محور های برنامه توسعه تحقیقات بیو تلنولوژی صنعتی در برنامه بیست ساله اینده کشور به انضمام پیشنهاد تاسیس مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی صنعتی

نویسنده

-

dor 20.1001.1.10272690.1371.2.3.1.0