نویسنده = فتح الله مضطر زاده
تعداد مقالات: 6
1. اولویت تحقیقات صنعت

دوره 12، شماره 27، پاییز 1381

فتح الله مضطر زاده


3. فعالیت های کمیسیون صنعت

دوره 9، شماره 20، پاییز 1378

فتح الله مضطر زاده


4. مروری بر اهداف کمی تحقیقات در ساختار

دوره 8، شماره 18، بهار 1377

فتح الله مضطر زاده


5. انجمن های علمی ایران: گذشته، حال و آینده

دوره 5، شماره 11، زمستان 1374

فتح الله مضطر زاده


6. وضعیت فعلی مجلات علمی در ایران

دوره 5، شماره 8، بهار 1374

فتح الله مضطر زاده