کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 17
1. بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی

دوره 31، شماره 81، بهار 1400، صفحه 21-41

10.22034/rahyaft.2021.10590.1177

امیر عسگری؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ سید سروش قاضی نوری؛ محمدصادق خیاطیان یزدی


3. آموزش عالی مهارتی در زمان کرونا: چالش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات

دوره 30، شماره 80، زمستان 1399، صفحه 17-31

10.22034/rahyaft.2021.10354.1112

فرناز عین خواه؛ ابراهیم صالحی عمران


5. آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای

دوره 29، شماره 75، پاییز 1398، صفحه 43-54

10.22034/rahyaft.2019.13789

داود قرونه؛ اکبر حیدری تاشه‌کبود؛ فاطمه ثنائی‌پور


11. مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی

دوره 25، شماره 58، بهار 1394

ناهید شیخان؛ فیروز بختیاری نژاد


12. آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی

دوره 25، شماره 58، بهار 1394

محسن نظرزاده زارع؛ ابوالقاسم نادری


16. نقش آموزش عالی در چشم انداز توسعه ایران 1404

دوره 13، شماره 31، زمستان 1382

حمید رضا آراسته