داوران

فهرست داوران نشریه رهیافت

نام و نام خانوادگی     وابستگی سازمانی مرتبه  عضویت در پایگاه
رشته تخصص Publons Mendely
حمید رضا  آراسته مدیریت و نظارت در آموزش عالی مدیریت آموزشی خوارزمی استاد * *
مهدی  گودرزی مدیریت تکنولوژی مدیریت تکنولوژی علامه طباطبایی دانشیار * *
محمد  حسن زاده علم اطلاعات و دانش شناسی اطلاع رسانی تربیت مدرس دانشیار * *
جعفر  باقری نژاد مدیریت تکنولوژی مدیریت تکنولوژی الزهرا استاد * *
رضا  بندریان مدیریت صنعتی پژوهش و فناوری پژوهشگاه نفت  استادیار    
محسن  بهرامی مهندسی مکانیک آینده پژوهی امیرکبیر استاد    
امیر  ناظمی مدیریت تکنولوژی آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار   *
علیرضا  بوشهری  مدیریت تکنولوژی مدیریت تکنولوژی  مالک اشتر  استاد * *
رضا  نقی زاده  سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور دانشیار * *
حمیدرضا  جمالی مهموئی  علم اطلاعات و دانش شناسی علم سنجی خورازمی استاد * *
امیر هوشنگ  حیدری  آینده پژوهی آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار   *
ناصر علی عظیمی  اقتصاد بین الملل اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار    
ناصر  باقری مقدم  مدیریت تکنولوژی سیاست‌گذاری آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار ** *
محمد حمید  جاودانی آموزش عالی آموزش عالی موسسه پژوهش آموزش عالی دانشیار * *
المیرا  جنوی  علم اطلاعات و دانش شناسی نظام های پایش و ارزیابی علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار * *
علیرضا  حسن زاده مدیریت سیستم ها مدیریت فناوری اطلاعات تربیت مدرس دانشیار * *
احمد  داوری اردکانی اقتصاد اقتصاد  وزارت علوم     *
سروش  قاضی نوری* مدیریت تولید و عملیات مدیریت تکنولوژی علامه طباطبایی استاد * *
غلامرضا  ذاکر صالحی  حقوق اسلامی آموزش عالی موسسه پژوهش آموزش عالی دلنش لر * *
سعید  رضایی شریف آبادی کتابداری و اطلاع رسانی علم سنجی الزهرا استاد * *
حسین  راغفر  اقتصاد اقتصاد الزهرا دغنشاغر * *
محسن حاجی زین العابدینی علم اطلاعات و دانش شناسی علم و اطلاعات شهید بهشتی استاد    
ابراهیم  سوزنچی سیاستگذاری علم، تکنولوژی و نوآوری،  سیاستگذاری شریف      
شعبان الهی مدیریت  مدیریت اقتصاد تربیت مدرس استاد * *
سید علی  اکرمی فر مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(هوش مصنوعی) سیاستگذاری فناوری و هوش مصنوعی مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری     *
وجه الله  قربانی زاده  مدیریت سیستم ها مدیریت سیستمها علامه طباطبایی استاد    
آزیتا  کرمی پور انتقال تکنولوژی انتقال تکنولوژی شریف استاد    
یعقوب  موسوی جامعه شناسی جامعه شناسی علم  الزهرا استاد    
غلامعلی  منتظر  مهندسی برق فناوری اطلاعات  تربیت مدرس استاد * *
سعید  جعفری مقدم مدیریت میرت منابع انسانی کار افرینی استاد    
مریم  صنیع اجلال  روابط بین الملل سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار * *
حمزه علی  نورمحمدی کتابداری و اطلاع رسانی  علم سنجی شاهد استاد * *
عبدالرضا  نوروزی چاکلی* علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابداری  شاهد استاد * *
مصطفی  امینی علم اطلاعات گرایش بازیابی اطلاعات و دانش کسب و کار الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی تهران دانشیار * *
شیما  مرادی *  علم اطلاعات و دانش شناسی علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار * *
فیروزه  عزیزی اقتصاد اقتصاد  تربیت مدرس دانشیار * *
داریوش  مطلبی علم و اطلاعات و دانش شناسی علم و اطلاعات و دانش شناسی پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری دانشیار *  
کوروش حمیدی مدیریت  مدیریت دانش   استاد    
فرناز برزین پور مهندسی صنایع صنایع علم و صنعت  دانشیار    
