نوآوری فناورانه در شرکت های کوچک و کشورهای در حال توسعه

نویسنده

-

چکیده

نوآوری‌های فناورانه عمدتاً از اجرای طرح‌های گسترده و پرهزینۀ تحقیاتی ناشی می‌شوند و شرکت‌های کوچک به دلیل نداشتن سرمایه و امکانات لازم برای ابداع فناوری‌های نو، برای حضور در بازارهای پررقابت جهانی با مشکلات جدی مواجه‌اند. در کشورهای در حال توسعه، عدم وجود بستر یا زیرساخت‌های فناورانۀ لازم، این مشکلات را دوچندان کرده است. در این مقاله ضمن تعریف نوآوری فناورانه و برخی مسائل مرتبط با آن، با مثالی واقعی مؤید ان است که شرکت‌های کوچک نیز می‌توانند با تأکید بر برخی از موضوعات کلیدی، تشخیص به موقع نیازهای بازار و انتخاب راه‌کارهای مناسب، سهمی در رقابت مبتنی بر فناوری پیشرفته داشته باشند و در بازارهای جهانی جایگاه مناسبی برای خود بیابند. همچنین برخی از مشکلاتی را که شرکت‌های کوچک در رابطه با کسب فناوری دارند، بررسی کرده و ویژگی‌های مثبتی را که موجب موفقیت این شرکت‌ها می‌شوند، بیان می‌کند.