تنگناهای ساختاری علمی - صنعتی و تکنولوژیک کشور و راهبردهای لازم برای انتقال و توسعه موفق تکنولوژی

نویسنده

-

چکیده

توسعه تکنولوژی، اساسی‌ترین گام در توسعه صنعتی ـ اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما محسوب می‌شود به دلیل عقب‌ماندگی کشور در زمینه خلق تکنولوژی‌های مدرن، انتقال آن از کشورهای توسعه‌یافته لازم است. بررسی شاخص‌های صنعتی ـ تکنولوژیک نشان می‌دهد که در امر انتقال تکنولوژی موفقیت چندانی به دست نیاورده‌ایم. به همین منظور، در این تحقیق سعی بر آن است که پس از مشخص کردن ضعف شاخس‌های صنعتی ـ تکنولوژیک کشور، تنگناها و محدودیت‌های توسعه صنعتی ـ تکنولوژیک درکشور مشخص و سپس مکانیزم‌های لازم جهت انتقال موفق تکنولوژی به کشور تعیین شوند و براساس این مکانیزم‌ها و با توجه به تگناهای موجود، پیشنهادهایی جهت گام برداشتن به سمت خوداتکایی صنعتی ـ تکنولوژیک ارائه شود.