فراخوان ویژه‌نامة نظام ارتقای مرتبۀ علمی در نهادهای علم ایران

اصلی‌ترین چهارچوب تنظیم رابطة حقوقی میان دانشگران (اعضای هیئت علمی آموزشی یا پژوهشی) با نهادهای علم (دانشگاه، پژوهشگاه) «آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی» است. در مقابل مهم‌ترین مقررة سازمانی برای تعالی فردی در نظام علمی، «آیین‌نامه ارتقای مرتبة اعضای هیئت علمی» است که هم‌سویی این دو آیین‌نامه می‌تواند موجبات اعتلای متقابل دانشگر و نهاد علم را پدیدار سازد. لیکن طی سه دهة اخیر در گردشی تدریجی، آیین‌نامة ارتقای مرتبه خود را به عنوان مهم‌ترین مقررة سازمانیِ حاکم بر دانشگران نه تنها در دانشگاه­ها و پژوهشگاه­ها بلکه در دستگاه‌های صنعتی و خدماتی مطرح کرده است تا بدانجا که هر دانشگر نوورود به کانون علم، نسخه‌ای از آیین‌نامۀ ارتقا را در دست دارد و فعالیت‌های خود را از بدو استخدام با آن می‌سنجد. این موضوع تبعاتی جدی در فضای علمی کشور داشته و بیم آن می‌رود که استمرار آن به سترون شدن نهاد علم در قبال ذی‌نفعان مختلف (و به ویژه جامعۀ عمومی و حتی جهان دانش) منتهی شود.

از سوی دیگر طی 40 سال گذشته تا کنون شش‌بار آیین‌نامة ارتقا بازنگری شده است و اینک طلایة بازنگری هفتم آن در برنامۀ هفتم توسعه نمایان است. به همین دلیل فصلنامة رهیافت درصدد است با انتشار ویژه‌نامه‌ای در باب این موضوع، دیدگاه‌ها و نظریات اندیشمندان و صاحب‌نظران را پیش روی سیاستگذاران علم و فناوری قرار دهد؛ لذا زمینه‌های مطرح در این ویژه‌نامه شامل موارد زیر (و نه محدود به آن) است:

 1. تبیین دوگانة ارتقای فردی- اعتلای نهادی: تباینات و اشتراکات؛
 2. تحلیل روند تاریخی مقررات‌گذاری در ارتقای مرتبة علمی کشور؛
 3. مطالعة تطبیقی نظام‌های ارتقای مرتبه در دانشگاه‌های جهان؛
 4. آسیب‌شناسی مقررات ارتقای مرتبه در دانشگاه‌ها ایران؛
 5. تمایزات مقررات ارتقای مرتبه در گروه­های مختلف علمی( علوم انسانی و اجتماعی، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم مهندسی، علوم کشاوری، هنر)؛
 6. تمایزات مقررات ارتقای علمی در گونه­های مختلف نهاد علم (دانشگاه، پژوهشگاه، دستگاه­های صنعتی، دستگاه­های خدماتی و ...)؛
 7. ارتقای مرتبه و ارتباط آن با استخدام و ترفیع اعضای هیئت علمی؛
 8. تحلیل سازوکارهای اجرایی نظام ارتقای مرتبه؛
 9. سازه‌های اصیل در ارزیابی شأن علمی دانشگران و الگوی مناسب برای آیین­نامۀ ارتقای مرتبه در ایران؛
 10. تحلیل نظام حقوقی ارتقای مرتبه علمی در سطح ملی.

 

از پژوهشگران، اندیشمندان و صاحب‌نظران گرامی دعوت می‌شود تا بر اساس «قلمروفصلنامه» دست‌نوشته‌های خود را در هر یک از زمینه‌های بالا به فصلنامه ارسال کنند.

چگونگی ارسال دست‌نوشته

 1. نوشته‌ها باید از طریق نشانی https://rahyaft.nrisp.ac.ir در سامانة فصلنامه ثبت شود.

یادآوری: در صورت بروز اشکال در ثبت دست‌نوشته، پدیدآورندگان می‌توانند نوشته‌های خود را از طریق رایانامة rahyaft@nrisp.ac.ir به فصلنامه ارسال کنند.

2.قالب دست‌نوشته‌ها مطابق «الگوی نگارش مقاله در فصلنامۀ رهیافت» است.

 1. مهلت ارسال نوشته‌ها تا تاریخ1403/04/31 است و نتایج اولین دور داوری دست‌نوشته‌ها طی مدت حداکثر 40 روز تعیین می‌شود. هر مقاله دست‌کم از سوی دو داور و به شکل «هر دو سو ناشناس» داوری می‌شود.
 2. فصلنامه پذیرای مقاله‌های پژوهشی،‌ مفهومی، مروری، ترویجی، دیدگاه و موردکاوی است.
 3. زبان فصلنامه، فارسی است اما برای ویژه‌نامه از نوشته‌های صاحب‌نظران غیرایرانی به زبان انگلیسی نیز استقبال می‌شود.
 4. داوری دست‌نوشته‌ها برای پدیدآورندگان و انتشارات مقالات برای خوانندگان رایگان است.