فصلنامه رهیافت
صاحب امتیاز حقوقی: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مدیر مسئول: حمید کاظمی
سردبیر: محمد امین قانعی رادمحمد امین قانعی راد
آدرس وب سایت اصلی: http://rahyaft.nrisp.ac.ir
ISSN: 9026 - 1027
نمایه نامه ها ISC,Magiran,noormags
فهرست مقالات 12, سال 1396,دوره27 شماره 68
نویسندگان این شماره :