محور های برنامه توسعه تحقیقات بیو تلنولوژی صنعتی در برنامه بیست ساله اینده کشور به انضمام پیشنهاد تاسیس مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی صنعتی