بررسی تطبیقی ساختارهای تحقیقاتی در کشورهای مختلف جهان

چکیده

امروزه تحقیقات توسعه در ابعاد علمی و فناورانه نیازمند انجام تحقیقات در عرصه‌های مختلف و در این زمینه ساختارهای تحقیقاتی تخصصی و پویا از اهمیت خاصی برخوردارند. بخش تحقیقات در کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از این‌گونه ساختارها نقش اساسی را در توسعۀ بخش‌های مختلف ایفا کرده‌اند. در این مقاله به ساختارهایی نظیر کمیته‌ها و شوراهای سیاست‌گذاری شبکه‌ها و مراکز عالی تحقیقاتی، دفاتر ارتباط صنعت، بخش‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و نقش آژانس‌ها و بنگاه‌های خیریۀ ملی و بین‌المللی پرداخته شده است.