زهره بشارتی راد صنایع و سیستم ها صنایع و سیستم ها صنعتی شریف استاد    
محمود  براتی نیا  حقوق  اقتصاد جمعیت،اقتصاد خرد  و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار   استاد    
علی اصغر  پور عزت  مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی مدیریت تهران  دانشیار * *
مصطفی  تقوی فلسفه جامعه شناسی فلسفه  جامعه شناسی  شریف استاد * *
محمد تقی  تقوی فرد مهندسی صنایع مدیریت علامه طباطبایی استاد    
بابک  تیمور پور مهندسی صنایع صنایع  تربیت مدرس استاد    
فاطمه  ثقفی  مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری برق  دانشگاه تهران استاد    
جواد  جاسبی مدیریت و اقتصاد مدیریت و اقتصاد  دانشگاه آزاد  واحد علوم و تحقیقات تهران استاد    
رسول جلیلی علوم کامپیوتر امنیت شبکه صنعتی شریف استاد * *
احمد جمالی مدیریت تولید و عملیات سیاستگذاری سازمان سرمایه گذاری خارجی  استاد * *
حجت الله  حاجی حسینی مدیریت تکنولوژی مدیریت و توسعه تکنولوژِ سازمان پژهش ها  دانشیار * *
رضا  حسنوی مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری مالک اشتر  استاد    
نسترن  حاجی حیدری مدیریت سیستم ها  جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تهران دانشیار    
حسن  دانایی فرد مدیریت مدیریت تربیت مدرس استاد * *
حسین  محمدی دوستدار مهندسی عمران عمران سازه انجمن ترویج استاد    
نسرین  دسترنج سیاستگذاری علم و فناوری سیستمها مرکز تحقیقات مخابرات استادیار * *
مریم  دانشمند مهر  مهندسی صنایع مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری پیام نور استادیار    
رضا  رادفر مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم ها مدیریت سیستمها،انتقال تکنولوژی علوم تحقیقات دانشیار    
محمد رضا  رضوی برنامه ریزی و سیاستگذاری شهری و منطقه ای  مدیریت و اقتصاد شهری علوم تحفیقات  دانشیار    
علی   ربیعی مدیریت استراتژیک مدریت استراتژیک پیام نور استادیار    
صدیقه  رضائیان  فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات  پژوهشکده مطالعات فرهنگی استادیار    
جلال  رضایی نور مهندسی صنایع مدیریت پروژه قم دانشیار    
محمد رضا  زالی  مدیریت گرایش سیستم ها مدیریت سیستمها  تهران استاد * *
حسین  سراج زاده  جامعه شناسی جامعه شناسی انجمن جامعه شناسی دانشیار    
امیر علی  سیف الدین  مهندسی صنایع - مدیریت سیستم‌ها صنایع دفتر توسعه علم  فناوری ؛ امیر کبیر دانشیار * *
نرگس  ایمانی پور  مهندسی صنایع صنایع  دانشگاه کار آفرینی/ تربیت مدرس دانشیار * *
پیمان  اخوان  مدیریت دانش مدیریت دانش مالک اشتر  دانشیار * *
عادل  آذر مدیریت صنعتی اقتصاد  مدرس استاد    
کریم  آذر بایجانی اقتصاد بین الملل و توسعه اقتصاد  اصفهان استاد    
حسین  سالار آملی شیمی تجزیه شیمی تجزیه-سیاستگذاری علمی بین المللی  معاونت علمی استاد    
احمد سلطانی نژاد  علوم سیاسی روابط بین الملل تربیت مدرس استاد    
محمد مهدی  سپهری تحقیق در عملیات صنایع و سیستم ها تربیت مدرس استاد    
رحمت الله  صدیق سروستانی  جامعه شناسی علم جامعه شناسی علم  دانشگاه تهران استاد    
آلفرد  سرکیسیان سیاست تکنولوژی سیاست تکنولوژی علامه طباطبایی استاد    
علیرضا  شاه میرزایی مدیریت تکنولوژی مدیریت تکنولوژی شریف استاد    
محمد علی  شفیعا فناوری صنعتی-ترایبولوژی، رشته تحصیلی تولید و مواد فناوری  علم و صنعت  استاد    
مرتضی  شهبازی نیا حقوق خصوصی حقوق مدرس استاد    
سارا مزینانی شریعتی جامعه شناسی امر دینی جامعه شناسی تهران  استاد   *
علی  شایان  سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری علم و فناوری  تربیت مدرس دانشیار * *
عبدالله  صوفی اقتصاد اقتصاد ارز خارجی ،دینامیک غیر خطی،اقتصاد کلان  امریکا استاد * *
