نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشکار سازی دانش فنی تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]
 • آموزش تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 75-88]
 • آموزش عالی مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • آموزش عالی آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی [دوره 25، شماره 58، 1394]

ا

 • اثر بخشی اموزش کا رآفرینی تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 75-88]
 • اخلاق شناسایی مسائل پیچیده اخلاقی فراروی مهندسان صنعت ساخت و ساز ایران [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • ایران بررسی وضعیت و نرخ رشد مجلات علمی در ایران (طی بازه زمانی 1394-1388) [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 91-98]
 • ارزیابی عملکرد مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • اقتصاد اطلاعات فن‌کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 83-90]
 • اقتصاد دانایی آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • اقتصاد علم اختصاص منابع مالی به پژوهش: مدل های پشتیبان [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • انرژی تجدید پذیر تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 17-34]

پ

 • پروانه های ثبت اختراع تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]
 • پژوهش های علم سنجی سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 69-82]
 • پژوهش های کتاب سنجی سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 69-82]

ت

 • تحلیل محتوا تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]
 • تحلیل مضمون شناسایی مسائل پیچیده اخلاقی فراروی مهندسان صنعت ساخت و ساز ایران [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • تحلیل هم واژگانی تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]
 • تحلیل هم واژگانی سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 69-82]
 • تحول بنیادین تحلیل بنیادی نهاد علم: راهی به سوی توسعه کشور [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 99-114]
 • تخصیص منابع پژوهشی اختصاص منابع مالی به پژوهش: مدل های پشتیبان [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • ترسیم ساختار علم سنجی سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 69-82]
 • ترویج تحلیل بنیادی نهاد علم: راهی به سوی توسعه کشور [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 99-114]
 • تصمیم گیری ملاحظات اخلاقی در حوزه مهندسی؛ یک رویکرد تصمیم‌گیری [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • توسعه تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 75-88]
 • توسعه کشور تحلیل بنیادی نهاد علم: راهی به سوی توسعه کشور [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 99-114]

ح

د

 • دانش آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟ [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 89-99]
 • دانش صریح آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟ [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 89-99]
 • دانش ضمنی آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟ [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 89-99]
 • دیپلماسی علم و فناوری مدل تحلیل دیپلماسی علم و فناوری در یک کشور [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 1-16]
 • دسترسی آزاد بررسی وضعیت و نرخ رشد مجلات علمی در ایران (طی بازه زمانی 1394-1388) [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 91-98]
 • دکترین امنیتی مدل تحلیل دیپلماسی علم و فناوری در یک کشور [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 1-16]

ر

 • راهبرد رسانه های اجتماعی واکاوی نقش رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های دانش‌بنیان: تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهومی [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 35-52]
 • ربات های زیر سطحی خودکار تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]
 • رده بندی نوع‌شناسی شرکت‌های زایشی دانشگاهی: رویکرد رده‌بندی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 33-50]
 • رژیم مبتنی بر اعتماد اختصاص منابع مالی به پژوهش: مدل های پشتیبان [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • رسانه های اجتماعی واکاوی نقش رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های دانش‌بنیان: تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهومی [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 35-52]
 • رشد اقتصادی آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی [دوره 25، شماره 58، 1394]

س

 • سازمانهای دانش بنیان واکاوی نقش رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های دانش‌بنیان: تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهومی [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 35-52]
 • سازمانهای میانجی سازمان‌های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 1-16]
 • سیاست علم و فناوری نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 65-74]
 • سیاست گذاری فناوری و نوآوری نقش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در افزایش ظرفیت جذب نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 53-68]
 • سرمایه انسانی متخصص آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • سیستم نوآوری نوآوری باز و نقش آن در نظام علم و فناوری با رویکرد اجتماعی [دوره 25، شماره 58، 1394]

