اولویت های تحقیقات علوم پزشکی کشور

نویسنده

-

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش‌های گسترده در کشورهای پیشرفته و نتایج حاصل از آن موجب رشد و شکوفایی و خلاقیت‌های ویژه گردیده است. در اکثر کشورها، برای رسیدن به اهداف مشخص، اولویت‌های تحقیقاتی به صورت ادواری تعیین می‌گردند. در کشورهای جهان سوم، بدون استفاده از اطلاعات دقیق علمی به دست آمده از پژوهش و توجه به ضرورت‌ها، انتخاب طرح‌های تحقیقاتی به صورت درست و جهت‌دار انجام نمی‌شود. با توجه به گسترش تحقیقات در دو دهۀ اخیر و به منظور جهت دادن به پژوهش‌ها در برنامه‌ریزی‌های کلان، شورای پژوهش‌های علمی کشور به تعیین اولویت‌های تحقیقاتی اقدام کرده است. هدف اصلی از این عمل تعیین اولویت‌ها و شناخت راه‌حل برای مسایل و مشکلات عمدۀ کشور است. از آن جمله کمیسیون پزشکی است که در دهۀ اخیر برای تهیۀ گزارش اولویت‌های تحقیقاتی پزشکی کشور تلاش کرده است. اولویت‌های تحقیقاتی علوم پزشکی در سه مرحله تعیین گردیده است و این گزاش مربوط به مرحلۀ سوم تعیین اولویت‌هاست.