بررسی نگرش دبیران دبیرستان به خلاقیت

نویسنده

-

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه خلاقیت در نظام آموزش و پرورش است. بنابراین پرسش‌نامه‌ای در چهار محور اصلی پرورش خلاقیت، تفکر واگرا، بعد عاطفی ـ شناختی، اجتماعی و آموزشی ـ تدریس تنظیم و پرسش‌نامه‌ای تهیه و بین 123 معلم دبیرستان که از مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران به طور تصادفی انتخاب شدند، توزیع شد. نتایج آزمون حاکی از آن استکه نگرش معلمان نسبت به خلاقیت پایین است. شایان ذکر است که نمرات آزمون معلمان در هر محور نیز پایین بود.