شیوه تدوین مقاله

راهنمای نگارش مقاله فصلنامه رهیافت

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با رویکرد سیاست‌پژوهی در حوزه ‌های علم، فناوری و نوآوری، فصلنامه علمی- ترویجی رهیافت را‌ با اهداف زیر منتشر می‌کند.

 1. ارائه اطلاعات توصیفی و تشریحی در خصوص جنبه‌‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری و تازه‌‌ترین تحولات در آنها؛
 2. ایجاد هماهنگی در پژوهش‌‌ها در حوزه‌های علم­، فناوری و نوآوری و پشتیبانی از این پژوهش‌ها و تقویت آنها؛
 3. اطلاع‌رسانی در خصوص عمده‌ترین مسائل؛ تازه‌ترین فعالیت‌های پژوهشی و جدیدترین آثار نشر‌یافته در حوزه سیاست‌گذاری علوم و پژوهش‌های گوناگون؛
 1. کمک به رشد و نهادینه شدن فرهنگ علمی و روحیه پژوهش و نوآوری در جامعه از طریق انتشار مقالات و متون اطلاع بخش در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری

 

 راهنمای نگارش

علاقه‌مندان به چاپ مقاله در فصلنامه رهیافت در ارسال و نگارش مقاله به نکات زیر توجه کنند:

 • مقاله‌های تحلیلی و ترویجی در اولویت چاپ قرار دارند.
 • ارسال مقاله به شکل الکترونیکی خواهد بود. برای این منظور فایل مقاله را از طریق سایت www.nrisp.ac.ir و یا از طریق سامانه الکترونیکی Rahyaft.nrisp@gmail.com ارسال کنید.
 • مقاله‌ها با نرم‌افزار word به همراه pdf آن و حداکثر در هشت هزار کلمه تهیه شود.
 •  مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً به چاپ رسیده و یا هم‌زمان برای بررسی به مجله‌های دیگری ارسال شده باشند (بررسی مقاله‌ای که این بند را نقض کرده باشد متوقف می‌شود).
 •  نویسندگان باید مقاله‌های خود را در چارچوب فصلنامه آماده و ارسال کنند.
 •  در انتخاب عنوان از حداقل واژگان و از سایز 14 فونت Blotus به صورت Bold استفاده شود.

 

 نویسندگان مقاله

نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان در صفحه اول مقاله با سایز 8 فونت B Mitra نوشته شود.

نویسندگان هر کدام با اعلام یک شماره به صورت بالانویس بر اساس الگوی ذیل مشخص شوند.

عنوان مقاله

نویسنده اول1،نویسنده دوم2، نویسنده سوم3، ...

1-       رتبه علمی نویسنده اول، رشته تحصیلی، گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل، شهر و کشور

2-       رتبه علمی نویسنده دوم، رشته تحصیلی، گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل، شهر و کشور

3-       رتبه علمی نویسنده سوم، رشته تحصیلی، گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل، شهر و کشور

نویسنده مسئول مکاتبات مقاله (که می‌تواند هریک از چند نویسنده مقاله باشد) می‌باید نام و آدرس پست الکترونیک خود را در پانوشت صفحه نخست درج کند و با یک علامت ستاره در آغاز پانوشت، مسئولیت خود را معرفی کند.

 •  چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی در 250-200 کلمه تدوین شود و به همراه کلیدواژگان در انتهای چکیده در یک صفحه مجزا از متن اصلی درج شود.
 • چکیده فارسی با فونت BLotus 12 pt Bold و چکیده لاتین با فونت Times New Roman 11pt نوشته شود.
 • متن چکیده باید به صورت ساختارمند شامل: هدف، روش کار، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.

 هدف: مسئله و هدف مطالعه به صورت شفاف توضیح داده شود.

 روش: چارچوب روش‌شناسانه مورد استفاده در پژوهش و روش‌های به کار گرفته شده در آن، شیوه گردآوری و تنظیم مطالب به ‌صورت مشخص توضیح داده شود.

 یافته‌ها و نتیجه‌گیری: اهم یافته‌های اصلی پژوهش و نتیجه‌گیری باید با توجه به یافته‌ها و در چارچوب آن نوشته شود.

واژگان کلیدی: 3 الی 5 کلمه متناسب با عنوان و محتوای مقاله با فونت (B Lotus 11pt) نوشته شود.

 

 • متن مقاله به‌صورت تک‌ستون و با فونت (B Mitra 13 pt) نوشته شود.
 • معادل انگلیسی واژه‌ها و اصطلاحات داخل متن با فونت (Time New Roman 10 pt) پانویس شوند، در صورت تکرار واژه یک‌بار پانویس کفایت می‌کند.
 • اسامی خاص یکدست باشد و از سبک متعارف نوشته‌های علمی خارجی تبعیت کند.
 • فصلنامه در ویرایش مقالات بدون تغییر محتوا آزاد است.
 • منابع باید به ترتیب استفاده در متن (داخل کروشه)، شماره‌گذاری شده و برابر همان شماره در فهرست منابع به‌صورت زیر (به شیوه ونکوور با تغییرات جزئی ویژه فصلنامه رهیافت) آورده شوند. لازم به یادآوری است که منابع فارسی باید به انگلیسی ترجمه و در قسمت منابع آورده شوند.
 • در مورد استناد به آیات قرآن کریم، ذکر شماره و نام سوره در داخل متن در داخل پرانتز کافی است و نیاز به شماره‌گذاری نیست.

