بررسی و یژگی ها و مسائل مجلات علمی - تخصصی ایران

چکیده

آنچه که در این مقاله امده است، مروری بسیار اجمالی در یافته‌های طرح برسی ویژگی‌ها و مسائل مربوط به تولید نشر، و مطالعه مجلات علمی در ایران است که از سه زاویۀ تولیدکنندگان، نشریات تولید شده، و نیز مطالعه‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته است. این بررسی با حمایت مالی از مرکز مطالعات و تحقیقات، رسانه‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت گروهی از پژوهشگران (از جمله دکتر بیژن زارع، پرویز صالحی، دکتر خسرو اسلامی، دکتر ابراهیم فیوضات، دکتر پروین محسنی و دکتر عباس احمدی) صورت گرفته است. متن کامل این گزارش در 577 صفحه تکثیر گردیده است و در آرشیو مرکز مذکور موجود است.