حسین  صادقی سیاستگذاری سیاستگذاری تربیت مدرس دانشیار * *
هادی  صمد ی فلسفه علم فلسفه علم علوم تحقیقات  استاد    
حبیب الله  طباطباییان مدیریت سیستم های تولید مدیریت تکنولوژی علامه طباطبایی دانشیار * *
 حسن  طایی  اقتصاد اقتصاد  علامه طباطبایی دانشیار    
امیر ناصر  اخوان   انتقال تکنولوژی انتقال تکنولوژی صنعتی امیر کبیر استادیار    
محمد رضا آراستی   مدیریت تکنولوژی اقتصاد  صنعتی شریف استاد    
حامد  افشاری  مهندسی بیوسیستم مکانیک آزاد رودهن استادیار * *
سعید  اسدی فناوری اطلاعات  علم و اطلاعات و دانش شناسی شاهد دانشیار    
موسی  اکرمی فلسفه علم فلسفه و الهیات  علوم تحققیقات استاد    
فریده  عصاره  کتابداری و اطلاع رسانی علم سنجی چمران اهواز استاد * *
عباس  عصاری  علوم اقتصادی اقتصاد تربیت مدرس دانشیار    
علیرضا  علوی تبار  مدیریت دولتی- تصمیم گیری  و خط مشی گذاری عمومی محیط زیست  دانشگاه محیط زیست  استاد    
فریدون  عزیزی  پزشکی پزشکی شهید بهشتی استاد    
محمود  عباسی  زیست فناوری زیست فناوری شهید بهشتی استاد    
مسعود  عالمی جامعه شناسی - توسعه  جامعه شناس اقتصاد  علامه طباطبایی استاد    
بهروز عسگریان مهندسی سازه  عمران  خواجه نصیر استاد    
رضا  علیزاده ممقانی  فلسفه  آموزش عالی.فلسفه علم  دانشگاه آزاد  استاد    
سید بابک  علوی دکترای حقوق خصوصی  روش تحقیق و رفتار سازمانی  دانشگاه صنعتی شریف  استاد    
محمد  عباس زاده  جامعه شناسی علوم اجتماعی  دانشگاه تبریز استاد    
طیبه  عباسی  مدیریت دولتی مدیریت  دانشگاه تهران استادیار    
شهریار  عزیزی  مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی استادیار    
محمد باقر  غفرانی مهندسی هسته ای مهندسی انرژی صنعتی شریف استاد    
جلیل  غریبی  سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری مدرس/هیات علمی شاهرود  استاد    
ناصر  فکوهی  انسان شناسی انسان شناس تهران استاد * *
فرهنگ  فصیحی  مهندسی صنایع تکنولوژی   موسسه مطالعات بین المللی انرزی استاد * *
امین  پژوهش جهرمی مدیریت آموزش عالی مدیریت آموزش عالی  مالک اشتر  استادیار    
یعقوب  فتح االلهی فیزیولوژی فیزیولوژی مدرس استاد    
هاشم  فردانش  تکنولوژی آموزشی  روان شناسی و تکنولوژی آموزشی مدرس دانشیار    
علیرضا  فیض بخش مدیریت سیستم‌های تولید  مدیریت اقتصاد شریف استاد    
غلامعلی  فرجادی    برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی   اقتصاد و توسعه موسسه پژوهش برنامه و بودجه دانشیار    
شاپور اعتماد رشته سیبرنتیک فلسفه موسسه حکمت و فلسفه  استاد    
زهرا  افشاری توسعه تجارت توسعه تجارت  الزهرا استاد     
آریا  الستی مهندسی مکانیک مکانیک  صنعتی شریف استاد * *
زهرا آراستی علوم مدیریت کارآفرینی،مدیریت  دانشگاه تهران دانشیار    
محمود  یوسف ثانی فلسفه و کلام اسلامی  فلسفه موسسه حکمت و فلسفه       
سید سپهر  قاضی نوری  مهندسی صنایع سیاستگذاری علم و فناوری  تربیت مدرس استاد * *
رحمت ا...  قلی پور مدیریت صنعتی مدیریت  تهران استاد    
حسن  قدسی پور  مهندسی صنایع صنایع  امیرکبیر استاد * *
رضا  برادران مدیریت تکنولوژی صنایع و سیستم ها تربیت مدرس استاد    
حسین  کچوئیان جامعه شناسی جامعه شناسی  دانشگاه تهران  استاد    
علی  کرمانشاه  استراتژی تکنولوژی اطلاعات تکنولوژی اطلاعات دانشگاه شریف استادیار    
معصومه  کربلایی آقا کامران  علم اطلاعات و دانش ‌شناسی علم و اطلاعات الزهرا استادیار    
سحر  کوثری  آینده پژوهی سیاستگذاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار * *
علی  مبینی دهکردی  علوم دفاعی استراتژیک  مدیرت استراتزیک  دانشگاه تهران دانشیار    
امیر  مانیان  مدیریت بازرگانی  مدیریت بازرگانی تهران استاد    
یزدان  منصوریان علوم کتابداری و اطلاع رسانی علم و اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه چارلز استورت استاد * *