قالب‌های کلی استناد به منابع به شیوه ونکوور با تغییرات جزئی ویژه فصلنامه رهیافت؛

 • قالب کلی استناد به کتاب:
 • نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. ]عنوان  کتاب (Persian) [. شماره چاپ. محل نشر: ناشر; سال نشر.

واژهPersian   برای کتاب‌های فارسی بکار می­رود.

نمونه:

Gharamaki A, Nocheh-Falah R. [Barriers of professional ethics development in organizations (Persian)]. 1 sted. Tehran: Samt Publication; 2007.

 

 • قالب کلی استناد به کتاب­های دارای مترجم:
 • نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان اصلی. عنوان کتاب. (سال انتشار به میلادی). ]نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمین[. شماره چاپ. محل نشر: ناشر; سال نشر ترجمه به میلادی.

نمونه:

Creswell Jw, Clark VL. Designing and conducting mixed methods research. (2005).

[AR Kiamanesh, J Saraei, Persian trans.]. 1 sted. Tehran: Aisia Publication; 2007.

 

 • قالب کلی استناد به مقاله در نشریه:
 • نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان مقاله (Persian). عنوان نشریه. سال نشریه میلادی; دوره (شماره): شماره صفحات.

واژهPersian   برای مقاله­های فارسی بکار می­رود.

    نمونه:

Farhud DD. Adherence to principles of professional ethics in traditional professions. (Persian). Ethics in science & technology. 2011; 8(1): 1-4.

 

 • قالب کلی استناد به مقاله ارائه‌شده در کنفرانس:
 • نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. ]عنوان مقاله .[(Persian) عنوان نشریه. سال نشریه میلادی; دوره (شماره): شماره صفحات.

واژهPersian   برای مقاله­های فارسی بکار می­رود.

نمونه:

Shirazi E. [Telemedicine in child and adolescent psychiatry (Persian)]. Paper presented at: Iranian 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry. 17-19 September 2013; Tabriz, Iran.

 

 • قالب کلی استناد به پایان‌نامه و رساله دانشگاهی:
 • نام خانوادگی و نام نویسنده. [عنوان پایان-نامه یا تز دانشگاهی]. [نوع رساله]. نام شهری که دانشگاه در آن قرار دارد: نام دانشگاه; سال انتشار به میلادی.

واژهPersian   برای پایان‌نامه‌ها و رساله دانشگاهی  فارسی بکار می­رود.

نمونه:

Saeedi R. [Performance of brown algae Sargasum sp. Dried to remove lead and cadmium from aqueous solution (Persian)]. [PhD dissertation]. Tehran: Medical Sciences of Tehran University; 2005.

 

 • قالب کلی استناد به وبگاه:
 • نام خانوادگی و نام پدیدآورنده یا پدیدآورندگان. عنوان. (سال انتشار به میلادی). [تاریخ دسترسی شامل سال، ماه و روز]. نشانی دسترسی.
 • واژهPersian   برای منابع   فارسی بکار می­رود.
 •  نمونه:

Bandura A, McLeod SA. Social Learning theory (Persian). ( 2016 july 15). Available at:  

www.simplypsychology.org/bandura.html

 

 • درصورتی‌که آثار دارای شش پدیدآورنده یا کمتر باشد نام همه آن­ها به ترتیب در درج اثر اصلی بیان می‌شود؛ اما درصورتی‌که تعداد پدیدآورندگان بیشتر از شش نفر باشد، فقط نام شش نفر اول نوشته‌شده و پس‌ازآن در منابع از واژۀ et al. استفاده می‌شود.
 • ·        جدول‌ها، نگاره‌ها و نمودارها:
 • هر جدول، نگاره یا نمودار باید در جای مناسب خود در متن مقاله قرار بگیرد و به‌گونه‌ای طراحی شود که به‌تنهایی بیانگر مطالب خود باشد و نیاز به رجوع به متن مقاله برای فهم آن نباشد.
 • عنوان جدول باید در بالا و اختصارات و توضیحات آن در زیر جدول آورده شود. عنوان و توضیحات نگاره و نمودار باید در پایین آن آورده شوند.
 • شکل‌ها و تصویرها باید به‌گونه‌ای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخه‌پردازی مناسب باشند. جدول‌ها به ترتیبی که در متن آمده‌اند دارای شماره و عنوان باشند و در قسمت بالای جدول توضیح کوتاه در خصوص آن ارائه شود و تاریخ تهیه و مأخذ آن‌ها به‌طور دقیق در زیر آن‌ها قید شود. توصیه می‌شود اکیداً از ذکر جدول بدون توضیح در متن مقاله خود‌داری شود. کلیه متون داخل جدول به‌صورت وسط‌چین با فونت (B Mitra 10 pt) تایپ شوند. همه اعداد در جداول به‌صورت فارسی و وسط‌چین تایپ شوند.
 • نقد و معرفی کتاب، مصاحبه و میزگرد با افراد شاخص در حوزه فناوری یا متخصصان در حوزه‌های مختلف علمی نیز بخش‌هایی از فصلنامه خواهد بود.
 • هرگونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمان‌ها‌یی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‌اند، در پایان مقاله قبل از پی‌نوشت‌‌ها آورده شود..

