تاریخچه و عملکرد کمیسیون بیوتکنولوژیکی شورای پژوهش های علمی کشور

چکیده

کمیسیون بیوتکنولوژی شورای پژوهش‌های علمی کشور در سال 1375 تشکیل گردید و از زمان تشکیل تاکنون اقدامات گوناگونی به انجام رسانده است که برخی از آنان عبارتند از: تشکیل کمیته‌های تخصصی کمیسیون، کلیات پیشنهاد طرح ملی فناوری‌زیستی، طر شبکه آزمایشگاه ملی فناوری‌زیستی، انتشار نشریه کمیسیون بیولوژی، بررسی و تصویب طرح‌های تحقیقاتی ملی و انجام طرح تعیین اولویت‌های تحقیقاتی کشور از آنچه از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد، گزارشی جامع از فعالیت‌های کمیسیون مذکور می‌باشد.