بررسی و مقایسه تطبیقی عوامل موفقیت در توسعه صنعتی و فناورانه برخی کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا

نویسنده

-

چکیده

این مقاله نخست به بررسی عوامل موفقیت برخی از کشورهای موفق تازه صنعتی‌شدۀ شرق آسیا می‌پردازد. همچنین در ادامه، برخی از موانع و مشکلات عمده در روند توسعۀ سریع اقتصادی و صنعتی این کشورها تحلیل می‌شود. در خاتمه، با توجه به مطالب ارائه شده، برخی از مهم‌ترین درس‌ها و نکات آموزندل منتج شده از تجارب موفقیت‌آمیز این کشورها برای دیگر کشورهای در حال توسعه مانند ایران ارائه می‌گردد. از جمله مهم‌ترین درس‌هایی که می‌توان از تجارب این کشورها آموخت این است که آنان با بهره‌گیری از یک سلسله سیاست‌ها و راهبردهای عملی مناسب مانند اتخاذ راهبرد برون‌نگر و متمایل به بازاره، گسترش صادرات، سرمایه‌گذاری وسیع در امر توسعۀ منابع و مهارت‌های انسانی و سیاست‌های مناسب انتقال، جذب و تطبیق فناوری توانستند در مدت نسبتاً کوتاهی به سطوح بالایی از رشد اقتصادی دست یابند.