میر فضل الله  موسوی کوزه کنان  شیمی شیمی مدرس استاد    
آرش  موسوی سیاستگذاری علم و فنّاوری سیاستگذاری علم  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار * *
طاهره  میر عمادی  روابط بین‌الملل سیاستگذاری در توسعه فناوری سازمان پژوهش ها دانشیار * *
یگانه  موسوی جهرمی اقتصاد اقتصاد پیام نور استاد    
قاسم  مصلحی مهندسی صنایع صنایع اصفهان استاد    
رضا  منصوری  فیزیک فیزیک/تحلیلگر  علم صنعتی شریف استاد    
مهدی  محمدی  مدیریت تکنولوژی  مدیریت فناوری اطلاعات تهران دانشیار    
منوچهر  منطقی مدیریت سیستم ها مدیریت  مالک اشتر  استاد    
محمد  نقی زاده مدیریت تکنولوژی  مدیریت  علامه طباطبایی استادیار * *
زهرا  نیلفروشان  علوم کامپیوتر مهندسی برق  خورازمی  استادیار    
سید حامد وارث مدیریت دولتی  مدیریت تهران *   *
  مدیریت تطبیقی و توسعه          
ابوعلی  وداد هر جامعه شناسی پزشکی و سلامت  جامعه شناسی تهران استاد    
میثم  نریمانی  سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری *   *
مصطفی  مهر آیین  جامعه شناسی جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی  استادیار    
مهربان  هادی پیکانی  مدیریت مدیریت  دانشگاه آزاد اصفهان  استادیار    
حسن  بشیری آینده پژوهی آینده پژوهی همدان  استادیار    
علیرضا  نوروزی علوم کتابداری و اطلاع رسانی علم و اطلاعات و دانش شناسی  دانشگاه تهران  دانشیار * *
ابولفضل  مرشدی  جامعه شناسی جامعه شناسی علم و فناوری یزد استادیار * *
محبوبه  عارفی برنامه ریزی درسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی شهید بهشتی دانشیار * *
هادی نیلفروشان سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری علم و فناوری پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی دانشیار * *
اکبر گلدسته آموزش عالی آموزش عالی دانشگاه علم و فرهنگ  استادیار * *
لیلا نامداریان سیاست‌گذاری علم و فناوری سیاست‌گذاری علم و فناوری (ایرانداک) پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات استادیار    
منصور کبگانیان  مهندسی مکانیک   مهندسی مکانیک  شورای عالی انقلاب فرهنگی استاد    
طیبه نیک رفتار مدیریت دولتی (سیاستگذاری عمومی) مدیریت دولتی (سیاستگذاری عمومی) دانشکد کارآفرینی دانشگاه تهران دانشیار    
عباس ملکی مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک دانشگاه صنعتی شریف دانشیار * *
ابوالفضل باقری  سیاستگذاری علم و تکنولوژی  سیاستگذاری علم و تکنولوژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استادیار * *
علی اصغر سعدآبادی  سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.   سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.  مرکز نوآوری اجتماعی سلام  استادیار    
مسعود افشاری مفرد سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری علم و فناوری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی استادیار    
محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی مدیریت سیاستگذاری مدیریت سیاستگذاری دانشگاه تهران استادیار    
علی شایان سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس دانشیار    
حسین صادقی سیاستگذاری سیاستگذاری دانشگاه تربیت مدرس دانشیار    
کیومرث اشتریان سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران استاد  * *
اعظم رادوراد جامعه شناسی جامعه شناسی دانشگاه تهران استاد    
شیما مرادی* علم و اطلاعات دانش شناسی علم و اطلاعات و دانش شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار * *
سید ضیاء هاشمی جمعیت شناسی جمعیت شناسی دانشگاه تهران استاد    
سید محمد علی توکل کوثری  جامعه شناسی  جامعه شناسی دانشگاه تهران استاد    
