• عنوان: رهیافت
 • نوبت چاپ: فصلنامه
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • شاپا چاپی: 1027-2690    ///  شاپا الکترونیکی: 2783-4514
 • مجوز اداره ارشاد:542/124 مورخ:1373/01/28
 • زبان مجله: فارسی(چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: علم، فناوری و نوآوری
 • هزینه انتشار مقاله: رایگان(عدم دریافت هزینه در تمامی مراحل )
 • نوع مجله: علمی
 • نوع مقالات: پژوهشی، ترویجی، مروری
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات: بلی
 • نوع داوری: داوری دو سو کور (حداقل دو داور)
 • مدت زمان داوری: 40 روز
 • مشابهت یابی: سامانه همیاب
 • آخرین رتبه در ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم: ب
 
شماره جاری: دوره 31، شماره 82 - شماره پیاپی 2، شهریور 1400، صفحه 1-250 

نقشه راه تاسیس وزارت انرژی در ایران

صفحه 87-104

10.22034/rahyaft.2021.10884.1267

محمدرضا اکبری؛ امیرحسین سوهانکار؛ حمید حیدری


ابر واژگان