم سنجی مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • عوامل درونی و بیرونی ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی [دوره 20، شماره 47، 1389]

ف

 • فصلنامه روستا و توسعه نقش درجات علمی در بهبود کیفیت مجلات (بررسی نشریه روستا و توسعه) [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • فناوری بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت ها [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • فناوری ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • فنّاوری بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]

ک

 • کاربران دسترس پذیری وب: مفاهیم و کاربردها [دوره 20، شماره 46، 1389]

گ

 • گروه فنی، مهندسی ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی [دوره 20، شماره 47، 1389]

م

 • مجله علمی ، پژوهشی نقش درجات علمی در بهبود کیفیت مجلات (بررسی نشریه روستا و توسعه) [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • مدل پرداخت حق نشر نشریات با دسترسی آزاد: رهیافتی جدید در اشاعة اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • مصورسازی مفاهیم مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • منابع بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]

ن

 • ناکارمدی گذاری بر ضریب تأثیر مجله ها و دلایل ناکارامدی آن در ارزیابی پژوهش در رشته های مختلف [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • نشریه با دسترسی آزاد نشریات با دسترسی آزاد: رهیافتی جدید در اشاعة اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • نشریه هایبرید نشریات با دسترسی آزاد: رهیافتی جدید در اشاعة اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • نظام پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • نظام تقسیم کار نگاهی به نقش آموزش در توسعه سرمایه انسانی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • نقشه علم مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • نهادهای علمی بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت ها [دوره 20، شماره 47، 1389]

و