سید مهدی اعتمادی فرد جامعه شناسی  جامعه شناسی  دانشگاه تهران دانشیار    
رضا حافظی آینده پژوهی آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار * *
سوسن باستانی جامعه شناسی- شبکه جامعه شناسی- شبکه دانشگاه الزهرا  استاد    
خدیجه سفیری جامعه شناسی جامعه شناسی دانشگاه الزهرا  استاد    
هادی مرجائی  جامعه شناسی  جامعه شناسی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استادیار * *
مهدی زارع  زلزله شناسی مهندسی  زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله استاد * *
الهه حجازی موغاری روانشناسی  روانشناسی  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران دانشیار    
حمیدرضا جمالی مهموئی  علم اطلاعات و دانش شناسی علم و اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه چارلز استوث استاد    
عبدالرضا نوروزی چاکلی  علوم کتابداری و اطلاع رسانی   علوم کتابداری و اطلاع رسانی  دانشگاه شاهد دانشیار * *
 فرشاد مؤمنی  اقتصاد  اقتصاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور/  دانشگاه علامه طباطبایی استاد    
حسین راغفر  اقتصاد  اقتصاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور/  دانشگاه الزهرا استاد * *
حمید کاظمی  مدیریت   مدیریت  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار    
سجاد برخورداری دورباش علوم اقتصادی علوم اقتصادی  دانشگاه تهران دانشیار * *
یعقوب انتظاری  اقتصاد آموزش عالی   اقتصاد آموزش عالی   مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دانشیار    
اکبر کمیجانی اقتصاد اقتصاد دانشگاه تهران استاد    
الیاس نادران اقتصاد اقتصاد دانشگاه تهران استاد    
تیمور رحمانی اقتصاد اقتصاد دانشگاه تهران      
محمد باقر پارسا پور  حقوق خصوصی حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس دانشار    
باقر انصاری  حقوق خصوصی   حقوق خصوصی  دانشگاه شهید بهشتی دانشیار    
محمود صابر  حقوق کیفری و جرم شناسی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس استادیار    
لیلا ثمنی فقه و مبانی حقوق فقه و مبانی حقوق دانشگاه الزهرا استادیار    
محمد فرجیها حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس استادیار    
مریم احمدی نژاد حقوق بین الملل حقوق بین الملل  دانشگاه الزهرا استادیار    
سید درید موسوی مجاب حقوق کیفری و جرم شناسی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس استادیار    
علی پایا  فلسفه علم   فلسفه علم  کالج اسلامی لندن  استاد    
کیوان الستی فلسفه علم فلسفه علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار    
سید محمد صاحبکار خراسانی مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی پژوهشکده مطالعات فناوری استاد    
رضا اسدی فرد مدیریت تکنولوژی،گرایش انتقال تکنولوژی مدیریت تکنولوژی،گرایش انتقال تکنولوژی پژوهشکده مطالعات فناوری استادیار    
سید محمدحسین شجاعی مدیریت تکنولوژی  مدیریت تکنولوژی  پژوهشکده مطالعات فناوری استادیار    
مصطفی محسنی کیاسری  مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستگذاری علم و فناوری   مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستگذاری علم و فناوری  پژوهشکده مطالعات فناوری استاد    
پریسا علیزاده * اقتصاد اقتصاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار * *
یزدان ابراهیمی اقتصاد آموزش عالی اقتصاد مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دانشیار * *
دکتر  علی خورسندی طاسکوه مطالعات آموزشی استادیار رشته مطالعات آموزشی (مطالعات رهبری و سیاست انتقادی در آموزش علامه طباطبایی دانشیار * *
دکتر سعید غیاثی مهندسی مکانیک   مدیریت و برنامه ریزی آموزشی علامه طباطبایی دانشیار * *
دکتر ابولفضل مرشدی  جامعه‌شناسی جامعه شناسی یزد  دانشیار * *