فرهنگ علمی - پژوهشی ایران (بررسی قابلیت ها و تنگناها)

نویسنده

-

چکیده

نقاط ضعف و قوت فرهنگ علمی ـ پژوهشی ایران در سنجش با وضع مطلوب چنین فرهنگی چیست و راه‌های نیل به آن کدام است؟ این سؤال، محوری است که نویسندۀ این مقاله با نگرشی آسیب‌شناسانه به بررسی و جست‌وجوی پاسخی مناسب برای آن پرداخته و کوشیده است با در نظر گرفتن ابعاد مختلف این موضوع اعم از دینی، سیاسی، قانونی، اقتصادی، ابزاری، ساختاری، سازمانی و مدیریتی، زبان‌شناختی و روحی و معرفتی، نقاط ضعف و قوت فرهنگ پژوهشی ایران را ارزیابی و سپس در قسمت‌های بعدی ضمن ترسیم شاخص‌های وضع مطلوب فرهنگ علمی ـ پژوهشی، راه‌کارهایی برای نیل به آن پیشنهاد کند.