نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آی اس آی بررسی وضعیت چندنویسندگی و شبکه همکاری های علمی حوزة مهندسی پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم بین سال های 2002 تا 20۱۱ [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • آموزش عالی آینده پژوهی در آموزش عالی: شرایط و ویژگی های دانشگاه های سرآمد در آینده [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی در آموزش عالی: شرایط و ویژگی های دانشگاه های سرآمد در آینده [دوره 23، شماره 55، 1392]

ا

 • ابزارهای سیاستی طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • اثر هاله ای نقش اعتبار سازمانی دانشگاه و اثر هالهای بر تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • ایران نگاهی تحلیلی به عملکرد نظام ثبت اختراع ایران [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • ارزیابی بررسی و تحلیل شاخص های علم و فناوری در حوزۀ فناوری اطلاعات ایران و کشورهای منطقه در افق چشم انداز [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • اطلاعات اختراعات نگاهی تحلیلی به عملکرد نظام ثبت اختراع ایران [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • اعتبار سازمانی نقش اعتبار سازمانی دانشگاه و اثر هالهای بر تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • اهداف سیاستی طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه [دوره 23، شماره 55، 1392]

ب

 • برونداد علمی بررسی وضعیت چندنویسندگی و شبکه همکاری های علمی حوزة مهندسی پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم بین سال های 2002 تا 20۱۱ [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • بومی سازی علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی [دوره 23، شماره 54، 1392]

پ

 • پارادیم ذهنی علم و فناوری تحلیلی بر نقش رسانه در رشد علم و فناوری [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • پژوهشگاه دولتی مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • پژوهشگاه صنعت نفت مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • پژوهشگاه علوم و فناوری مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]

ت

ج

 • جامعه شناسی علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی [دوره 23، شماره 54، 1392]

چ

 • چارچوب تدوین احکام سیاستی طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • چارچوب مفهومی دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی [دوره 23، شماره 54، 1392]

د

 • دانشگاه آینده آینده پژوهی در آموزش عالی: شرایط و ویژگی های دانشگاه های سرآمد در آینده [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • دانشگاه سازگارشونده آینده پژوهی در آموزش عالی: شرایط و ویژگی های دانشگاه های سرآمد در آینده [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • دانشگاه کارآفرین تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • دیپلماسی علم و فناوری دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی [دوره 23، شماره 54، 1392]

ر

 • رسانه تحلیلی بر نقش رسانه در رشد علم و فناوری [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • رنگ و پوشش مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]

ز

 • زمینه تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه [دوره 23، شماره 54، 1392]

س

 • ساختار تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • ساختارهای اجتماعی، ا قتصادی علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • سیاست گذاری علم و فناوری دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • سیاستهای فرهنگی تحلیلی بر نقش رسانه در رشد علم و فناوری [دوره 23، شماره 55، 1392]

ش

 • شاخص های علم و فناوری بررسی و تحلیل شاخص های علم و فناوری در حوزۀ فناوری اطلاعات ایران و کشورهای منطقه در افق چشم انداز [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • شاخص های فن سنجی بررسی مطالعات استنادی پروانه های ثبت اختراع [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • شبکه های هم تألیفی بررسی وضعیت چندنویسندگی و شبکه همکاری های علمی حوزة مهندسی پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم بین سال های 2002 تا 20۱۱ [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • شبکه های هم نویسندگى همکاری علمی، زمینه ساز شبکه هم نویسندگی: مطالعه موردی، روابط هم نویسندگی مجتبی شمسی پور در حوزه شیمی [دوره 23، شماره 54، 1392]

ع

 • علوم سیاسی دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی [دوره 23، شماره 54، 1392]

ف

 • فناوری اطلاعات بررسی و تحلیل شاخص های علم و فناوری در حوزۀ فناوری اطلاعات ایران و کشورهای منطقه در افق چشم انداز [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • فن سنجی بررسی مطالعات استنادی پروانه های ثبت اختراع [دوره 23، شماره 55، 1392]

ک

 • کارآفرینی دانش بنیان تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • کارکرد نگاهی تحلیلی به عملکرد نظام ثبت اختراع ایران [دوره 23، شماره 55، 1392]

گ

 • گروه های هدف طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه [دوره 23، شماره 55، 1392]

م

 • مجتبی شمسی پور همکاری علمی، زمینه ساز شبکه هم نویسندگی: مطالعه موردی، روابط هم نویسندگی مجتبی شمسی پور در حوزه شیمی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • محتوا تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • مدیریت داراییهای فکری مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • منطقه چشم انداز بررسی و تحلیل شاخص های علم و فناوری در حوزۀ فناوری اطلاعات ایران و کشورهای منطقه در افق چشم انداز [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • مهندسی پزشکی بررسی وضعیت چندنویسندگی و شبکه همکاری های علمی حوزة مهندسی پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم بین سال های 2002 تا 20۱۱ [دوره 23، شماره 54، 1392]

ن

 • نظام ثبت اختراع نگاهی تحلیلی به عملکرد نظام ثبت اختراع ایران [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • نوآوری نگاهی تحلیلی به عملکرد نظام ثبت اختراع ایران [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • نودایکس ال بررسی وضعیت چندنویسندگی و شبکه همکاری های علمی حوزة مهندسی پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم بین سال های 2002 تا 20۱۱ [دوره 23، شماره 54، 1392]

ه

 • همکاری علمى همکاری علمی، زمینه ساز شبکه هم نویسندگی: مطالعه موردی، روابط هم نویسندگی مجتبی شمسی پور در حوزه شیمی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • هم نویسندگی همکاری علمی، زمینه ساز شبکه هم نویسندگی: مطالعه موردی، روابط هم نویسندگی مجتبی شمسی پور در حوزه شیمی [دوره 23، شماره 54، 1392]