فرم تعهدنامه اخلاقی نویسنده

فرم تعهد اخلاقی  نشریه علمی -ترویجی رهیافت از اینجا قابل دانلود است

اینجانب آقای/خانم: .................................................. به عنوان نویسنده مسئول مقاله / مسئول مکاتبات با نشریه علمی
با عنوان:
(عنوان فارسی): .
Titel:
اعلام می دارم که :
1-    این مقاله با همکاری افراد اعلام شده در جدول شماره یک صورت گرفته است.
2-    ترتیب اسامی نویسندگان و انتخاب نویسنده مسئول مکاتبات طبق توافق صورت گرفته بین نویسندگان آورده شده است.
3-    صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص مرتبه علمی، وابستگی سازمانی و آدرس الکترونیکی نویسنده/نویسندگان مورد تائید نویسنده/نویسندگان می باشد.
جدول 1.
مشخصات و ترتیب نویسنده/نویسندگان مقاله
نام و نام خانوادگی    
مرتبه علمی(مدرک تحصیلی)    
وابستگی سازمانی(آدرس)    
پست الکترونیکی(ایمیل)    
نقش در مقاله
امضاء(نویسنده مسئول/همکار)    


(تذکر: در صورت بیشتر بودن تعداد نویسندگان به ردیفهای جدول اضافه شود)
همچنین نویسنده/نویسندگان متعهد می شوند که:
1-    این مقاله تاکنون در هیچ نشریه علمی دیگری به چاپ نرسیده است(چه به صورت کاغذی و چه به صورت نسخه الکترونیکی).
2-    این مقاله به صورت همزمان برای نشریه علمی دیگری جهت بررسی و داوری ارسال نشده است.
3-    مطالب ارائه شده در این مقاله برگرفته از کار تحقیقی نویسنده/نویسندگان مقاله بوده و هیچ گونه کپی برداری و یا نقل قول از دیگران بدون ارجاع دهی به اصل آن در این مقاله صورت نگرفته است.
4-    نویسنده/نویسندگان در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت یک هفته) نسبت به اصلاحات خواسته شده از طرف داوران و یا سردبیر نشریه در خصوص این مقاله اقدام خواهند نمود.
5-    در مواردی که مشخص گردد که نویسنده/نویسندگان خلاف واقع عمل نموده اند(در هر مرحله از فرآیند بررسی مقاله که باشد)، نسبت به تصمیم سردبیر و اعضای هیات تحریریه نشریه اعتراض ننمایند.

نام و نام خانوادگی/امضاء