اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید سروش قاضی نوری

مدیریت تولید و عملیات دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

infonrisp.ac.ir

سردبیر

غلامعلی منتظر

مهندسی فناوری اطلاعات استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/~montazer
montazermodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حمید رضا آراسته

مدیریت و نظارت درآموزش عالی استاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

arastehhryahoo.com

آریا الستی

طراحی جامدات استاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

aalastyyahoo.com

علی پایا

فلسفه علم استاد، کالج اسلامی لندن، وابسته به دانشگاه میدلکسس؛ موسسه مطالعات تمدنی مسلمانان لندن، انگلیس.

alipayahotmail.com

محمد توکل

جامعه شناسی استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

mtavakolut.ac.ir

محمدرضا حسینی بهشتی

فلسفه دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

drmrhosseiniyahoo.com

هادی خانیکی

ارتباطات استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

hadi.khanikigmail.com

محمدعلی زلفی گل

شیمی استاد، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران.

zolfibasu.ac.ir

ابراهیم صالحی عمران

برنامه ریزی آموزشی استاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

edpes60hotmail.com

فریده عصاره

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

osareh.fgmail.com

مقصود فراستخواه

برنامه ریزی توسعه،آموزش عالی استاد، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.

m_farasatkhahyahoo.com

اکرم قدیمی

علوم سیاسی دانشیار، مرکز تحقیقات سیات علمی کشور، تهران، ایران.

ghadimi.nrispgmail.com

رضا مکنون

عمران -آب دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران.

maknoonaut.ac.ir

جعفر مهراد

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

deansrlst.com