اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید سروش قاضی نوری

دانشیار مدیریت تولید و عملیات عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.تهران .ایران

infonrisp.ac.ir

سردبیر

غلامعلی منتظر

استاد مهندسی فناوری اطلاعات عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~montazer
montazermodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حمید رضا آراسته

استاد مدیریت و نظارت درآموزش عالی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

arastehhryahoo.com

علی پایا

استاد فلسفه علم استاد فلسفه کالج اسلامی لندن وابسته به دانشگاه میدلکسس استاد مدعو موسسه مطالعات تمدنی مسلمانان .لندن.انگلیس

alipayahotmail.com

محمد توکل

استاد جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، ایران

mtavakolut.ac.ir

محمدرضا حسینی بهشتی

دانشیار فلسفه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

drmrhosseiniyahoo.com

هادی خانیکی

استاد ارتباطات عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

hadi.khanikigmail.com

محمد علی زلفی گل

شیمی استاد شیمی دانشگاه بوعلی همدان

zolfibasu.ac.ir

آریا الستی

استاد طراحی جامدات عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، تهران ایران

aalastyyahoo.com

ابراهیم صالحی عمران

استاد برنامه ریزی آموزشی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، ایران

edpes60hotmail.com

فریده عصاره

استاد کتابداری و اطلاع رسانی عضو هیئت علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

osareh.fgmail.com

مقصود فراستخواه

استاد برنامه ریزی توسعه،آموزش عالی هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ربزی آموزش عالی

m_farasatkhahyahoo.com

اکرم قدیمی

دانشیارعلوم سیاسی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیات علمی کشور

ghadimi.nrispgmail.com

رضا مکنون

دانشیار عمران -آب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران

maknoonaut.ac.ir

جعفر مهراد

استاد علم و اطلاعات و دانش شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

deansrlst.com