ش

 • شاخص شدت پژوهش و توسعه بررسی کارکرد سیاست هسینه کرد درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه و آسیب شناسی آن [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • شرکت زایشی دانشگاهی نوع‌شناسی شرکت‌های زایشی دانشگاهی: رویکرد رده‌بندی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 33-50]
 • شرکت های کوچک و متوسط نقش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در افزایش ظرفیت جذب نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 53-68]
 • شکل گیری تحلیل بنیادی نهاد علم: راهی به سوی توسعه کشور [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 99-114]
 • شورای آموزش، تحقیقات و فناوری بررسی کارکرد سیاست هسینه کرد درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه و آسیب شناسی آن [دوره 25، شماره 58، 1394]

ص

 • صنعت ساخت و ساز شناسایی مسائل پیچیده اخلاقی فراروی مهندسان صنعت ساخت و ساز ایران [دوره 25، شماره 58، 1394]

ظ

 • ظرفیت جذب نقش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در افزایش ظرفیت جذب نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 53-68]

ع

 • علم و فناوری نوآوری باز و نقش آن در نظام علم و فناوری با رویکرد اجتماعی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • علم و فناوری فن‌کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 83-90]

ف

 • فناوری نوظهور فن‌کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 83-90]
 • فن کاوی فن‌کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 83-90]

ق

ک

 • کار آفرینی تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 75-88]
 • کارکردهای سازمانهای میانجی سازمان‌های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 1-16]
 • کیفیت مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی [دوره 25، شماره 58، 1394]

م

 • مدیریت آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟ [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 89-99]
 • مدیریت دانش آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟ [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 89-99]
 • مدل مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • مدلهای پشتیبانی اختصاص منابع مالی به پژوهش: مدل های پشتیبان [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • مساله پیچیده اخلاقی شناسایی مسائل پیچیده اخلاقی فراروی مهندسان صنعت ساخت و ساز ایران [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • مشارکت عمومی ،خصوصی نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 65-74]
 • ملاحظات اخلاقی ملاحظات اخلاقی در حوزه مهندسی؛ یک رویکرد تصمیم‌گیری [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • منابع اجتماعی نوآوری باز و نقش آن در نظام علم و فناوری با رویکرد اجتماعی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • مهندسی ملاحظات اخلاقی در حوزه مهندسی؛ یک رویکرد تصمیم‌گیری [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • مهندسی شناسایی مسائل پیچیده اخلاقی فراروی مهندسان صنعت ساخت و ساز ایران [دوره 25، شماره 58، 1394]

ن

 • نرخ رشد نشریات بررسی وضعیت و نرخ رشد مجلات علمی در ایران (طی بازه زمانی 1394-1388) [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 91-98]
 • نشریات علمی بررسی وضعیت و نرخ رشد مجلات علمی در ایران (طی بازه زمانی 1394-1388) [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 91-98]
 • نشرالکترونیک بررسی وضعیت و نرخ رشد مجلات علمی در ایران (طی بازه زمانی 1394-1388) [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 91-98]
 • نگرش کارکردی مدل تحلیل دیپلماسی علم و فناوری در یک کشور [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 1-16]
 • نهاد علم تحلیل بنیادی نهاد علم: راهی به سوی توسعه کشور [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 99-114]
 • نهادهای میانجی تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 17-34]
 • نوآوری سازمان‌های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 1-16]
 • نوآوری تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 17-34]
 • نوآوری نقش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در افزایش ظرفیت جذب نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 53-68]
 • نوآوری باز نوآوری باز و نقش آن در نظام علم و فناوری با رویکرد اجتماعی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • نوآوری فناورانه فن‌کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 83-90]
 • نوع شناسی نوع‌شناسی شرکت‌های زایشی دانشگاهی: رویکرد رده‌بندی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 33-50]

و

 • وب 2 واکاوی نقش رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های دانش‌بنیان: تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهومی [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 35-52]
 • وکالت اختصاص منابع مالی به پژوهش: مدل های پشتیبان [دوره 25، شماره 58، 1394]

ه