گزارش تعیین اولویت های تحقیقاتی آب در برنامه ملی تحقیقات کشور

چکیده

تدوین اولویت‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف علوم، به ویژه در کشورهایی نظیر ایران که محدودیت‌های بسیاری از نظر امکانات تحقیق دارند، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که ضرورتی به توضیح دلایل آن احساس نمی‌شود. در این راستا، «کمیسیون آب» شورای پژوهش‌های علمی کشور، به منظور هدفمند نمودن تحقیقات در بخش آب، بر مبنای نظرخواهی از محققان و کارشناسان صاحب‌نظر فعال در این بخش به جمع‌بندی نظرات در کمیتۀ کارشناسی اقدام کرد که نتایج آن در مجموعه‌ای تحت عنوان «گزارش نهایی طرح ملی تعیین اولویت‌های تحقیقاتی بخش آب در برنامۀ ملی تحقیقات کشور» تنظیم گردیده و خلاصۀ آن در این مقاله ارائه شده است.