 

در مورد .ویژه نامه  کرونا

 

 

 

 

 

 

1-1-منشا ویروس کرونا(حیوانات-آزمایشگاهی-سایر)1-2-انتقال ویروس ومدل های انتقال کرون1-3-ختم کرونا1-4-موج دوم کرونا1-5-تغییرات ژنتیکی ویروس1-6-تاریخچه ویروس ها1-7-روش های سنتی ومدرن مقابله با بیماری های واگیر1-8-تفکرات دینی وسلامت1-9ایمنی بدن(ژن-گروه خون-تغذیه-مکان جغرافیایی و فرهنگ)1-10-روش های درمان(واکسن-دارو-بهبود ایمنی بدن-....)

1-11-نظام سلامت(فردی-شبکه ای)1-12-اطلاع رسانی1-13-بیمه درمانی1-14-مدیریت بحران1-15-امداد رسانی1-16-منابع مالی(دولتی-عمومی-خصوصی)1-17-مشارکت مردم1-18-تجهیزات پزشکی

1-19-قوانین سلامت  

1-سلامتی وعلوم

2-1-کاهش تولید وتجارت جهانی2-2-افزایش بیکاری2-3-آینده انرژی (نفت:تولید و مصارف)2-4-آینده کالاهای اساسی2-5-آینده حمل ونقل وهواپیمایی2-6-تبادلات مالی2-7-تولید وواردات دارو وتجهیزات پزشکی2-8-آینده توریسم2-9-فناوری های نو2-10-مسئولیت اجتماعی کسب وکار

2-اقتصاد وفناوری

3-1-بیکاری و معیشت مردم3-2-آسیب پذیری واخلاق اجتماعی3-3-وحدت یا جدایی جوامع وکشورها در آینده3-4-سبک ومعنای زندگی در آینده3-5-حقوق شهروندی وجامعه مدنی3-6-آینده مدرنیته3-7-شبکه های ارتباطی آینده3-8-سرمایه اجتماعی واعتماد عمومی3-9-تحولات هنری(سینما-تئاتر-موسیقی)3-10-نقش هنرمندان در آینده3-11-ورزش3-12- تاریخ سازی بیماری های واگیر در گذشته 3-13-بحران امید

3-روابط اجتماعی وهنر

4-1-تغییر نظام جهانی(امریکا-چین-اروپا-...)4-2-ارتباطات جهانی پسا کرونا4-2-آینده خاورمیانه4-3-آینده منطقه یورو4-4-آیندهمکاری های جهانی

4-روابط خارجی

5-1-تغییرات اکولوژیک در جهان5-2-آینده آب 5-3-آینده انرژی (پاک-تجدید پذیر )5-4-آینده خاک 5-5-شهرهای آینده5-6-الگوی تولید ومصرف درآینده5-7-پسماند وطبیعت(بیمارستانی-شهری-صنعتی)

5-محیط زیست وتوسعه پایدار

6-1-ارتقای آگاهی عمومی 2-آینده آموزش عالی(مجازی/رشته ها/کاربردی)6-2-افزایش نیازهای اینترنتی

6-آموزش عمومی-آموزش عالی

7-1-آموزش سلامت7-2-آموزش امداد7-3-نیاز های جدید آموزشی

7-آموزش پیش دانشگاهی

8-1-الگوی آینده فعالیت ها ی جامعه ونیاز به یادگیری الکترونیک

8-آموزش ویادگیری الکترونیک

9-1-پژوهش برای دوره پسا کرونا

9-2-فناوری برای دوره پسا کرونا

9-3-نو آوری واستارت آپ برای دوره پسا کرونا

9-پژوهش و فناوری ونوآوری

10-1-هوشمند سازی(شهرها-روستا ها)10-2-هوشمند سازی اشیا10-3-هوشمند سازی خدمات

 

10-هوشمند سازی

11-1-کاهش تماس وتردد11-2-ایمنی وسهولت ارتباط11-3-آینده اطلاعات دیجیتالی

11-دولت الکترونیک

12-1-پارادایم جامع نگری12-2-سیاست وکرونا12-3-آینده نگری12-4-برنامه ریزی میان بخشی کارآ12-5-حکمرانی خوب وکرونا12-6-مدیریت بحران

12- جامع نگری و برنامه ریزی